Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (21/7)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ς΄ 20-ζ΄ 12)

20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. 

ζ΄ 1 Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι· 2 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκα­στος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 3 τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδι­δότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 4 ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿ ὁ ἀνήρ· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿ ἡ γυνή. 5 μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευ-χῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 6 τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ᾿ ἐπιταγήν. 7 θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώ­πους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ᾿ ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως. 8 Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ. 9 εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν· κρεῖσσον γάρ ἐστι γαμῆσαι ἢ πυροῦ­σθαι. 10 τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ᾿ ὁ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι· 11 ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω· καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 12 τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευ­δοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

20 Ναί· δέν ὁρίζετε τόν ἑαυτό σας. Διότι ἐξαγορασθήκατε μέ τίμημα βαρύ, μέ τό ἀτίμητο αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀπο­φεύγετε λοιπόν κάθε αἰσχρή πράξη πού γίνεται μέ τό σῶμα· καί ἀποδιώκετε κάθε πονηρή σκέψη καί ἐπι­θυμία ἀπό τό πνεῦμα σας. Καί ἔτσι νά δοξάζετε τόν Θεό μέ τό σῶμα σας καί μέ τό πνεῦμα σας, τά ὁποῖα ἀνή­κουν στό Θεό.

ζ΄ 1 Σχετικά τώρα μέ τά ζητήματα πού μοῦ γράψατε, σᾶς ἀπαντῶ τά ἑξῆς: Καλό εἶναι στόν ἄνθρωπο νά μήν ἀγγίζει καί νά μήν ἔχει σαρκικές σχέσεις μέ γυναίκα. 2 Γιά τόν κίνδυνο ὅμως τῆς παρεκτροπῆς στίς πορνεῖες, ἄς ἔχει κάθε ἄνδρας τή σύζυγό του, καί κάθε γυναίκα ἄς ἔχει τό δικό της ἄνδρα. 3 Στή γυναίκα του ἄς ἀποδίδει ὁ ἄνδρας τήν εὔνοια καί τήν ἀγάπη πού τῆς χρωστᾶ. Παρόμοια πάλι καί ἡ γυναίκα ἄς ἀποδίδει τό ἴδιο στόν ἄνδρα της. 4 Καί ὡς πρός τίς ἰδιαίτερες σχέσεις τοῦ ἀνδρογύνου, ἄς γνωρίζει ἡ γυναίκα ὅτι δέν ἐξουσιάζει τό δικό της σῶ­­­μα, ἀλλά ἐξουσιαστής του μέσα στό νόμο τοῦ Θε­­­­οῦ πάντοτε εἶναι ὁ ἄνδρας της. Τό ἴδιο ὅμως κι ὁ ἄ­ν­­δρας δέν ἐξουσιάζει τό σῶμα του, ἀλλά ἐξουσιαστής του εἶ­ναι ἡ γυναίκα του. 5 Μήν ἀποστερεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ ἀποχή καί ἐγκράτεια, ἐκτός ἐάν τό κάνετε αὐτό ἔπειτα ἀπό συμφωνία, προσωρινά, γιά νά ἐπιδίδεσθε μέ μεγαλύτερη προθυμία καί ἀφοσίωση στή νηστεία καί τήν προσευχή· καί πάλι νά συνέρχεσθε στίς συζυγικές σας σχέσεις, γιά νά μή σᾶς πειράζει σέ πορνεία ὁ σατανάς ἐξαιτίας τῆς ἀδυναμίας σας νά ἐγκρατευθεῖτε. 6 Καί τή σύσταση αὐτή, νά μήν ἀποστερεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, σᾶς τήν κάνω ἀπό συγκατάβαση, ἐπειδή εἶστε ἀκόμη ἀδύνατοι πνευματικά. Δέν σᾶς τό ἐπιβάλλω αὐτό ὡς ἐντολή. 7 Ναί, μέ συγκατάβαση. Διότι ἐγώ θέλω νά εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅπως εἶμαι κι ἐγώ, δηλαδή ἄγαμοι. Ἀλλά ὁ καθένας ἔχει δικό του χάρισμα ἀπό τόν Θεό. Ἄλλος ἔχει τό χάρισμα νά ζεῖ ἔτσι, δηλαδή ἄγαμος, κι ἄλλος νά ζεῖ διαφορετικά, δηλαδή παντρεμένος. 8 Λέω λοιπόν στούς ἀγάμους καί στίς χῆρες ὅτι εἶναι καλό γι’ αὐτούς ἐάν μείνουν ὅπως μένω κι ἐγώ, δηλαδή ἄγαμοι. 9 Ἐάν ὅμως δέν μποροῦν νά μείνουν ἐγκρατεῖς, ἄς παντρευτοῦν. Διότι εἶναι προτιμότερο νά παντρευτεῖ κα­νείς, παρά νά καίγεται ἀπό τή φλόγα τῆς ἐπι­θυ­μίας. 10 Σ’ ἐκείνους ὅμως πού εἶναι ἔγγαμοι δίνω τήν ἐντολή, ὄχι ἐγώ ἀλλά ὁ Κύριος, ἡ γυναίκα νά μή χωριστεῖ ἀπό τόν ἄνδρα της. 11 Ἐάν ὅμως συμβεῖ νά χωριστεῖ, ἄς μένει ἄγαμη. Ἤ ἐάν δέν μπορεῖ νά ζήσει μόνη της, ἄς συμφιλιωθεῖ μέ τόν ἄνδρα της. Ἀλλά κι ὁ ἄνδρας νά μήν ἀφήνει τή γυναίκα του. 12 Καί στούς ὑπόλοιπους ἐγγάμους λέω τό ἑξῆς, τό ὁποῖο δέν ὅρισε βέβαια ἀπευθείας ὁ Κύριος, ἀλλά τό ὁρί­ζω ἐγώ ὡς Ἀπόστολός του: Ἐάν κανείς ἀδελφός Χρι­στιανός ἔχει γυναίκα ἄπιστη, τήν ὁποία νυμφεύθηκε πρίν πιστέψει, κι αὐτή δέχεται μέ τήν καρδιά της νά κα­τοι­κεῖ μαζί του, ἄς μήν τήν ἀφήνει, ἀλλά ἄς ἐξακο­λου­θεῖ νά τήν ἔχει σύζυγο.