Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (9/7)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ε΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ιβ΄ 46-ιγ΄ 3)

46 Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦν­τος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ μή­τηρ­ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱ­στή­κει­σαν ἔξω, ζητοῦντες λαλῆ­σαι αὐτῷ. 47 εἶπε δέ τις αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ζητοῦν­τές σε ἰδεῖν. 48 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ λέγοντι αὐτῷ· τίς ἐστιν ἡ μή­τηρ μου καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀ­­­δελ­φοί μου; 49 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐ­τοῦ ἔφη· ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· 50 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 

ιγ΄ 1 Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν· 2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐ­­τὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐ­­τὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα κα­­­θῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς  ἐν παραβολαῖς πολλά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

46 Κι ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς μιλοῦσε στά πλήθη τοῦ λαοῦ, ἰδού ἡ μητέρα του καί οἱ θεωρούμενοι ἀδελφοί του στέκονταν ἔξω καί ζητοῦσαν νά τοῦ μιλήσουν. 47 Καί κάποιος τοῦ εἶπε: Νά ἡ μητέρα σου καί οἱ ἀδελφοί σου, στέκονται ἔξω καί ζητοῦν νά σοῦ μιλήσουν. 48 Κι ὁ Κύριος ἀποκρίθηκε σ’ ἐκεῖνον πού τοῦ εἶπε αὐτό: Ποιά εἶναι ἡ μητέρα μου καί ποιοί εἶναι οἱ ἀδελφοί μου; 49 Καί ἁπλώνοντας τό χέρι του ἐπάνω στούς μαθητές του εἶπε: Νά ἡ μητέρα μου καί οἱ ἀδελφοί μου. Εἶναι αὐτοί, ἄν καί δέν ἔχω σαρκική συγγένεια μαζί τους. 50 Διότι ὅποιος κάνει τό θέλημα τοῦ Πατρός μου πού εἶναι στούς οὐρανούς, αὐτός εἶναι ἀδελφός μου καί ἀδελφή μου καί μητέρα μου.

ιγ΄ 1 Τήν ἴδια ἐκείνη ἡμέρα βγῆκε ὁ Ἰησοῦς ἀπό τό σπίτι στό ὁποῖο φιλοξενοῦνταν καί κάθισε κοντά στή θάλασσα. 2 Καί μαζεύτηκαν κοντά του πολλά πλήθη λαοῦ, ὥστε νά ἀναγκαστεῖ ὁ ἴδιος νά μπεῖ στό πλοῖο καί νά καθίσει σ’ αὐτό, ἐνῶ ὅλος ὁ λαός στεκόταν στήν ἀμμουδιά τῆς παραλίας. 3 Καί τούς μίλησε γιά πολλά πράγματα μέ παραβολές.