Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (1/6)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ζ΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. κα΄ 8-14)

8 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶ­κον Φιλίππου τοῦ εὐαγ­γελι­στοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπ­τά, ἐ­μεί­­να­μεν παρ᾿ αὐτῷ. 9 τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι. 10 ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος, 11 καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄ­­ρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας τε αὐτοῦ τοὺς πό­­­­δας καὶ τὰς χεῖρας εἶπε· τά­δε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγι­ον· τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώ­νη αὕτη, οὕτω δήσουσιν εἰς Ἱε­ρουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ πα­ραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 12 ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ. 13 ἀπεκρίθη τε ὁ Παῦλος· τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συν­θρύ­πτοντές μου τὴν καρ­δί­αν; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δε­θῆ­­ναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἱε­­ρουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυ­ρί­­ου Ἰησοῦ. 14 μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν εἰπόντες· τὸ θέ­­­­λημα τοῦ Κυρίου γινέσθω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

8 Τήν ἄλλη μέρα φύγαμε ἀπό τήν Πτολεμαΐδα καί φθάσαμε στήν Καισάρεια. Ἐκεῖ μπήκαμε στό σπίτι τοῦ εὐαγγελιστῆ Φιλίππου, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπό τούς ἑπτά διακόνους πού εἶχαν χειροτονηθεῖ βοηθοί τῶν ἀποστό­λων στά κοινά τραπέζια, καί μείναμε κοντά του. 9 Αὐτός λοιπόν εἶχε τέσσερις κόρες παρθένους, οἱ ὁποῖ­ες εἶχαν τό χάρισμα τῆς προφητείας. 10 Κι ἐνῶ ἐμεῖς παραμέναμε στήν Καισάρεια περισσότερες ἡμέρες, κατέβηκε ἀπό τήν Ἰουδαία κάποιος προφήτης πού λεγόταν Ἄγαβος. 11 Αὐτός, ὅταν ἦλθε νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ, πῆρε τή ζώνη τοῦ Παύλου καί ἔδεσε μ’ αὐτήν τά πόδια καί τά χέρια του καί εἶπε: Αὐτά λέει τό Ἅγιον Πνεῦμα: Τόν ἄνδρα στόν ὁποῖο ἀνήκει ἡ ζώνη αὐτή, θά τόν δέσουν στήν Ἱε­ρου­σαλήμ οἱ Ἰουδαῖοι ἔτσι ὅπως εἶμαι τώρα δεμένος ἐγώ, καί θά τόν παραδώσουν στά χέρια τῶν ἐθνικῶν Ρωμαίων. 12 Ὅταν τ’ ἀκούσαμε αὐτά, παρακαλούσαμε τόν Παῦ­­λο μέ δάκρυα κι ἐμεῖς καί οἱ ντόπιοι Χριστιανοί τῆς Και­σά­ρειας νά μήν ἀνεβεῖ στήν Ἱερουσαλήμ. 13 Τότε ὁ Παῦλος ἀποκρίθηκε: Γιατί κλαῖτε καί μέ τά δά­κρυά σας μοῦ συντρίβετε τήν καρδιά; Δέν πρόκειται νά πε­τύχετε τίποτε μέ τά κλάματά σας. Διότι ἐγώ εἶμαι ἕτοι­μος ὄχι μόνο νά δεθῶ, ἀλλά καί νά πεθάνω στά Ἱερο­σό­λυ­μα γιά τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 14 Κι ἐπειδή ὁ Παῦλος δέν πειθόταν, σιωπήσαμε καί εἰρηνεύσαμε λέγοντας: Τοῦ Κυρίου τό θέλημα ἄς γίνει.