Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (19/5)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ε΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιβ΄ 25-ιγ΄ 12)

25 Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ Ἱερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες καὶ Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μᾶρκον.

ιγ΄ 1 Ἦσαν δέ τινες ἐν Ἀντι­οχείᾳ κατὰ τὴν οὖ­σαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ δι­δάσκαλοι, ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ ἐπικα­λούμε­νος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴ­δου τοῦ τετράρχου σύν­τροφος καὶ Σαῦλος. 2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς. 3 τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπι­θέντες αὐτοῖς τὰς χεῖρας ἀπέ­­λυσαν. 4 Οὗτοι μὲν οὖν ἐκπεμ­φθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύ­μα­τος τοῦ Ἁγίου κατῆλθον εἰς τὴν Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κύπρον, 5 καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων· εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην. 6 Διελθόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρόν τινα μάγον ψευδοπροφήτην Ἰου­δαῖον ᾧ ὄνομα Βαριη­σοῦς, 7 ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνε­τῷ. οὗτος προσκαλεσά­με­νος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λό­γον τοῦ Θεοῦ· 8 ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύ­μας ὁ μάγος – οὕτω γὰρ με­θερ­μηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ – ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. 9 Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου καὶ ἀτενίσας πρὸς αὐτὸν 10 εἶπεν· ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ραδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύ­σῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας; 11 καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα δὲ ἔπε­σεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζή­τει χειραγωγούς. 12 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν, ἐκ­πλησ­σόμενος ἐπὶ τῇ διδα­χῇ τοῦ Κυρίου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

25 Στό μεταξύ ὁ Βαρνάβας καί ὁ Σαῦλος, ἀφοῦ μετέφεραν τίς συνεισφορές τῶν ἀδελφῶν στά Ἱεροσόλυμα καί τελείωσαν τήν διακονία πού τούς εἶχαν ἀναθέσει οἱ Χρι­­­­στιανοί τῆς Ἀντιοχείας, ἐπέστρεψαν ἀπό τά Ἱερο­σό­λυμα παίρνοντας μαζί τους ἀπό ἐκεῖ καί τόν Ἰωάννη πού τήν ἐποχή ἐκείνη πῆρε καί τό ὄνομα Μάρκος. Στήν Ἀντιόχεια ὑπῆρχαν καί μερικοί προφῆτες καί διδάσκαλοι πού ἀνῆκαν στήν τοπική Ἐκκλησία πού ὑπῆρχε ἐκεῖ. Κι αὐτοί ἦταν ὁ Βαρνάβας καί ὁ Συμεών πού ὀ­­νομαζόταν καί Νίγερ, ὁ Λούκιος πού καταγόταν ἀπό τήν Κυ­ρήνη, ὁ Μαναήν πού εἶχε ἀνατραφεῖ καί ἐκ­­­­παιδευθεῖ μαζί μέ τόν τετράρχη Ἡρώδη, καί ὁ Σαῦ­λος. 2 Κάποια μέρα, ἐνῶ αὐτοί βρίσκονταν σέ λειτουργική σύ­­­ναξη καί ἐπιτελοῦσαν τήν κοινή λατρεία πρός τόν Κύριο, κήρυτταν τό θεῖο λόγο καί νήστευαν, εἶπε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον διαμέσου τῶν προφητῶν ἤ κάποιων Χρι­στιανῶν ἀπό ἐκείνους πού εἶχαν εἰδικά χαρίσματα: Ξεχωρίστε μου ἀμέσως τόν Βαρ­νάβα καί τόν Σαῦλο γιά τό ἔργο στό ὁποῖο τούς ἔχω καλέσει καί τό ἔχω ἐμ­πνεύ­­σει μέσα στίς καρδιές τους. 3 Τότε, ἀφοῦ καί πάλι νήστεψαν καί προσευχήθηκαν, ἔβαλαν τά χέρια ἐπάνω τους, ὄχι γιά νά τούς προχειρί­σουν στό ἀποστολικό ἤ σέ ἄλλο ἱερατικό ἀξί­ω­­μα, διότι τά εἶχαν αὐτά ἤδη οἱ δύο ἀπόστολοι, ἀλ­λά ἁπλῶς γιά νά τούς καθιερώσουν καί νά τούς ξεχωρίσουν ἐπίσημα γιά τό εἰδικό αὐτό ἔργο. Κι ἔπειτα τούς ἀπέ­στειλαν. 4 Αὐτοί λοιπόν, ἀφοῦ ἔλαβαν προσωπικῶς τήν ἀπο­στολή αὐτή ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα καί ἔχοντας ἔτσι τήν ἐνίσχυσή του στό ἔργο τους, κατέβηκαν στή Σελεύκεια καί ἀπό ἐκεῖ ἀπέπλευσαν στήν Κύπρο. 5 Ὅταν ἔφθασαν στήν πόλη Σαλαμίνα, ἄρχισαν νά κηρύττουν τό λόγο τοῦ Θεοῦ μέσα στίς συναγωγές τῶν Ἰουδαίων. Ἐπιπλέον εἶχαν μαζί τους ὡς βοηθό καί τόν Ἰωάννη. 6 Κι ἀφοῦ διέσχισαν τό νησί τῆς Κύπρου ἀπό τό ἕνα ἄκρο ὥς τό ἄλλο, ἔφθασαν μέχρι τήν πόλη τῆς Πάφου.Ἐκεῖ βρῆκαν κάποιο μάγο ψευδοπροφήτη Ἰουδαῖο, πού λεγόταν Βαριησοῦς. 7 Αὐτός ἦταν πρόσωπο τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀνθυπάτου Σεργίου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἦταν ἄνθρωπος συνετός καί σοβαρός. Αὐτός λοιπόν ὁ Σέργιος προσκάλεσε τόν Βαρνάβα καί τόν Παῦλο, καί ζήτησε μέ ἐνδιαφέρον νά ἀκούσει τό λόγο τοῦ Θεοῦ πού αὐτοί κήρυτταν. 8 Ἀντιστεκόταν ὅμως σ’ αὐτούς ὁ Ἐλύμας ὁ μάγος – διότι ἔτσι, μέ τή λέξη δηλαδή «μάγος», μεταφράζε­ται τό ὄνομα Ἐλύμας, μέ τό ὁποῖο ἦταν γνωστός στούς Ἕλ­λη­­νες ὁ Βαριησοῦς. Προσπαθοῦσε λοιπόν ὁ Ἐ­λύ­μας μέ ἐνστάσεις, διαστρεβλώσεις καί ραδιουργίες νά ἀπομακρύνει τόν ἀν­θύ­­­πατο ἀπό τήν πίστη. 9 Ἀλλά ὁ Σαῦλος, ὁ ὁποῖος εἶχε καί τό ἐθνικό ὄνομα Παῦ­λος, ἐπειδή εἶχε τήν ἰδιότητα τοῦ Ρωμαίου πολίτη, ἀφοῦ γέμισε μέσα του μέ Πνεῦμα Ἅγιον καί ἔριξε ἕνα διαπεραστικό βλέμμα στό μάγο, 10 εἶπε: Γιέ τοῦ διαβόλου, πού εἶσαι γεμάτος ἀπό κά­θε εἴδους δόλο καί ἀπάτη, κάθε πονηριά καί ραδιουργία· ἐσύ πού εἶσαι ἐχθρός κάθε ἀρετῆς, δέν θά σταματήσεις νά διαστρέφεις καί νά παρουσιάζεις πλανεμένους καί στρα­βούς τούς εὐθεῖς καί ἴσιους δρόμους τοῦ Θεοῦ; (δη­λαδή τό φωτιστικό καί ἀληθινό κήρυγμα τῆς θείας δι­­δα­σκαλίας, μέ τό ὁποῖο ὁ Κύριος θέλει νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους στή σωτηρία). 11 Κι ἀφοῦ εἶσαι τέτοιος, νά, τώρα θά ἐπιπέσει ἐναν­τίον σου ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ· καί θά μείνεις τυφλός, χωρίς νά βλέπεις τόν ἥλιο καί τό φῶς του γιά ἕνα ὁρισμένο διά­­στημα. Κι ἀμέσως ἔπεσε πάνω στό μάγο θαμπάδα καί σκοτάδι, κι ἄρχισε νά περιφέρεται ἐδῶ κι ἐκεῖ ζη­­τώντας ἀν­θρώ­πους πού θά τόν ὁδηγοῦσαν ἀπό τό χέ­ρι. 12 Τότε, ὅταν εἶδε ὁ ἀνθύπατος τό θαυμαστό αὐτό γε­γο­νός, πίστεψε. Κι ὅσο περισσότερο μάθαινε καί κατα­­νο­οῦσε τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου, τόσο καί περισ­σό­τερο γέμιζε θαυμασμό κι ἔκπληξη γι’ αὐτήν.