Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (16/5)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. δ΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. η΄ 31-42)

31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 35 ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 37 οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38 ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί μου λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε. 39 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπον οὖν αὐτῷ· ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν. 42 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

31 Γιά νά καταστήσει λοιπόν βαθύτερη καί στερεότερη τήν πίστη τους ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε στούς Ἰουδαίους αὐτούς πού εἶχαν πιστέψει σ’ αὐτόν: Ἐάν ἐσεῖς μείνετε στερεοί στή διδασκαλία μου καί διαμορφώσετε τή συμπεριφορά καί τή ζωή σας σύμφωνα μ’ αὐτήν, εἶστε πραγματικοί καί ἀληθινοί μαθητές μου. 32 Κι ἐφόσον θά ζεῖτε αὐτά πού σᾶς διδάσκω, θά μάθετε ἐμπειρικά τήν ἀλήθεια, καί ἡ ἀλήθεια θά σᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας. 33 Τοῦ ἀποκρίθηκαν οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ ὁποῖοι μέσα στήν ἔξαψη καί τήν παραφορά τους λησμόνησαν τή δουλεία τῆς Αἰγύπτου καί τῆς Βαβυλώνας καί τό ρωμαϊκό ζυγό: Ἐμεῖς εἴμαστε ἀπόγονοι καί κληρονόμοι τοῦ Ἀβραάμ, προορισμένοι νά κατακτήσουμε ὁλόκληρο τόν κόσμο, καί δέν γίναμε ποτέ ἕως τώρα δοῦλοι σέ κανέναν. Μόνο κυβερνήτη καί Κύριό μας ἔχουμε τόν Θεό. Πῶς ἐσύ λές ὅτι «θά ἐλευθερωθεῖτε»; 34 Τούς ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς: Σᾶς διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ὅτι καθένας πού συστηματικά ἐπιμένει νά ἁμαρτάνει καί δέν μετανοεῖ γιά νά ἐγκολπωθεῖ τήν ἀλήθεια, εἶναι δοῦλος καί αἰχμάλωτος τῆς ἁμαρτίας. 35 Ὁ δοῦλος ὅμως δέν παραμένει γιά πάντα στήν οἰκία τοῦ Κυρίου του ὡς κληρονόμος καί παντοτινός κάτοχος· διότι δέν ἔχει δικαιώματα σ’ αὐτήν καί ἐκδιώκεται ἀπ’ αὐτήν ὅταν καταστεῖ ἀνεπιθύμητος. Ἀντίθετα ὁ γιός μένει γιά πάντα στήν οἰκία τοῦ πατέρα του, ἐπειδή κληρονομεῖ ὅλα τά δικαιώματα τοῦ πατέρα του. 36 Ἐάν λοιπόν ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ σᾶς χαρίσει τήν ἐλευθερία, τότε θά εἶστε πράγματι ἐλεύθεροι καί θά ἀποκτήσετε τήν ἀληθινή ἐλευθερία τῆς ψυχῆς. 37 Γνωρίζω ὅτι ὡς πρός τή σαρκική καταγωγή σας εἶστε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ. Παρόλα αὐτά, ἐπειδή δέν μοιάζετε στήν ἀρετή μέ τόν Ἀβραάμ, δέν εἶστε ἐλεύθερα παιδιά του, ἀλλά εἶστε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας. Καί ἀπόδειξη γι’ αὐτό εἶναι ὅτι ζητᾶτε νά μέ σκοτώσετε, μόνο καί μόνο ἐπειδή ὁ λόγος μου καί ἡ διδασκαλία μου δέν εἰσχωρεῖ καί δέν βρίσκει τόπο μέσα σας. 38 Ἐγώ ἐκεῖνο πού ἔχω δεῖ καί ἔμαθα μέ πλήρη βεβαιότητα κοντά στόν ἐπουράνιο Πατέρα μου, αὐτό καί μόνο λέω. Κι ἐσεῖς πάλι ἐκεῖνο πού μάθατε ἀπό τόν πατέρα σας διάβολο, αὐτό κάνετε. Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατόν ὁ λόγος τοῦ Πατρός μου νά εἰσχωρήσει καί νά βρεῖ θέση μέσα σας; 39 Τοῦ ἀποκρίθηκαν τότε ἐκεῖνοι: Ὁ δικός μας πατέρας εἶναι ὁ Ἀβραάμ καί κανένας ἄλλος. Τούς λέει ὁ Ἰησοῦς: Ἐάν ἤσασταν παιδιά τοῦ Ἀβραάμ, θά τοῦ μοιάζατε καί στήν ἀρετή καί θά κάνατε τά ἔργα τοῦ Ἀβραάμ. 40 Τώρα ὅμως ἐσεῖς θέλετε νά μέ σκοτώσετε, ἕναν ἄνθρωπο πού σᾶς εἶπα τήν ἀλήθεια. Καί ποιά ἀλήθεια; Αὐτήν πού ἄκουσα ἀπό τόν Θεό. Τό ἔγκλημα αὐτό δέν τό ἔκανε ὁ Ἀβραάμ. 41 Ἐσεῖς κάνετε τά ἔργα τοῦ πατέρα σας, τόν ὁποῖο ἀποφεύγω νά κατονομάσω. Μετά λοιπόν ἀπό τήν κατηγορία αὐτή τοῦ Κυρίου τοῦ εἶπαν οἱ Ἰουδαῖοι: Ἐμεῖς δέν ἔχουμε γεννηθεῖ ἀπό ἀθέμιτη καί πορνική ἐπιμειξία μέ εἰδωλολάτρες, ὥστε νά ἔχει νοθευθεῖ ἡ καταγωγή μας ἀπό τόν Ἀβραάμ. Δέν ἀνήκουμε στήν οἰκογένεια τοῦ σατανᾶ, τούς εἰδωλολάτρες, ἀλλά ἀνήκουμε στό λαό τοῦ Θεοῦ πού κατάγεται ἀπό τόν Ἀβραάμ. Ἕναν πατέρα ἔχουμε, τόν Θεό. 42 Ἀπαντώντας λοιπόν ὁ Ἰησοῦς στήν καυχησιολογία τους αὐτή τούς εἶπε: Ἐάν ὁ Θεός ἦταν πατέρας σας, θά εἴχατε ἀγάπη καί σέ μένα, διότι ἐγώ ἀπό τόν Θεό ἔχω βγεῖ μέ τήν ἐνανθρώπησή μου καί ἔχω ἔλθει ἀνάμεσά σας. Εἶμαι ἀνάμεσά σας ὡς πρεσβευτής τοῦ Θεοῦ. Διότι καί στόν κόσμο πού ἦλθα, δέν ἔχω ἔλθει ἀπό μόνος μου, ἀλλά ἐκεῖνος μέ ἀπέστειλε.