Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (29/4)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. β΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. δ΄ 13-22)

13 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν, 14 τὸν δὲ ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 15 κελεύσαντες δὲ αὐ­τοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελ­θεῖν, συνέβαλλον πρὸς ἀλ­λήλους 16 λέγοντες· τί ποιήσομεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονε δι᾿ αὐτῶν, πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φα­­­νε­ρόν, καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνή­σασθαι· 17 ἀλλ᾿ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλῇ ἀπειλησώμεθα αὐ­τοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνό­ματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. 18 καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν αὐτοῖς τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 19 ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες πρὸς αὐτοὺς εἶπον· εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε. 20 οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν. 21 οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσονται αὐτούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι· 22 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ᾿ ὃν ἐγεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

13 Κι ὅσο οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων ἔβλεπαν μέ ἔκ­πλη­­­ξη τό ἄφοβο θάρρος τοῦ Πέτρου καί τοῦ Ἰωάννη, κα­θώς μάλιστα εἶχαν ἀντιληφθεῖ ἀμέσως ἀπό τήν ἀρχή ὅτι ἦταν ἄνθρωποι ἀγράμματοι καί ἀνῆκαν στίς λαϊκές τά­ξεις, θαύμαζαν γιά τίς γνώσεις τους καί συγχρόνως ἀνα­γνώριζαν ὅτι αὐτοί ἦταν μαζί μέ τόν Ἰησοῦ. 14 Κι ὅταν ἔβλεπαν καί τόν ἄνθρωπο πού εἶχε θερα­πευ­θεῖ νά στέκεται μαζί τους ὄρθιος, δέν εἶχαν τίποτε ἀντίθετο νά ποῦν. 15 Γιά νά βροῦν λοιπόν κάποια διέξοδο ἀπό τή δύσκο­λη θέση στήν ὁποία εἶχαν περιέλθει, τούς διέταξαν νά βγοῦν ἀπό τήν αἴθουσα τοῦ συνεδρίου. Τότε ἔκαναν συμ­βούλιο μεταξύ τους κι ἀντάλλασσαν γνῶμες 16 λέγοντας: Τί νά κάνουμε μέ τούς ἀνθρώπους αὐ­τούς; Διότι σ’ ὅλους τούς κατοίκους τῆς Ἱερουσαλήμ εἶ­ναι φανερό ὅτι ἔγινε μέσῳ αὐτῶν ἕνα θαῦμα ἀδιαμφισβήτητο· καί βέβαια δέν μποροῦμε νά τό ἀρνηθοῦμε. 17 Ἀλλά γιά νά μή διαδοθεῖ περισσότερο στό λαό τό θαῦμα αὐτό, ἄς τούς φοβερίσουμε μέ ἔντο­νες ἀπειλές κι ἄς τούς ἐπι­βάλουμε νά μή μιλοῦν πλέον σέ κα­­­­νέναν ἄνθρωπο χρησιμοποιώντας τό ὄνομα αὐτό ὡς κεντρικό σημεῖο καί ὡς βάση τῆς διδασκαλίας τους καί τοῦ κηρύγματός τους. 18 Κι ἀφοῦ τούς κάλεσαν ξανά στήν αἴθουσα, τούς ἔδω­σαν τήν ἐντολή νά μή λένε στό ἑξῆς οὔτε λέξη γιά τό ὄνο­μα τοῦ Ἰησοῦ, οὔτε νά διδάσκουν μέ κύριο θέμα καί σκοπό τῆς διδασκαλίας τους τήν πίστη στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ. 19 Τότε ὅμως ὁ Πέτρος κι ὁ Ἰωάννης τούς ἀποκρίθηκαν: Σχετικά μ’ αὐτό πού μᾶς ζητᾶτε, κρίνετε μόνοι σας ἄν εἶναι δίκαιο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ νά ἀκοῦμε περισσότερο ἐσᾶς παρά τόν Θεό. 20 Ὁπωσδήποτε κι ἐσεῖς δέν θά τό βρεῖτε αὐτό δίκαιο. Διότι δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά μήν κηρύττουμε ἐκεῖνα πού μέ βεβαιότητα γνωρίζουμε γιά τόν Ἰησοῦ καί τά εἴδαμε μέ τά μάτια μας καί τά ἀκούσαμε μέ τά αὐτιά μας. 21 Αὐτοί ὅμως πού τούς ἀνέκριναν, ἀφοῦ πρόσθεσαν στήν ἀπαγόρευσή τους καί ἀπειλές ὅτι θά τούς τιμω­ροῦ­­­σαν αὐστηρά ἐάν δέν συμμορφώνον­ταν στήν ἐντολή τους, τούς ἄφησαν ἐλεύθερους, ἐ­πει­­­­­­­­δή δέν ἔβρισκαν καμιά δικαιολογία γιά νά τούς τιμω­ρή­­­­σουν. Γι’ αὐτό ἀναγκάσθηκαν νά τούς ἀπε­λευ­θε­ρώ­σουν, ἐπειδή φοβοῦνταν τόν λαό. Διότι ὅλοι δόξαζαν τόν Θεό γιά τό γεγονός αὐτό. 22 Καί ἦταν ἑπόμενο νά προκαλέσει τόσο μεγάλη ἐντύπωση τό γεγονός αὐτό σ’ ὅλο τό λαό. Διότι ἦταν πά­νω ἀπό σαράντα ἐτῶν ὁ ἄνθρωπος αὐτός πού εἶχε γεν­νη­­θεῖ χωλός καί στόν ὁποῖο εἶχε γίνει τό θαῦμα αὐ­τό τῆς θε­ραπείας. Καί αὐτό ἦταν σημάδι πού ἀπο­­δεί­κνυ­ε ὅτι οἱ ἀπόστολοι ἐνήργησαν μέ θεϊκή δύναμη.