Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (26/4)

Ἀπόστολος: Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ (Πραξ. ε΄ 12-20)

12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολο­μῶντος· 13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· 14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυ­ναικῶν, 15 ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. 16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλὴμ φέ­ροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλου­μέ­νους ὑπὸ πνευμάτων ἀκα­­­θάρ­των, οἵτινες ἐθερα­πεύοντο ἅπαντες. 17 Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου 18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. 19 ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε· 20 πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ρήματα τῆς ζωῆς ταύτης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 Στό μεταξύ μέ τά χέρια τῶν ἀποστόλων γίνονταν συνεχῶς πολλά ἐκπληκτικά καί ἐξαιρετικά θαύματα, πού ἐπιβεβαίωναν ὅτι ἡ διδασκαλία τους ἦταν ἀληθινή καί προ­καλοῦσαν κατάπληξη στό λαό. Κι ὅλοι οἱ πι­­­στοί μαζί μέ μιά καρδιά μαζεύονταν στή στοά τοῦ Σο­λομῶ­­­­­ν­τος. 13 Καί ἀπό τούς ὑπόλοιπους πού δέν εἶχαν πιστέψει, κανείς δέν τολμοῦσε ν’ ἀνακατευθεῖ μ’ αὐτούς, νά ἀστειευθεῖ μαζί τους καί νά τούς συμπεριφερθεῖ σάν συνηθισμένους ἀνθρώπους τοῦ δρόμου· ἀλλά ὁ πολύς λαός τούς τιμοῦσε καί τούς ἐγκωμίαζε. 14 Ἔτσι ὁλοένα καί περισσότερο προσελκύονταν πλήθη ἀνδρῶν καί γυναικῶν, οἱ ὁποῖοι πίστευαν στόν Κύ­ρι­ο καί γίνονταν μέλη τῆς Ἐκκλη­σίας, αὐξάνοντας κατά πο­­λύ τόν ἀριθμό τῶν πιστῶν. 15 Τόσο πολύ μάλιστα τούς σεβόταν ὁ λαός, ὥστε ἔ­­­βγα­ζαν τούς ἀρρώστους ἀπό τά σπίτια τους στίς πλα­τεῖες καί τούς ἔβαζαν πάνω σέ πολυτελή κρεβάτια οἱ πλουσιό­τεροι, καί σέ φτωχικά καί πρόχειρα φορεῖα οἱ φτωχότε­ροι, ἔτσι ὥστε, ὅταν θά περνοῦσε ἀπό τό πλῆ­θος ἐκεῖ­νο ὁ Πέτρος, νά πέσει ἔστω καί ἡ σκιά του σέ κάποιον ἀπό τούς ἀρρώστους αὐτούς γιά νά τόν θεραπεύσει. 16 Ἐπιπλέον μαζεύονταν στήν Ἱερουσαλήμ καί πλήθη ἀπό τούς κατοίκους τῶν γειτονικῶν πόλεων· ὅλοι αὐτοί ἔφερ­­ναν κάθε εἴδους ἀρρώστους, καθώς καί ἀνθρώ­πους πού ὑπέφεραν ἀπό ἀκάθαρτα πνεύματα, καί ὅλοι τους θε­­­ρα­­πεύ­ο­νταν. 17 Ὅλα ὅμως αὐτά προκάλεσαν τήν ἀντίδραση τοῦ ἀρ­χιερέως καί ὅλων ὅσων ἦταν μαζί του καί ἀπο­τε­­­­­­­­­­­­­λοῦσαν τή θρησκευτική παράταξη τῶν Σαδδουκαίων. Γέ­­μι­σαν οἱ καρ­διές τους ἀπό φθόνο καί κακία καί ἑτοιμά­στη­­καν νά δρά­σουν. 18 Ἅπλωσαν λοιπόν τά χέρια τους πάνω στούς ἀπο­­­στόλους, τούς συνέλαβαν καί τούς ἔριξαν στή δημόσια φυλακή. 19 Ἄγγελος Κυρίου ὅμως μέσα στή νύχτα ἄνοιξε τίς θύ­ρες τῆς φυλακῆς, τούς ἔβγαλε ἔξω καί τούς εἶ­­πε: 20 Πηγαίνετε ἀμέσως καί σταθεῖτε γεμάτοι θάρρος στόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ καί κηρύξτε δημόσια στό λαό ὅλα τά λόγια τῆς νέας αὐτῆς ζωῆς, τήν ὁποία σᾶς μετέδωσε ὁ Ἰησοῦς καί ἀπό πείρα γνωρίσατε.