ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (3/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Θεσ. α΄ 10-β΄ 2)

10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ’ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 11 εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, 12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

β΄ 1 Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελ­φοί, ὑπὲρ τῆς παρου­σίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη­σοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυν­αγωγῆς ἐπ’ αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευ­θῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

10 ὅταν θά ἔλθει νά δοξασθεῖ μαζί μέ τούς ἁγίους του καί νά θαυμασθεῖ ἀνάμεσα σέ ὅλους ὅσους τόν πίστεψαν. Θά θαυμασθεῖ καί θά δοξασθεῖ ὁ Χριστός ἀπό ὅλους καί μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους καί τούς πιστούς, δι­ότι ἔγινε πιστευτή ἡ μαρτυρία πού σᾶς δώσαμε γι’ αὐ­τόν. Ὅλοι οἱ πιστοί χάρη στήν πίστη τους αὐτή θά ἀπολαύσουν ἐκεῖ τά θαυμαστά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ. Καί γι’ αὐτά τά ἀγαθά τήν ἡμέρα ἐκείνη θά δοξάζουν τόν Κύριο ὅλοι ὅσοι θά τά κληρονομήσουν. 11 Γι’ αὐτό λοιπόν καί προσευχόμαστε πάντοτε γιά σᾶς. Προσευχόμαστε δηλαδή νά σᾶς ἀναδείξει ὁ Θεός μας ἄξιους τῆς κλήσεως πού σᾶς ἔκανε, καί νά ἐκπληρώσει κάθε καλή διάθεση καί θέληση τῆς ἀγαθῆς καρδιᾶς σας, ὅπως καί κάθε ἔργο πού ἐμπνέει καί δημιουργεῖ ἡ πίστη. Καί νά τά ἐκπληρώσει μέ τή δύναμή του, 12 γιά νά δοξασθεῖ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι­στοῦ μέ τά λαμπρά ἔργα τῆς ἀρετῆς σας, καί νά δοξα­­­­σθεῖτε κι ἐσεῖς ἑνωμένοι μ’ αὐτόν, σύμφωνα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ μας καί τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

1 Ἀδελφοί, σχετικά μέ τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τή σύναξή μας κοντά του, σᾶς παρακαλοῦμε 2 νά μή σαλευθεῖτε εὔκολα καί ἐπιπόλαια χάνοντας τήν ψυχραιμία τῶν σκέψεών σας. Καί μήν ἀφήνετε νά σᾶς ἀναστατώνουν καί νά σᾶς ἀνησυχοῦν ὅσοι ἐπικα­λοῦ­νται κάποιο δῆθεν προφητικό χάρισμα, ἤ λόγο ἤ ἐπι­στολή, καί ἰσχυρίζονται ὅτι τάχα αὐτά προέρχονται ἀπό μᾶς καί δῆθεν σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἔφθασε ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.