ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (29/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. κ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Φιλιπ. β΄ 16-23)

16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. 17 Ἀλλ’ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν· 18 τὸ δ’ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι. 19 Ἐλπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν· 20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυ­χον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει· 21 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Χριστοῦ Ἰη­σοῦ. 22 τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 23 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀπίδω τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

16 καί κρατᾶτε σταθερά καί ἐφαρμόζετε τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἔχει ζωτικότητα καί μεταδίδει ζωή. Καί θέλω νά γίνετε ἄμεμπτοι καί νά κρατᾶτε τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά εἶστε τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καύχημά μου, πού θά μαρτυρεῖ καί θά ἀποδεικνύει ὅτι δέν ἔτρεξα ἀνώφελα, οὔτε κουράστηκα μάταια, ἀλλά ἡ διδασκαλία μου καί οἱ κόποι μου ἔφεραν πλούσιους καρπούς. 17 Ἀλλά κι ἄν ἀκόμη χύνω τό αἷμα μου ὡς σπονδή ἐπάνω στή θυσία πού προσφέρω στό Θεό ὡς λειτουργία – καί ἡ θυσία καί ἡ λειτουργία μου αὐτή εἶναι ἡ πίστη σας, τήν ὁποία ἀποκτήσατε καί μέ τή δική μου συνδρομή καί τήν ὁποία προσφέρω στό Θεό ὡς ἔργο ἱερῆς λατρείας – χαίρομαι πού γίνομαι σπονδή· καί χαίρομαι μαζί μέ ὅλους σας γιά τό σωτήριο ἀποτέλεσμα πού θά ἔχετε. 18 Ἀκριβῶς λοιπόν τό ἴδιο νά κάνετε κι ἐσεῖς. Μή λυπάστε καθόλου. Ἀλλά νά χαίρεστε γιά τήν πίστη σας, καί νά χαίρεστε μαζί μου γιά τό μαρτύριό μου. 19 Κι ἐνῶ μιλῶ γιά τό μαρτύριό μου, στηριζόμενος ὅμως στόν Κύριο Ἰησοῦ ἐλπίζω νά ἔχει εὐνοϊκό τέλος ἡ ὑπόθεσή μου καί νά σᾶς στείλω γρήγορα τόν Τιμόθεο, γιά νά χαρῶ κι ἐγώ καί νά πάρω θάρρος, ὅταν λάβω καλές εἰδήσεις γιά σᾶς. 20 Καί προτιμῶ τόν Τιμόθεο γιά τήν ἀποστολή αὐτή, ἐπειδή δέν ἔχω κανέναν πού νά ἔχει τά ἴδια ἀκριβῶς αἰσθήματα μέ μένα· αὐτός μέ εἰλικρίνεια καί χωρίς ἰδιοτέλεια καί ἐγωισμό θά φροντίσει γιά τίς ὑποθέσεις σας. 21 Δέν ἔχω κανέναν ἄλλον πού νά μοῦ μοιάζει, ἐπειδή ὅλοι ἐπιδιώκουν τό συμφέρον τους καί τήν ἀνάπαυσή τους, κι ὄχι ἐκεῖνα πού θέλει ὁ Ἰησοῦς Χριστός. 22 Γνωρίζετε ὅμως τή δοκιμασμένη ἀρετή τοῦ Τιμοθέου. Διότι ὁ Τιμόθεος δούλεψε μαζί μου στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου ὅπως ἕνα παιδί συνεργάζεται μέ τόν πατέρα του. 23 Αὐτόν λοιπόν ἐλπίζω νά σᾶς στείλω, μόλις δῶ τήν ἔκβαση τῆς ὑποθέσεώς μου, τήν ἴδια μέρα πού θά τελειώσει ἡ δίκη μου.