ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (5/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ις΄ ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ι΄ 23-28)

23 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος. 25 Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν· 26 τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 27 εἰ δέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, τοῦ­το εἰδωλόθυτόν ἐστι, μὴ ἐσθί­ετε δι᾿ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν· τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

23 Ὅλα ἔχω ἐξουσία νά τά κάνω, ἀλλά δέν μέ συμφέ­­ρουν ὅλα καί δέν μοῦ εἶναι ὅλα ὠφέλιμα. Ὅλα ἔχω ἐξου­­­­σία νά τά κάνω, ἀλλά δέν οἰκοδομοῦν ὅλα τόν διπλανό μου. 24 Ἄς μή ζητᾶ ἐγωιστικά κανείς ὅ,τι τοῦ ἀρέσει ἤ ὅ,τι τόν συμφέρει, ἀλλά ὁ καθένας ἄς ζητᾶ τό συμφέρον καί τήν πνευματική ὠφέλεια τοῦ ἄλλου.
25 Τό καθῆκον σας λοιπόν αὐτό πρέπει νά τό τηρεῖτε καί σχετικά μέ τά εἰδωλόθυτα, γιά τά ὁποῖα ἰσχύουν αὐτά πού θά σᾶς πῶ ἀμέσως. Κάθε τι πού πωλεῖται στό κρεοπωλεῖο, νά τό τρῶτε χωρίς νά ἐξετάζετε ἐάν αὐτό εἶναι εἰδωλόθυτο, καί μή ζητᾶτε πληροφορίες πού μπορεῖ νά ταράξουν τή συνείδησή σας. Ὅταν δηλαδή δέν ξέρετε ὅτι αὐτό πού τρῶτε εἶναι εἰδωλόθυτο, θά τό τρῶτε ἀδιάφορα καί θά ἔχετε ἥσυχη τή συνείδησή σας. 26 Καί θά ἔχετε ἥσυχη τή συνείδησή σας, διότι θά τό τρῶτε μέ τό φρόνημα ὅτι ἡ γῆ καί κάθε τι πού τή γεμίζει ἀνήκει στόν Κύριο. Συνεπῶς κι αὐτό πού τρῶτε, τοῦ Κυρίου εἶναι. 27 Ἐάν πάλι κάποιος ἀπό τούς ἀπίστους σᾶς προσκαλεῖ νά φᾶτε μαζί καί θέλετε νά πᾶτε, κάθε τι πού σᾶς παραθέτει νά τό τρῶτε χωρίς καθόλου νά ἐξετάζετε τήν προέλευσή του, γιά νά μή γίνεται αὐτό ἀφορμή νά σᾶς τύπτει ἡ συνείδηση. 28 Ἐάν ὅμως σᾶς πεῖ κανείς ὅτι αὐτό πού σᾶς παραθέτουν εἶναι εἰδωλόθυτο, τότε μήν τό τρῶτε, γιά ἐκεῖνον πού σᾶς τό ἀνήγγειλε καί γιά τή συνείδησή του, ἡ ὁποία ἑπόμενο εἶναι νά τόν ἐλέγξει ἐάν φάει κι αὐτός, ἤ νά ἐξεγερθεῖ ἐναντίον σας ἐάν δέν φάει. Σᾶς λέω λοιπόν νά μήν τό τρῶτε, ὄχι ἐπειδή τά εἰδωλόθυτα μπορεῖ νά σᾶς μολύνουν, ἀφοῦ ὅπως εἴπαμε τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ γῆ καί κάθε τι ἀπό τό ὁποῖο εἶναι γεμάτη.