ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (27/8)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ια΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. κγ΄ 23-28)

23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! 25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ πο­τηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

23 Ἀλίμονό σας, γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές, διότι δίνετε τό ἕνα δέκατο κι ἀπ’ τόν δυόσμο ἀκόμη κι ἀπ’ τό ἄνηθο κι ἀπ’ τό κύμινο, κι ἀφήσατε τά σπουδαι­ό­τερα τοῦ νόμου, δηλαδή τή δίκαιη κρίση καί τήν εὐ­σπλα­χνία καί τήν τιμιότητα πού κάνει τόν ἄνθρωπο ἀξι­όπιστο. Ἐνῶ ἔπρεπε πρωτίστως τίς τελευταῖες αὐ­τές ἀρετές νά ἀσκεῖτε χωρίς ὅμως νά παραμελεῖτε κι ἐκεῖνα. 24 Ὁδηγοί τυφλοί, πού στραγγίζετε ἀπό τό κρασί τό κου­νούπι ὡς ἀκάθαρτο σύμφωνα μέ τό νόμο, καταπί­νετε ὅμως τήν καμήλα, πού κι αὐτή σύμφωνα μέ τό νό­μο εἶναι ἀκάθαρτη. Δίνετε ὁλόκληρη τήν προσοχή σας μόνο στά μικρά, τή στιγμή πού ταυτόχρονα καί χωρίς τύψη κάνετε μεγάλα καί πολλά ἁμαρτήματα. 25 Ἀλίμονό σας, γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές, διότι καθαρίζετε τήν ἐξωτερική ἐπιφάνεια τοῦ ποτηριοῦ καί τῆς πιατέλας, μέσα ὅμως αὐτά εἶναι γεμάτα ἀπό τροφές πού προέρχονται ἀπό ἁρπαγή καί ἀδικία. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισε πρῶτα ἐκεῖνο πού εἶναι μέσα στό ποτήρι καί στήν πιατέλα, φροντίζοντας νά μήν προέρχεται αὐτό ἀπό ἀδικία καί ἁρπαγή, γιά νά γίνει καί τό ἀπέξω τοῦ ποτηριοῦ καί τῆς πιατέλας καθαρό. Διαφορετικά, ὅσο κι ἄν καθαρίζεις τά σκεύη αὐτά, μένουν ἀκάθαρτα καί μολυσμένα. 27 Ἀλίμονό σας, γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές, διότι μοιάζετε μέ τάφους ἀσβεστωμένους, οἱ ὁποῖοι ἀπ’ ἔξω βέβαια φαίνονται ὡραῖοι καί κατάλευκοι, ἀπό μέσα ὅμως εἶναι γεμάτοι ἀπό κόκκαλα νεκρῶν καί ἀπό κάθε λογῆς ἀκαθαρσία. 28 Ἔτσι καί σεῖς, ἀπ’ ἔξω φαίνεστε στούς ἀνθρώπους δίκαιοι, ἀπό μέσα ὅμως εἶστε γεμάτοι ἀπό ὑποκρισία καί ἀπό κάθε παράβαση τοῦ νόμου.