Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ὑπέρμαχος τῶν παραδόσεών μας

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ποὺ συνεδρίασε ἐκτάκτως στὶς 10 Νοεμβρίου 2018 στὸ Ἡράκλειο, ἀσχολήθηκε μὲ τρία ἐπίκαιρα θέματα «μείζονος σημασίας», γιὰ τὰ ὁποῖα ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση σπεύδει νὰ νομοθετήσει οὐσιαστικὲς ἀλλαγές.

Τὸ πρῶτο θέμα ποὺ συζήτησαν τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἦταν ἡ «προτεινόμενη ἀναθεώρηση ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος», τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στοὺς θεσμοὺς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς οἰκογένειας.

Ἐπ᾿ αὐτοῦ «ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καὶ δηλώνει τὰ ἑξῆς:

1. Θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 21, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται καὶ προστατεύει τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα ἀποτελεῖ “θεμέλιο τῆς συντήρησης καὶ τῆς προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους” καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κράτους, καὶ δηλώνει ρητῶς τὴν ἀντίρρησή Της στὴν ἀπάλειψη τῆς διατύπωσης αὐτῆς ἀπὸ τὸ Σύνταγμα. Ἀρχιερεῖς καθὼς καὶ κληρικοὶ τῆς Μεγαλονήσου δέχονται συνεχῶς αἰτήματα καὶ διαμαρτυρίες τοῦ λαοῦ γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο κύτταρο τῆς κοινωνίας μας καὶ μάλιστα σὲ μέρες ποὺ ἡ Πατρίδα μας ἔχει ἔντονο δημογραφικὸ πρόβλημα. Ἡ οἰκογένεια χρειάζεται σαφῆ Συνταγματικὴ προστασία καὶ ὄχι ἀποδόμηση.

2. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, κατ᾿ ἀρχήν, διαφωνεῖ ρητὰ μὲ τὴν προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, καθὼς οὐδεμία ἐθνική, κοινωνικὴ ἢ νομικὴ ἀνάγκη ἐ­πιβάλλει τοῦτο. (…) Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης διαφωνεῖ μὲ τὴν προτεινόμενη προσθήκη τῆς φράσης: “ Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία εἶναι θρησκευτικὰ οὐδέτερη” στὸ 3ο ἄρθρο τοῦ Συν­τάγματος. Δηλώνει τὸν σεβασμό Της σὲ κάθε θρήσκευμα, τὸ ὁποῖο προστατεύεται καὶ σήμερα ἐπαρκῶς ἀπὸ τὸ Σύν­ταγμα (ἄρθρο 13 § 2) καὶ τὴ νομοθεσία τοῦ Κράτους. Οἱ νομικὲς προεκτάσεις τῆς προτεινόμενης εἰσαγωγῆς τῆς φράσης ὅτι “ Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία εἶναι θρησκευτικὰ οὐδέτερη” δὲν εἶναι σαφεῖς. Κάθε πειραματισμὸς καὶ ἀκροβασία στὸ θέμα αὐτὸ θὰ ἐπιφέρει στὸ μέλλον ἀρνητικὲς συνέπειες εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. (…)».

Ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πρέπει νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἱκανοποίησή μας γιὰ τὴν ἔγκαιρη παρέμβαση τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Μεγαλονήσου στὰ τεκταινόμενα μὲ σκοπὸ τὴν ἀλλοίωση τῆς πατροπαράδοτης φυσιογνωμίας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους μέσῳ τῆς ἀναθεωρήσεως βασικῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματός μας. Ὡς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας – εἴτε κληρικοὶ εἴτε λαϊκοί – ὀφείλουμε νὰ συμπαρασταθοῦμε ἐνεργὰ στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες μας καὶ νὰ ἀπαιτήσουμε ἀπὸ τοὺς κυβερνῆτες μας νὰ σεβασθοῦν ἀπόλυτα τὶς ἰσχύουσες διατάξεις τοῦ Συντάγματος ποὺ ἀναφέρονται στὴ θρησκευτικὴ καὶ οἰκογενειακὴ συγκρότηση τῆς κοινωνίας μας.