ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (26/11)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Τιμ. ε΄ 1-10)

Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλή­ξῃς, ἀλλὰ παρακά­λει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, 2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. 3 Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. 4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτω­σαν πρῶ­τον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις· τοῦτο γάρ ἐστι καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 5 ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ τὸν Θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας· 6 ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκε. 7 καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίληπτοι ὦσιν. 8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. 9 Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, 10 ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Μήν ἐπιπλήξεις μέ ἀπότομο τρόπο ἄνθρωπο γεροντότερο στήν ἡλικία, ἀλλά νά τόν προτρέπεις σάν πατέρα· ἐνῶ τούς νεότερους στήν ἡλικία νά τούς συμβουλεύεις ὡς ἀδελφούς. 2 Τίς ἡλικιωμένες νά τίς προτρέπεις σάν μητέρες, τίς νεότερες νά τίς συμβουλεύεις σάν ἀδελφές, προσέχοντας νά συμπεριφέρεσαι σ’ αὐτές μέ κάθε ἁγνότητα. 3 Νά τιμᾶς τίς χῆρες, αὐτές πού εἶναι πραγματικά χῆ­ρες, ὅσες δηλαδή εἶναι ὄχι μόνο φτωχές ἀλλά καί μυα­­λωμένες καί ἁγνές. 4 Κι ἄν καμιά χήρα ἔχει παιδιά ἤ ἐγγόνια, ἄς μαθαίνουν αὐτά νά δείχνουν σεβασμό πρῶτα στήν ἴδια τους τήν οἰκογένεια καί νά ἀνταποδίδουν στούς προγόνους τους ὅ,τι τούς ὀφείλουν γιά ὅσα μόχθησαν καί θυσίασαν αὐτοί, ὅταν τά ἐγγόνια τους αὐτά ἤ τά παιδιά τους εἶχαν ἀνάγκη περιθάλψεως. Καί πρέπει νά μάθουν τό σεβασμό καί τήν ἀνταπόδοση αὐτή, διότι αὐτό εἶναι καλό καί εὐάρεστο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 5 Ἡ πραγματική χήρα, ἡ συνετή δηλαδή καί ἁγνή, ἡ ὁποία ἐπιπλέον δέν ἔχει κάποιον συγγενή νά τήν φροντίσει, ἔχει στηρίξει τίς ἐλπίδες της στό Θεό καί καταγίνεται μέ ἐπιμονή στίς δεήσεις καί τίς προσευχές νύχτα καί μέρα. 6 Ἡ χήρα ὅμως πού εἶναι σπάταλη καί ζεῖ ζωή τρυφηλή, ἐνῶ φαίνεται ζωντανή, ἔχει πεθάνει πνευματικά. 7 Κι αὐτά πού σοῦ γράφω γιά τίς χῆρες νά τούς τά παραγγέλλεις, γιά νά μή δίνουν καμία λαβή γιά κατηγορία κι αὐτές καί οἱ ἀπόγονοί τους. 8 Κι ἄν κανείς ἀπό τούς ἀπογόνους αὐτούς δέν προ­νοεῖ γιά τούς δικούς του, καί μάλιστα γιά τούς στενούς συγγενεῖς καί τούς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ του, αὐτός ἔχει ἀρ­νηθεῖ τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι χειρότερος ἀκόμη κι ἀπ’ αὐτόν τόν ἄπιστο, ὁ ὁποῖος συνήθως δέν στερεῖται τή φυσική στοργή. 9 Ὡς χήρα νά καταγράφεται στόν κατάλογο τῆς Ἐκ­­κλησίας κάποια, ἐφόσον δέν εἶναι μικρότερη ἀπό ἑξή­ντα ἐτῶν καί ἐφόσον ὑπῆρξε γυναίκα ἑνός ἄνδρα, δη­λαδή μονόγαμη. 10 Πρέπει ἀκόμη αὐτή νά ἔχει τήν καλή μαρτυρία, νά εἶναι δηλαδή γνωστή γιά τά καλά της ἔργα· ἐάν δηλαδή ἀνέθρεψε παιδιά, ἐάν φιλοξένησε, ἐάν ἔπλυνε πόδια Χριστιανῶν πού ἔρχονταν ἀπό ὁδοιπορία ἤ περιοδεία, ἐάν βοήθησε ἀνθρώπους δυστυχισμένους καί πονεμένους, ἐάν βοήθησε πρόθυμα σέ κάθε καλό ἔργο.