ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (6/11)

Ἀποστολος: ἡμέρας, Τρ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Θεσ. γ΄ 9-13)

9 τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυ­­νάμεθα τῷ Θεῷ ἀντα­ποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίρομεν δι’ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, 10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν; 11 Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς· 12 ὑμᾶς δὲ ὁ Κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, 13 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Καί πράγματι ἡ πίστη σας εἶναι ζωή χαρμόσυνη γιά μᾶς. Ποιά εὐχαριστία λοιπόν μποροῦμε νά ἀντα­πο­δώ­σουμε στό Θεό γιά σᾶς, γιά ὅλη τή χαρά πού αἰσθα­νό­μα­­­στε ἐξαιτίας σας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μας; Διότι δικό του δῶρο εἶναι ἡ προκοπή σας κι ὁ στηριγμός σας στήν πίστη. 10 Αὐτόν παρακαλοῦμε θερμά νύχτα καί ἡμέρα νά μᾶς ἀξιώσει νά δοῦμε τό πρόσωπό σας, νά ἀναπληρώσουμε τά κενά καί νά τελειοποιήσουμε τίς ἐλλείψεις τῆς πίστεώς σας. 11 Μακάρι ὁ Θεός καί Πατέρας μας καί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά ἀπομακρύνουν κάθε ἐμπόδιο ἀπό τό δρόμο μας, νά κατευθύνουν τά βήματά μας καί νά διευκολύνουν τό ταξίδι μας πρός ἐσᾶς. 12 Καί σέ σᾶς ὁ Κύριος νά δώσει ὥστε νά αὐξάνει ὅλο καί πε­ρισσότερο καί νά ξεχειλίζει ἡ ἀγάπη μεταξύ σας καί πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους· νά γίνει τόσο μεγάλη, ὅση εἶναι καί ἡ δική μας ἀγάπη γιά σᾶς. 13 Κι ἔτσι νά στηρίξει τίς καρδιές σας, ὥστε νά εἶστε ἄψο­γοι, ἁγιασμένοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί Πατρός μας τήν ἡμέρα τῆς ἔνδοξης παρουσίας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε πού θά ἔλθει μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους του.