ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (8/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Φιλιπ. β΄ 12-16)

12 Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκού­σατε, μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε· 13 ὁ Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. 14 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλο­γισμῶν, 15 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ ἀμώμητα ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ, 16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 Λοιπόν, ἀγαπητοί μου, τό συμπέρασμά μας ἀπ’ αὐτά πού σᾶς εἶπα εἶναι τό ἑξῆς: Νά μιμηθεῖτε τόν Χριστό, ἀλλά καί τόν ἑαυτό σας. Ὅπως δηλαδή πάντοτε στό παρελθόν μοῦ δείξατε ὑπακοή, ἔτσι καί τώρα, ὄχι μόνο ὅταν ἤμουν παρών μεταξύ σας, ἀλλά πολύ περισσότερο τώρα πού ἀπουσιάζω ἀπό κοντά σας, μέ φόβο καί τρόμο νά ἐργάζεσθε γιά νά ὁλοκληρώσετε τό ἔργο τῆς σωτηρίας σας. 13 Μέ φόβο καί μέ τρόμο! Διότι πρόκειται γιά ἔργο πού τό ἐργάζεται ὁ Θεός. Ὁ Θεός καί ὄχι ἄνθρωπος εἶναι αὐτός πού ἐργάζεται ἀποτελεσματικά μέσα σας καί τό νά θέλετε καί τό νά ἐνεργεῖτε τό ἔργο τῆς σωτηρίας σας, ὥστε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀγαθή του θέληση νά σω­θεῖτε. Ὁ Θεός, χωρίς νά ἐκμηδενίζει τήν ἐλευθερία σας, δημιουργεῖ μέσα σας καί τήν καλή θέληση καί τήν ἀπό­φα­ση καί τήν προθυμία, ἀλλά ἀκόμη καί σᾶς ἐνι­σχύει νά ἐργασθεῖτε τό ἔργο τῆς σωτηρίας σας. 14 Ὅλα ὅσα ἀπαιτεῖ τό ἔργο τῆς σωτηρίας σας νά τά κά­­­νετε χωρίς γογγυσμούς, θεωρώντας ὅτι τάχα σᾶς ἐπι­βάλ­λει ὁ Θεός πράγματα ὑπερβολικά ἤ ἀνυπόφορα καί θλιβερά, καί χωρίς ἐσωτερικές ἀμφιβολίες καί ἀμφι­τα­λα­ντεύ­σεις γιά τό ἄν εἶναι σωστές καί δίκαιες οἱ ἐντολές καί οἱ βουλές του. 15 Νά τά κάνετε ὅλα μέ προθυμία, γιά νά γίνετε ἄμεμ­πτοι στήν ἐξωτερική σας συμπεριφορά καί εἰλικρινεῖς στά ἐσωτερικά σας ἐλατήρια καί στίς διαθέσεις σας, παιδιά τοῦ Θεοῦ ἐλεύθερα ἀπό κάθε ἠθική κηλίδα μέσα σέ μιά γενιά ἀνθρώπων κακοτρόπων καί διεστραμμένων, ὅπως εἶναι οἱ σύγχρονοί μας ἄνθρωποι. Ἀλλά ἐσεῖς ἀνάμεσά τους φαίνεστε σάν φωτεινά ἀστέρια μέ­σα σέ σκοτεινό κόσμο 16 καί κρατᾶτε σταθερά καί ἐφαρμόζετε τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἔχει ζωτικότητα καί μεταδίδει ζωή. Καί θέλω νά γίνετε ἄμεμπτοι καί νά κρατᾶτε τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά εἶστε τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καύχημά μου, πού θά μαρτυρεῖ καί θά ἀποδεικνύει ὅτι δέν ἔτρεξα ἀνώφελα, οὔτε κουράστηκα μάταια, ἀλλά ἡ διδασκαλία μου καί οἱ κόποι μου ἔφεραν πλούσιους καρπούς.