ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (18/9)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. β΄ 19-γ΄ 7)

19 γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλ­λουσαν τῆς γνώσεως ἀγά­πην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πλη­ρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ. 20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκ­περισ­σοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 21 αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκ­κλησίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.

γ΄ 1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. 4 ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· 5 εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· 6 εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάν­των, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. 7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

19 καί νά γνωρίσετε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία μᾶς ἀγάπησε ὁ Χριστός καί ἡ ὁποία ὑπερβαίνει κάθε μέτρο καί ὅριο τῆς ἀνθρώπινης γνώσεως. Καί τότε θά αἰσθανθεῖτε μεγαλύτερη εὐγνωμοσύνη στό Θεό, θά τόν ἀγαπήσετε θερμότερα καί θά ἀφοσιωθεῖτε σ’ αὐτόν περισσότερο. Κι ἔτσι θά γεμίσετε μέ τήν ἀφθονία τῶν δωρεῶν καί τελειοτήτων πού πηγάζουν ἀπ’ αὐτόν. 20 Στό Θεό λοιπόν, πού ἔχει τή δύναμη νά κάνει γιά μᾶς ἀπείρως μεγαλύτερα καί περισσότερα ἀπ’ ὅλα ὅσα ἐμεῖς ζητοῦμε ἤ μποροῦμε νά βάλουμε μέ τό μυα­λό μας, καί νά τά κάνει σύμφωνα μέ τή δύναμη πού ἐνεργεῖ μέσα μας γιά τόν ἁγιασμό καί τή σωτηρία μας, 21 σ’ αὐτόν ἄς εἶναι ἡ δόξα μέσα στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει οἰκοδομηθεῖ πάνω στό θεμέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εἶναι ἑνω­μένη μ’ αὐτόν, σ’ ὅλες τίς ἐποχές τῆς ἀτέλειωτης σειρᾶς τῶν αἰώνων τοῦ μέλλοντος. Ἀμήν.

γ΄ 1 Σύμφωνα λοιπόν μ’ αὐτά πού σᾶς ἔγραψα προηγουμένως, σᾶς παρακαλῶ ἐγώ πού εἶμαι φυλακισμένος γιά τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, νά πορευθεῖτε καί νά ζήσετε μέ τρόπο ἄξιο τῆς ὑψηλῆς κλήσεως πού σᾶς ἔκανε ὁ Θεός. 2 Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν νά ζεῖτε μέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί πραότητα, μέ μακροθυμία καί ὑπομονή. Νά ἀνέχεσθε μέ ἀγάπη ὁ ἕνας τά ἐλαττώματα τοῦ ἄλλου. 3 Καί νά καταβάλλετε κάθε προσπάθεια προκειμένου νά διατηρεῖτε τή μεταξύ σας ἑνότητα μέ τήν ὁποία σᾶς ἕνωσε τό Ἅγιον Πνεῦμα, χρησιμοποιώντας ὡς σύνδεσμο τήν εἰρήνη, ἡ ὁποία θά σᾶς δένει ὅλους μαζί σ’ ἕνα. 4 Ἀποτελεῖτε ἕνα σῶμα, τήν Ἐκκλησία, κι ἕνα Πνεῦμα ζωοποιεῖ τό σῶμα αὐτό, ἀφοῦ καί ὅλοι σας κληθήκατε μέ μία ἐλπίδα τῆς κλήσεώς σας. Διότι ὁ Θεός γιά μία καί τήν ἴδια βασιλεία καί γιά τά ἴδια ἀγαθά σᾶς κάλεσε ὅλους. 5 Ἕνας καί μόνος Κύριος ὑπάρχει· μία πίστη ἔχουν ὅλοι οἱ Χριστιανοί· ἕνα βάπτισμα ἔλαβαν ὅλοι. 6 Ἕνας καί μόνος Θεός καί Πατέρας ὅλων ὑπάρχει. Αὐτός κυριαρχεῖ πάνω ἀπ’ ὅλους ὡς Δεσπότης. Ἡ δική του δύναμη διαχύνεται καί ἐνεργεῖ διαμέσου ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας σ’ ὁλόκληρο τό σῶμα της. Αὐτός κατοικεῖ μέσα σ’ ὅλους μας. 7 Πρέπει λοιπόν νά εἴμαστε ὅλοι ἕνα. Βέβαια ὅλοι οἱ πιστοί δέν ἔχουμε λάβει τά ἴδια χαρίσματα, ἀλλά διάφορα καί ποικίλα. Αὐτή ὅμως ἡ διανομή γιά κανένα λόγο δέν ἐπιτρέπεται νά γίνεται αἰτία χωρισμοῦ μεταξύ τῶν πιστῶν. Διότι ἡ διανομή αὐτή δέν εἶναι τυχαία, ἀλλά γίνεται ἀπ’ τόν ἴδιο τόν Χριστό. Αὐτός δηλαδή στόν καθένα ξεχωριστά ἀπό ἐμᾶς ἔδωσε τή θεία χάρη, σύμφωνα μέ τό μέτρο πού μέ σοφία καί δικαιοσύνη χρησιμοποιεῖ στή διανομή τῆς δωρεᾶς του.