ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (20/8)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ιγ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. η΄ 7-15)

7 ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐν παντὶ πε­ρισ­σεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε. 8 οὐ κατ᾿ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπου­δῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγά­πης γνήσιον δοκιμάζων· 9 γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ὑμᾶς ἐπτώ­χευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλου­τήσητε. 10 καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι· τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι· 11 νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 12 εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ τις εὐ­πρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει. 13 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνε­σις, ὑμῖν δὲ θλῖψις, ἀλλ᾿ ἐξ ἰσότητος ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, 14 ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰ­σό­της, 15 καθὼς γέγραπται· ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασε, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

7 Καί οἱ Μακεδόνες βέβαια ἀποδείχθηκαν τόσο γενναι­ό­δωροι. Ἀλλά ἐσεῖς, ὅπως σέ ὅλα παρουσιάζεστε προκομμένοι μέ τό παραπάνω, καί στήν πίστη καί στό λό­γο τῆς σοφίας καί στή γνώση τῆς ἀλήθειας καί σέ κά­θε προ­θυμία καί ζῆλο, καί στήν ἀγάπη πού δείχνετε καί τήν ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς, φροντίστε καί στή χάρη αὐ­τή τῆς ἐλεημοσύνης νά φανεῖτε μέ τό παραπάνω γενναι­ό­­δωροι. 8 Δέν σᾶς τό λέω αὐτό προστακτικά, ἀλλά σᾶς κάνω γνωστό τό ζῆλο καί τήν προθυμία τῶν ἄλλων, γιά νά σᾶς κάνω νά ἀποδείξετε πόσο γνήσια εἶναι ἡ ἀγάπη σας. 9 Δέν εἶναι ἀνάγκη νά σᾶς δώσω διαταγή. Διότι γνωρί­­­­­­ζετε καλά τή χάρη πού ἔδειξε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι­στός· διότι, ἐνῶ ἦταν πλούσιος λόγῳ τοῦ ἀπείρου με­­­­­­γαλείου τῆς θεότητός του, ἔγινε γιά σᾶς φτωχός. Καί φό­­­ρεσε τή φτωχή ἀνθρώπινη φύση κι ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά γίνετε ἐσεῖς πλούσιοι πνευματικά μέ τή φτώ­­­χεια ἐκείνου. 10 Δέν σᾶς δίνω διαταγή, ἀλλά ἁπλῶς σᾶς δίνω τή γνώμη μου γι’ αὐτό. Διότι δικό σας συμφέρον εἶναι αὐτό, νά φανεῖτε δηλαδή γενναιόδωροι στήν εἰσφορά αὐτή. Καί ξέ­ρετε καλά τό συμφέρον σας αὐτό ἐσεῖς πού ἀρχίσατε ἀπό πέρυσι, προτοῦ νά σᾶς προτρέψω ἐγώ, ὄχι μόνο νά κάνετε τή συνεισφορά, ἀλλά καί νά ἐκδηλώνετε πρῶ­τοι τή θέληση νά τήν κάνετε. 11 Τώρα λοιπόν συντελέστε καί ἀποτελειῶστε τό ἔργο τῆς συνεισφορᾶς, ὥστε, ὅπως εἴχατε τήν προθυμία τῆς καλῆς θελήσεως, ἔτσι νά τελειώσει καί νά ὁλοκληρωθεῖ μέ ἐπιτυχία καί ἡ συνεισφορά, ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες πού ἔχετε. 12 Λέω ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες πού ἔχετε, διότι, ὅ­­­ταν ὑπάρχει προθυμία καί καλή διάθεση, τότε κανείς εἶναι εὐπρό­­σδε­κτος μέ ὅ,τι ἔχει, καί ὄχι μέ ὅ,τι δέν ἔχει. 13 Διότι δέν ἐννοῶ μέ τή συνεισφορά αὐτή ἄλλοι νά ἀνακουφισθοῦν, ἐνῶ ἐσεῖς νά στερηθεῖτε, ἀλλά λέω, σύμφωνα μέ τήν ἰσότητα πού πρέπει νά ὑπάρχει μεταξύ τῶν ἀδελφῶν, τό δικό σας χρηματικό περίσσευμα νά συμπληρώσει τό ὑστέρημα ἐκείνων στή δύσκολη περίσταση πού βρίσκονται τώρα. 14 Ἀλλά καί ἡ δική τους παρρησία πρός τόν Θεό, πού ἐξαιτίας τῶν δοκιμασιῶν τους πλεονάζει, νά συ­μπληρώ­σει τό δικό σας τυχόν πνευματικό ὑστέρημα, γιά νά ὑ­­πάρξει ἔτσι ἰσότητα καί στά σωματικά καί στά πνευματικά. 15 Καί νά γίνει ἡ ἰσότητα αὐτή σύμφωνα μ’ ἐκεῖνο πού εἶναι γραμμένο στήν Ἁγία Γραφή: Ἐκεῖνος πού μάζεψε πολύ μάννα δέν εἶχε περίσσευμα, κι ἐκεῖνος πού μάζεψε λίγο δέν στερήθηκε οὔτε πῆρε λιγότερο. Αὐτό λοιπόν πού ἔγινε στούς Ἰσραηλίτες τότε ἀναγκαστικά μέ τό θαῦμα τοῦ Θεοῦ, κάντε το ἐσεῖς σήμερα μέ τήν ἐλεύθερη προθυμία καί γενναιοδωρία σας.