ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (9/7)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ε΄ 9-ς΄ 11)

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπι­στολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις, 10 καὶ οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις ἢ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις· ἐπεὶ ὀφεί­λετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν· 11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδω­λολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 12 τί γάρ μοι καὶ τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; 13 τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρίνει. καὶ ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. 

ς΄ 1 Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 2 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων; 3 οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; μήτι γε βιωτικά; 4 βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθε­νημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τούτους καθίζετε. 5 πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέ­γω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν σο­φὸς οὐδὲ εἷς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 6 ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελ­φοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; 7 ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστιν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν. διατί οὐχὶ μᾶλ­λον ἀδικεῖσθε; διατί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; 8 ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ ταῦτα ἀδελφούς; 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιά­σθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώ­θητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰη­σοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Σᾶς ἔγραψα σέ προηγούμενη ἐπιστολή μου νά μήν ἔχετε στενές καί συχνές σχέσεις μέ πόρνους. 10 Καί δέν σᾶς ἔγραψα νά μή συναναστρέφεσθε γενικά τούς πόρνους τοῦ ἄπιστου αὐτοῦ κόσμου ἤ τούς πλεονέκτες ἤ τούς ἅρπαγες ἤ τούς εἰδωλολάτρες. Διότι ἐάν σᾶς ἔγραφα κάτι τέτοιο, θά ἤσασταν φυσικά ἀναγκασμένοι νά ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό τήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων, στήν ὁποία ζεῖτε. 11 Τώρα ὅμως σᾶς ἔγραψα νά μή συναναστρέφεσθε μέ κάποιον πού, ἐνῶ φέρει τό ὄνομα μόνο τοῦ ἀδελφοῦ, στήν πράξη ὅμως εἶναι πόρνος ἤ πλεονέκτης ἤ εἰδωλολάτρης ἤ ὑβριστής καί κακόγλωσσος, ἤ μέθυσος ἤ ἅρπαγας. Μέ τέτοιο Χριστιανό δέν πρέπει οὔτε νά τρῶτε μαζί του. 12 Δέν σᾶς ἔγραψα γιά τούς μή Χριστιανούς. Διότι τί δουλειά ἔχω ἐγώ νά κρίνω κι αὐτούς πού εἶναι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, τούς μή Χριστιανούς δηλαδή; Δέν κρί­νε­τε καί σεῖς τούς ἐντός τῆς Ἐκκλησίας; Ὅπως λοιπόν ἐσεῖς, ἔτσι κι ἐγώ ἔχω καθῆκον καί ἐνδιαφέρον νά κρίνω μόνο αὐτούς πού εἶναι μέσα στήν Ἐκκλησία. 13 Τούς ἀπίστους τούς κρίνει ὁ Θεός. Ἐσεῖς ἔχετε κα­­θῆ­κον νά ἀπομακρύνετε ὁλοκληρωτικά ἀπό τήν κοινότητά σας κάθε πονηρό καί ἀδιόρθωτο ἀδελφό.

ς΄ 1 Αλλά ἀφοῦ οἱ πιστοί ἔχουν δικαίωμα νά κρίνουν τούς ἀδελφούς πού βρίσκονται ἐντός τῆς Ἐκκλη­σίας, ρωτῶ: Πῶς τολμᾶ ὁποιοσδήποτε ἀπό σᾶς, ὅταν ἔχει κάποια διαφορά μέ τόν ἄλλο ἀδελφό, νά προσφεύγει στήν κρίση τῶν δικαστηρίων τῶν εἰδωλολατρῶν, πού συνήθως ἔχουν πο­λύ χαλαρή ἰδέα γιά τή δικαιοσύνη, καί δέν προσφεύγει στήν κρίση καί τή διαιτησία τῶν Χριστια­νῶν; 2 Δέν γνωρίζετε ὅτι οἱ Χριστιανοί θά κρίνουν τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Χριστό; Κι ἄν ἐσεῖς θά χρησιμοποιηθεῖτε ὡς ὑπόδειγμα καί μέτρο μέ τό ὁποῖο κρίνεται ὁ κόσμος πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό, εἶστε ἀνάξιοι νά κρίνετε ὑποθέσεις ἐλά­χιστης σημασίας; 3 Δέν ξέρετε ὅτι θά δικάσουμε τούς ἀγγέλους πού ἔπεσαν; Καί δέν εἴμαστε λοιπόν ἱκανοί νά δικάζουμε ὑποθέσεις πού σχετίζονται μέ τήν ἐπίγεια ζωή μας; 4 Ἐάν λοιπόν ἔχετε βιοτικές ὑποθέσεις καί διαφορές, εἶναι προτιμότερο νά ὁρίζετε δικαστές ἀκόμη καί τούς πιό περιφρονημένους στήν Ἐκκλησία πιστούς, καί ὄχι τούς εἰδωλολάτρες. 5 Σᾶς τά λέω αὐτά γιά νά ντραπεῖτε. Τόσο πλέον δέν ὑπάρχει μεταξύ σας οὔτε ἕνας συνετός καί μυαλωμένος, πού θά μπορέσει νά κρίνει καί νά ἀποφασίσει γιά κάποια διαφορά μεταξύ τοῦ ἑνός ἀδελφοῦ καί τοῦ ἄλ­λου; 6 Ἀλλά ἀφήνετε ἕναν ἀδελφό Χριστιανό νά ἐμπλέκεται σέ δίκη καί δικαστήρια μέ ἄλλον ἀδελφό, καί νά γίνεται ἡ ἐκδίκαση τῆς διαφορᾶς τους αὐτῆς ἐνώπιον ἄπιστων δικαστῶν; 7 Καί μόνο τό νά ἔχετε δικαστικές διαφορές ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλον ἀποτελεῖ ὁπωσδήποτε ἥττημά σας καί ἠθική σας ἔλλειψη. Γιατί δέν προτιμᾶτε νά εἶστε οἱ ἀδικημένοι; Γιατί δέν προτιμᾶτε νά ζημιώνεστε μᾶλλον παρά νά κινεῖτε δίκες; 8 Ἀλλά ἀντί γι’ αὐτό ἐσεῖς οἱ Χριστιανοί ἀδικεῖτε καί ζημιώνετε τούς ἄλλους, κατακρατώντας ἐκεῖνα πού ἀνήκουν σ’ αὐτούς, καί μάλιστα ἀδικεῖτε καί ζημιώνετε ἀδελφούς; 9 Αὐτό πού κάνετε, τό κάνετε λοιπόν ἀπό ἄγνοια; Δέν γνωρίζετε ὅτι οἱ ἄδικοι δέν θά κληρονομήσουν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Μήν πλανᾶσθε. Οὔτε οἱ πόρνοι, οὔτε οἱ εἰδωλολάτρες, οὔτε οἱ μοιχοί, οὔτε οἱ ἐκθηλυμένοι καί θηλυπρεπεῖς, οὔτε οἱ ἀρσενοκοῖτες, 10 οὔτε οἱ πλεονέκτες, οὔτε οἱ κλέφτες, οὔτε οἱ μέθυσοι, οὔτε αὐτοί πού ἐμπαίζουν καί ὑβρίζουν τούς ἄλλους, οὔτε οἱ ἅρπαγες, μέ κανένα τρόπο δέν θά κληρονομήσουν βασιλεία Θεοῦ. 11 Καί μερικοί ἀπό σᾶς τέτοιοι ἤσασταν κάποτε στό παρελθόν. Ἀλλά λουσθήκατε ἀπό αὐτά τά ἁμαρτήματα· ἀλλά ἁγιασθήκατε· ἀλλά γίνατε δίκαιοι μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μέ τό βάπτισμα καί μέ τή χάρη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μας.