Συναγερμὸς ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

Στὸ κατάμεστο ἀμφιθέατρο τοῦ Μουσείου Ἀκροπόλεως πραγματοποιήθηκε τὴν 21η Ἰουνίου ἡμερίδα τοῦ ἱδρύματος «Μαριάννα Βαρδινογιάννη» καὶ τῆς «Παναθηναϊκῆς Ὀργανώ­σεως Γυναικῶν» μὲ θέμα: «Ἡ Ἑλλάδα στὸν σύγχρονο κόσμο: Ἡ ἐθνικὴ ταυτότητα καὶ οἱ προκλήσεις τοῦ 21ου αἰώνα». Στὴν ἡμερίδα αὐτὴ ἐκφώνησε βαρυσήμαντη ὁμιλία καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Ἀντώνιος Κουνάδης, ἀπὸ τὴν ὁποία παραθέτουμε ὁρισμένα καίρια ἀποσπάσματα:

«Ἡ βαθιά, πολύπλευρη καὶ πολυδιάστατη κρίση, ποὺ διέρχεται ἡ χώρα μας· κρίση οἰκονομική, πολιτική, κοινωνική, εἶναι κρίση θεσμῶν καὶ ἀξιῶν ὀφειλόμενη (…) προεχόν­τως στὸ σοβαρὸ ἔλλειμμα Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας, ποὺ ὁδήγησε στὸ σημερινὸ ἀπίστευ­­τα χαμηλὸ ἐπίπεδο ἠθικῆς παρακμῆς μὲ ὅσα πρω­τόγνωρα βιώνουμε καθημερινά: κακοποίηση τῆς γλώσσας μας, διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας μας, κατάργηση τῶν ἐθνικῶν παραδόσεων, ἀνίερες ἐπιθέσεις σὲ πιστοὺς μέσα σὲ ναούς, βολὲς κατὰ τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ μας. (…)

Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα, (…) καλλιεργούμενη ἐδῶ καὶ 3.500 χρόνια ἀπὸ τὸν ἴδιο λαό, στὸν ἴδιο τόπο συνεχῶς καὶ ἀδιασπάστως, εἶναι μία, ἑνιαία καὶ ἀδιαίρετη. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι ἀπὸ τὶς 6.300 λέξεις τοῦ ὁμηρικοῦ λεξιλογίου ἐπιβιώνουν μέχρι σήμερα 1.800, ἐνῶ ἀπὸ τὶς 4.900 λέξεις τῶν Εὐαγγελίων ἐπιβιώνουν περισσότερες ἀπὸ τὶς μισές.

(…) Ἡ γλώσσα μας ἀπὸ τῆς Μεταπολι­τεύ­σεως καὶ ἐντεῦθεν δέχθηκε καίρια πλή­γματα μὲ τὶς περιβόητες Ἐκπαιδευτικὲς Μεταρρυ­θμίσεις: τὸ 1976 μὲ τὴν κατάργηση τῆς διδα­σκα­λίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπὸ τὸ πρω­τότυπο στὴ Β/θμια Ἐκπαίδευση καὶ τὴν καθιέρωση τῆς Δημοτικῆς στὴν Ἐκπαίδευση καὶ στὴ Δημόσια Διοίκηση, τὸ δὲ 1982 μὲ τὴν κατάργηση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος γραφῆς. (…)

Καὶ ἐνῶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι κακοποιήσαμε τὴ γλώσσα μας, ἐκδηλώνεται παγκοσμίως αὐξανόμενο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς Ἑλ­ληνικῆς (Ἀρχαίας καὶ Νέας) ἀπὸ τὴ μακρινὴ Χιλὴ καὶ τὴν Ἀλάσκα μέχρι τὸ Βλαδιβοστὸκ καὶ τὴν Αὐστραλία. (…)

Καίρια ἐπίσης πλήγματα δέχονται τὸ Ἑλ­λη­νορθόδοξο θρήσκευμά μας, τὰ ἤθη, τὰ ἔ­θιμα καὶ γενικότερα οἱ ἐθνικές μας παραδόσεις μὲ τὴν ἐπιχειρούμενη κατάργηση στὰ σχολεῖα τῆς πρωινῆς προσευχῆς καὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τῶν μαθητικῶν ἀλλὰ καὶ ἐθνικῶν παρελάσεων, τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ δημόσια καταστήματα τῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παν­αγίας. (…)

Εἶναι ὑπέρτατο καθῆκον μας νὰ προστατεύσουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας: γλώσσα, ἱστορία, θρησκεία».

Ὁ κ. Πρόεδρος τοῦ ἀνώτατου πνευματικοῦ Ἱδρύματος τῆς χώρας μας τόλμησε νὰ ψηλαφήσει τὰ μύχια τῆς ψυχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος μαστίζεται σήμερα ἀπὸ τὴ διαλυτικὴ νοοτροπία τοῦ ὑλισμοῦ, ποὺ μᾶς ἔχει ὁδηγήσει σὲ «κρίση θεσμῶν καὶ ἀξιῶν» πατροπαράδοτων ἐπὶ χιλιετίες. Συγχαίρουμε καὶ ἐπικροτοῦμε τὶς βαρυσήμαντες θέσεις τοῦ ἀ­ξιότιμου κ. Κουνάδη καὶ εὐχόμαστε νὰ ξυπνήσουν πολλὲς «κοιμισμένες συνειδήσεις», ὥστε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ «συστράτευση τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Συνελλήνων» γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας.