Ψήφισμα τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν

Ἔπειτα ἀπὸ τὶς ἀτελείωτες καὶ ἄκαρπες συναντήσεις τῶν διμερῶν ἐπιτροπῶν Ἀθηνῶν καὶ Σκοπίων κάθε λογικὸς πολίτης διερωτᾶται τί ἄραγε νὰ φταίει. Ἴσως κάποιοι νὰ ἀγνοοῦν ὅτι ὁ πρόεδρος τῶν Σκοπίων Γκεόργκι Ἰβανὸφ ἀνήκει στὸ κόμμα τοῦ Γκρουέφσκυ, ποὺ εἶχε γεμίσει τὴ χώρα τους μὲ ἀγάλματα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τώρα εἶναι ὑπόδικος. Ἡ ἡγεσία δηλαδὴ τῶν Σκοπίων δὲν εἶναι ἑνωμένη. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ λαός.

Καὶ ἡ Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπου­δῶν, τὸ ἀνώτατο αὐτὸ πνευματικὸ Ἵδρυμα τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ μελετᾶ ἐπισταμένως τὰ θέματα τῆς Μακεδονίας ἱστορικὰ καὶ σύγχρονα, καὶ παρακολουθεῖ ἀπὸ κοντὰ τὰ γεγονότα ἀνεπηρέαστη ἀπὸ τὴν γλώσσα τῶν διπλωματῶν καὶ πολιτικῶν, ποὺ διαρκῶς ὑπόσχεται λύση ἀλλὰ τελικῶς τὴν ἀναβάλλει, διότι ἀντιλαμβάνεται τὴ μεγάλη ἀντίδραση τοῦ λαοῦ, ὕψωσε τελευταῖα τὴ φωνή της μὲ ἕνα ψήφισμά της, ποὺ ἐξέδωσε τὴν 1η Ἰουνίου 2018. Στὸ ψήφισμα αὐτὸ ἀναφέρονται μεταξὺ τῶν ἄλλων τὰ ἑξῆς:

«Ἡ Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν θεωρεῖ κυρίαρχο τὸ ζήτημα τοῦ ὀνόματος τοῦ γειτονικοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο γιὰ κανένα λόγο δὲν πρέπει νὰ περιλαμβάνει τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας… Ἡ ὀνομασία τοῦ κράτους καὶ ἡ ἐθνικὴ ὀνομασία ἀποτελοῦν τὸ πραγματικὸ ὄχημα τοῦ ψευδεπίγραφου “ἀλυτρωτισμοῦ” τῶν Σκοπίων, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἐπεκτατισμός. Ἡ ὑποχώρησή μας στὸ θέμα τοῦ ὀνόματος θὰ σημάνει τὴν ἐκ μέρους μας ἀποδοχὴ ὅτι ὑπάρχει μακεδονικὸ κράτος καὶ ἔθνος, τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ διεκδικήσει στὸ μέλλον τὸ σύνολο τῶν ἐδαφῶν, τὰ ὁποῖα θεωρεῖ δικά του…

Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ διπλωματία νὰ ἀπαιτήσει τὴν ἀπάλειψη ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ προωθοῦν τὸν ἐπεκτατισμὸ τῶν Σκοπίων, ὅπως τῶν σχετικῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος, βιβλίων καὶ ἄλλων κειμένων, ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐξεύρεση τυχὸν κοινὰ ἀποδεκτῆς λύσης στὸ θέμα τοῦ ὀνόματος…» («Δημοκρατία» 2-6-2018).

Ἐλπίζουμε ὅτι τὰ γνωρίζει πολὺ καλὰ αὐτὰ ὁ ἀξιότιμος ὑπουργός μας τῶν Ἐξωτερικῶν. Ἂς ἔχει πάντως ὑπ᾿ ὄψη του ὅτι ἄνθρωποι ποὺ δὲν μποροῦν νὰ συνεννοηθοῦν μεταξύ τους, ὅσα χαμόγελα καὶ ἂν σκορπίζουν πρὸς τὰ ἔξω, δὲν ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνη. Τέτοιοι ἀποδεικνύονται οἱ γείτονές μας Σκοπιανοί.