ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (19/5)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σάβ. ς΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. κ΄ 7-12)

7 Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων τῶν μαθητῶν κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦ­λος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέ τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου. 8 ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι. 9 καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπ­νῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατε­νεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπε­σεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός. 10 καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπερι­λαβὼν εἶπε· μὴ θορυβεῖσθε· ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. 11 ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας ἄρτον καὶ γευσάμενος, ἐφ’ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρις αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. 12 ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

7 Καί τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, τήν Κυριακή δηλαδή, εἶχαν συναχθεῖ οἱ μαθητές τό ἀπόγευμα γιά νά κόψουν καί νά κοινωνήσουν τόν ἄρτο τῆς θείας Εὐ­χα­ρι­στίας, καί ὁ Παῦλος μιλοῦσε στούς πιστούς καί τούς δίδασκε. Ἐπειδή ὅμως θά ἔφευγε τήν ἑπόμενη μέρα, πα­­ρέτεινε τό λόγο μέχρι τά μεσάνυχτα. 8 Ὑπῆρχαν καί ἀρκετές λαμπάδες ἀναμμένες στόν πά­νω ὄροφο τῆς οἰκίας ὅπου ἤμασταν συναγμένοι. 9 Κάποιος νέος τότε, πού ὀνομαζόταν Εὔτυχος, καθόταν πά­νω στό παράθυρο κι ἔγερνε διαρκῶς τό σῶμα του πρός τά κάτω, διότι νύσταζε πολύ καί τόν ἔπιανε βα­θύς ὕπνος. Καθώς μάλιστα ὁ Παῦλος μιλοῦσε πολλή ὥρα, ὁ νέος αὐτός βυθίστηκε στόν ὕπνο καί παρέλυσε. Τότε ἔπεσε ἀπό τό τρίτο πάτωμα κάτω, καί τόν σή­κω­σαν νεκρό. 10 Ἀλλά ὁ Παῦλος κατέβηκε κάτω, ἔπεσε πάνω του, τόν πῆρε στήν ἀγκαλιά του καί εἶπε: Μήν ἀνη­­­­συχεῖτε καί μήν κλαῖτε. Διότι ἡ ψυχή του ἐπανῆλθε καί εἶναι μέσα του. 11 Ὕστερα ἀνέβηκε καί ἔκοψε τόν ἄρτο τῆς θείας Εὐχα­ρι­στίας καί ἔφαγε. Κατόπιν συνέχισε νά μιλάει γιά πολύ ἀκόμη, μέχρι τήν αὐγή. Ἔτσι, χωρίς νά ἀνα­παυ­θεῖ καθόλου καί μετά τόν ὁλονύκτιο ἐκεῖνο κόπο, ἀνα­χώ­ρησε. 12 Στό μεταξύ ἔφεραν στό ὑπερῶο ζωντανό τόν νέο, καί παρηγορήθηκαν ὅλοι πάρα πολύ.