ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (24/4)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. γ΄ ἑβδ. Πράξεων (Πράξ. η΄ 5-17)

5 Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας ἐ­κή­ρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν. 6 προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 7 πολλῶν γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶν­τα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχετο, πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν, 8 καὶ ἐγένετο χαρὰ μεγάλη ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. 9 Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν· 10 ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες· οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ μεγάλη. 11 προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς. 12 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰη­σοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. 13 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίπ­πῳ, θεωρῶν τε δυνάμεις καὶ σημεῖα γινόμενα ἐξίστατο. 14 Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅ­τι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστει­λαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην· 15 οἵτινες καταβάντες προσ­ηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσι Πνεῦμα Ἅγιον· 16 οὔπω γὰρ ἦν ἐπ᾿ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 17 τότε ἐπετίθουν τὰς χεῖ­ρας ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐλάμ­βανον Πνεῦμα Ἅγιον.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

5 Στό μεταξύ ὁ διάκονος Φίλιππος κατέβηκε ἀπό τά Ἱε­ρο­σόλυμα σέ κάποια πόλη τῆς Σαμάρειας καί κήρυτ­τε στούς κατοίκους της ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ χρι­σμέ­νος ἀπό τόν Θεό Μεσσίας. 6 Καί τά πλήθη τοῦ λαοῦ πρόσεχαν αὐτά πού ἔλεγε ὁ Φίλιππος. Τά πρόσεχαν ὅλοι μαζί μέ μιά καρδι­ά, διότι μαζί μέ τό κήρυγμα πού ἄκουγαν, ἔβλεπαν συγ­­­­χρόνως καί τά θαύματα πού ἔκανε ὁ Φίλιππος, τά ὁποῖα ἦταν σημάδια πού ἔπειθαν ὅτι τό κήρυγμά του προ­­­­­ερ­χόταν ἀπό τόν Θεό. 7 Καί ἦταν πραγματικά θεϊκά σημάδια τά θαύματα τοῦ Φιλίππου, διότι ἀπό πολλούς πού εἶχαν πνεύματα ἀκά­θαρ­τα, αὐτά ἔβγαιναν φωνάζοντας μέ δυνατή φωνή καί δημιουργώντας μεγάλη ἀναστάτωση. Καί πολλοί παρά­λυ­τοι καί κουτσοί θεραπεύθηκαν. 8 Ἔτσι, ἀπό τίς ὑπερφυσικές αὐτές θεραπεῖες προκλήθηκε μεγάλη χαρά στήν πόλη ἐκείνη. 9 Ὑπῆρχε ὅμως ἀπό παλιότερα στήν πόλη ἐκείνη κάποιος ἄνθρωπος πού λεγόταν Σίμων. Αὐτός ἀσχο­λοῦ­ν­ταν μέ τίς μαγικές τέχνες καί ἐξέπληττε μέ τίς μαγεῖες του τό λαό τῆς Σαμάρειας, καί ἰσχυριζόταν ὅτι ἦταν κάποιος πολύ σπουδαῖος. 10 Αὐτόν τόν πρόσεχαν καί τόν ἄκουγαν μέ ἐμπιστο­σύνη ὅλοι ἀνεξαιρέτως, ἀπό τόν μικρό ὥς τόν μεγάλο, κι ἔλεγαν: Σ’ αὐτόν τόν ἄνθρωπο ἔχει ἐνσαρκωθεῖ ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἡ μεγάλη. 11 Πρόσεχαν μάλιστα καί ὅσα ἔλεγε καί ἔκανε, διότι ἀπό πολύ χρόνο τούς εἶχε καταπλήξει μέ τίς μαγεῖες του. 12 Ὅταν ὅμως πίστεψαν στόν Φίλιππο πού τούς κήρυττε τό εὐαγγέλιο γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί γιά τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, βαπτίζονταν καί ἄνδρες καί γυναῖκες. 13 Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Σίμων πίστεψε. Καί ἀφοῦ βαπτί­σθη­κε, προσκολλήθηκε σταθερά καί ἐπίμονα στό Φί­λιππο. Κι ἐπειδή ἔβλεπε ἀπό κοντά καί πειθόταν ὅτι γίνονταν ση­μεῖα καί θαύματα μεγάλα, τά ὁποῖα αὐτός μέ ὅλες τίς μα­γεῖες του δέν μποροῦσε νά κάνει, ἔμενε ἐκστατικός. 14 Στό μεταξύ ὅμως, ὅταν ἄκουσαν οἱ ἀπόστολοι, πού παρέμεναν ἀκόμη στά Ἱεροσόλυμα, ὅτι ἡ Σαμάρεια δέχθη­κε τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ἔστειλαν στούς Σαμαρεῖτες τόν Πέτρο καί τόν Ἰωάννη, γιά νά συμπληρώσουν τό κή­­­­ρυγμα τοῦ Φιλίππου καί γιά νά μεταδώσουν τό Ἅγιον Πνεῦ­μα σ’ ὅσους εἶχαν βαπτισθεῖ. 15 Αὐτοί λοιπόν κατέβηκαν στή Σαμάρεια καί προσευχήθηκαν νά λάβουν τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύ­ματος ὅσοι εἶχαν βαπτισθεῖ. 16 Ἔκαναν τήν προσευχή αὐτή, διότι δέν εἶχε ἀκόμη με­τα­δοθεῖ σέ κανέναν ἀπ’ αὐτούς τό Ἅγιον Πνεῦ­μα, ἀλλά ἦταν μόνο βαπτισμένοι στό ὄνομα τοῦ Κυ­ρίου Ἰη­σοῦ. 17 Τότε οἱ δύο ἀπόστολοι ἔθεταν τά χέρια τους πάνω τους κι ἐκεῖνοι λάμβαναν τό Ἅγιον Πνεῦμα. Αὐτό φαι­νόταν καί αἰσθητῶς, μέ τά ἔκτακτα χαρίσματα πού με­ταδίδονταν σ’ αὐτούς.