ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (2/12)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ια΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιβ΄ 32-40)

32 Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 33 πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύ­νην. ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θη­σαυ­ρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐ­ρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει· 34 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θη­σαυ-ρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 35 Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι· 36 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀν­θρώ­­­ποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀνα­λύ­σει ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 37 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖ­νοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀ­­μὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 38 καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευ­τέρᾳ φυλακῇ καὶ ἐν τῇ τρί­τῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦ­λοι ἐκεῖνοι. 39 τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥ­ρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐ­­γρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκε διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 40 καὶ ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἕτοιμοι· ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρ­χεται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

32 Μήν ἀνησυχεῖς γιά τά ὑλικά ἀγαθά καί μή φο­βᾶσαι, μικρό μου ποίμνιο, πού φαίνεσαι μικρό σέ σχέση μέ τό πλῆθος τῶν ἀπίστων· διότι σέ σᾶς εὐαρε­στήθηκε ὁ Πατέρας σας νά δώσει τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἐάν λοιπόν σᾶς δίνει τόσο μεγάλη δωρεά καί ἀπόλαυση, πολύ περισσότερο θά σᾶς δώσει τά πρόσκαιρα καί τά ἐπίγεια. 33 Κι ἄν γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς οὐράνιας αὐτῆς βασιλείας σᾶς γίνονται ἐμπόδιο τά ὑλικά ἀγαθά, πουλῆστε ὅσα ἔχετε καί δῶστε τα ἐλεημοσύνη στούς φτωχούς. Καί μέ τήν ἐλεημοσύνη καί τήν ἀγαθοεργία κάντε γιά τόν ἑαυτό σας πουγγιά πού δέν παλιώνουν, θησαυρό πού δέν χάνεται καί δέν λιγοστεύει· θησαυρό στούς οὐρανούς, ὅπου οὔτε κλέφτης πλησιάζει γιά νά τόν ἁρπάξει, οὔτε σκόρος τόν καταστρέφει. 34 Στούς οὐρανούς λοιπόν πρέπει νά μεταφέρετε τούς θησαυρούς σας μέ τήν ἐλεημοσύνη, γιά νά εἶναι καί ἡ καρδιά σας προσκολλημένη στόν οὐρανό καί τά οὐ­ρά­νια. Διότι ἐκεῖ πού εἶναι ὁ θησαυρός σας, ἐκεῖ θά εἶναι καί ἡ καρδιά σας. 35 Ἡ μέση σας ἄς εἶναι ζωσμένη καλά, καί τά λυχνάρια σας ἄς εἶναι πάντοτε ἀναμμένα. Δηλαδή, ἄν θέλετε νά γίνουν κτῆμα σας οἱ ἐπουράνιοι θησαυροί, πρέπει νά εἶστε πάντοτε ἕτοιμοι καί ἄγρυπνοι προσέχοντας νά ἐκτελεῖτε σέ κάθε περίσταση τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου σας καί πρόθυμοι νά τόν ὑπηρετήσετε. 36 Γιά νά κατακτήσετε τόν οὐρανό, νά συμπεριφέρεσθε σάν κι αὐτούς πού περιμένουν τόν Κύριό τους πότε θά ἐπιστρέψει ἀπ’ τούς γάμους, γιά νά τοῦ ἀνοίξουν ἀμέ­σως μόλις ἔλθει καί χτυπήσει τή θύρα. Διότι καί ὁ δικός σας Κύριος βρίσκεται τώρα στούς οὐρανούς, καί ἀπό τό ἀτελεύτητο πανήγυρι τῶν οὐρανῶν θά ξανάρθει. Θά ξανάρθει γιά τόν καθένα σας τήν ἄγνωστη ὥρα τοῦ θανάτου, καί γιά ὅλους τήν ἔνδοξη ἡμέρα τῆς δευτέρας παρουσίας του. 37 Μακάριοι εἶναι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι πού ὅταν ἔλθει ὁ Κύριος θά τούς βρεῖ νά ἀγρυπνοῦν. Ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι στήν ἄλλη ζωή θά γίνει διάκονός τους καί θά ζώσει τή μέση του, γιά νά μήν ἐμποδίζεται στίς κινήσεις του ἀπ’ τόν χιτώνα του, καί θά τούς βάλει νά καθίσουν, καί τότε θά ἔλθει κοντά τους καί θά τούς ὑπηρετήσει. 38 Κι ἄν ἔλθει μετά τά μεσάνυχτα, στό δεύτερο τετρά­ω­ρο τῆς νύχτας, κι ἄν ἔλθει κοντά στά ξημερώματα, στό τρίτο τετράωρο, καί τούς βρεῖ ἔτσι, νά εἶναι δηλαδή ἄγρυπνοι καί νά τόν περιμένουν, μακάριοι εἶναι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι. Δηλαδή εἶναι μακάριοι ὅσοι εἶναι προσεκτικοί καί ἕτοιμοι, καί περιμένουν τήν παρουσία μου ὡς πιστοί μου δοῦλοι· καί εἶναι πάντοτε σέ θέση νά ἐκπληρώσουν τό θέλημά μου καί νά μέ ὑποδεχθοῦν ὅπο­τε κι ἄν ἔλθω. Ὅπως αὐτοί μέ ὑπηρετοῦν πιστά μές στή νύχτα τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἔτσι θά τούς ὑπηρετήσω κι ἐγώ στήν οὐράνια βασιλεία, προσφέροντας σ’ αὐτούς τά αἰώνια ἀγαθά της. 39 Ξέρετε μάλιστα ἀπό τήν πείρα σας κι αὐτό, ὅτι ἄν γνώριζε ὁ νοικοκύρης ποιά ὥρα ἔρχεται ὁ κλέφτης, θά ἔμενε ἄγρυπνος καί δέν θ’ ἄφηνε τόν κλέφτη ν’ ἀνοίξει τρύπα στόν τοῖχο τοῦ σπιτιοῦ του γιά νά μπεῖ ἀπό ἐκεῖ στό σπίτι καί νά ἁρπάξει ὅ,τι θέλει. 40 Κι ἐσεῖς λοιπόν, ἀφοῦ δέν ξέρετε πότε θά ἔλθει ὁ Κύρι­ος, κι ἀφοῦ σᾶς εἶναι ἄγνωστη καί ἡ ὥρα τοῦ θανάτου σας καί ὁ χρόνος τῆς δευτέρας παρουσίας, πρέπει νά ἑτοι­­­­­­­­­­μάζεστε διαρκῶς· διότι ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται τήν ὥρα πού δέν περιμένετε: εἴτε μέ τό θάνατο γιά τόν κα­θένα ξεχωριστά, εἴτε μέ τή δευτέρα παρουσία του γιά ὅλους.