ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (2/11)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Κλσ. δ΄ 2-9)

2 Τῇ προσευχῇ προσκαρτε­ρεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ, 3 προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι’ ὃ καὶ δέδεμαι, 4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 5 Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξα­γοραζόμενοι. 6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 7 Τὰ κατ’ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγα­πητὸς ἀδελφὸς καὶ πι­στὸς διάκονος καὶ σύνδου­λος ἐν Κυρίῳ, 8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, 9 σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

2 Κι ὅλοι σας μέ ζῆλο νά ἐπιδίδεστε ἀκούραστα στήν προσευχή. Νά ἀγρυπνεῖτε σ’ αὐτήν καί νά τή συνοδεύετε μέ εὐχαριστία πρός τόν Θεό. 3 Νά προσεύχεσθε συγχρόνως καί γιά χάρη μας, γιά νά μᾶς ἀνοίξει ὁ Θεός θύρα τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου· δη­λαδή νά ἀπομακρύνει κάθε ἐμπόδιο ἀπ’ τό κήρυγμά μας καί νά δημιουργήσει εὐνοϊκές συνθῆκες προκειμένου νά κηρύξουμε τό μυστήριο τῆς σωτηρίας πού προσφέρει σ’ ὅλους ὁ Χριστός. Γι’ αὐτό τό μυστήριο ἄλλωστε εἶμαι τώρα δεμένος καί φυλακισμένος. 4 Νά ἀνοίξει θύρα, γιά νά φανερώσω τό μυστήριο αὐτό ἄφοβα καί νά τό παρουσιάσω, νά μιλήσω γι’ αὐτό ὅ­­πως πρέπει. 5 Νά συμπεριφέρεστε μέ σύνεση στούς ἀνθρώπους πού εἶναι ἔξω ἀπ’ τήν Ἐκκλησία, ἀξιοποιώντας τίς ­ευ­και­ρίες πού σᾶς παρουσιάζονται γιά νά κάνετε τό κα­λό. 6 Ὁ λόγος σας νά εἶναι πάντοτε χαριτωμένος, ἀρτυ­μένος μέ τό ἁλάτι τῆς συνέσεως, ὥστε νά εἶναι βέβαια εὐ­χάριστος, ὄχι ὅμως καί βρώμικος· νά ξέρετε πῶς πρέ­πει νά ἀποκρίνεσθε στόν καθένα. 7 Τίς εἰδήσεις γιά μένα θά σᾶς τίς γνωστοποιήσει ὅλες ὁ Τυχικός, ὁ ἀγαπητός ἀδελφός καί πιστός διάκονος καί σύνδουλός μου ἐν Κυρίῳ. 8 Σᾶς τόν ἔστειλα ἀκριβῶς γι’ αὐτό, γιά νά μάθει πῶς εἶστε καί νά παρηγορήσει τίς καρδιές σας. 9 Σᾶς τόν ἔστειλα μαζί μέ τόν Ὀνήσιμο, τόν πιστό καί ἀγαπητό ἀδελφό, ὁ ὁποῖος εἶναι συμπολίτης σας, ἀπ’ τίς Κολασσές κι αὐτός. Αὐτοί θά σᾶς δώσουν πληροφορίες γιά ὅλα ὅσα συμβαίνουν ἐδῶ.