ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (26/10)

Εαγγέλιον: μέρας, Σαβ. γ΄ βδ. ωάννου (ω.  ιε΄ 17-ις΄ 2)

17 τατα ντέλλομαι μν, να γαπτε λλήλους. 18 Ε κόσμος μς μισε, γινώσκετε τι μ πρτον μν μεμίσηκεν. 19 ε κ το κόσμου τε, κόσμος ν τ διον φίλει· τι δ κ το κόσμου οκ στέ, λλ’ γ ξελεξάμην μς κ το κόσμου, δι τοτο μισε μς κόσμος. 20 μνημονεύετε το λόγου ο γ επον μν· οκ στι δολος μείζων το κυρίου ατο. ε μ δίωξαν, κα μς διώξουσιν· ε τν λόγον μου τήρησαν, κα τν μέτερον τηρήσουσιν. 21 λλ τατα πάντα ποιήσουσιν μν δι τ νομά μου, τι οκ οδασι τν πέμψαντά με. 22 ε μ λθον κα λάλησα ατος, μαρτίαν οκ εχον· νν δ πρόφασιν οκ χου­σι περ τς μαρτίας α­τν. 23 μ μισν κα τν πατέρα μου μισε. 24 ε τ ργα μ ποίησα ν ατος οδες λλος πεποίηκεν, μαρτίαν οκ εχον· νν δ κα ωράκασι κα μεμισήκασι κα μ κα τν πατέρα μου. 25 λλ’ να πληρωθ λόγος γεγραμμένος ν τ νόμ ατν, τι μίσησάν με δωρεάν. 26 ταν δ λθ παράκλητος ν γ πέμψω ­μν παρ το πατρός, τ Πνεμα τς ληθείας πα­ρ το πατρς κπο­ρεύεται, κενος μαρτυρήσει περ ­μο· 27 κα μες δ μαρτυρετε, τι π’ ρχς μετ’ μο στε.

ις΄ 1 Τατα λελάληκα μν να μ σκανδαλισθτε. 2 ποσυναγώγους ποιήσουσιν μς· λλ’ ρχεται ρα να πς ποκτείνας μς δόξ λατρείαν προσ­φέρειν τ Θε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

17 Σᾶς δίνω τίς ἐντολές αὐτές, γιά νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἔτσι ἑνωμένοι μέ τήν ἀγάπη θά παρου­σια­σθεῖτε ἰσχυροί καί ἀκατανίκητοι σ’ ὅσους σᾶς μισοῦν. 18 Ἄν σᾶς μισεῖ ὁ κόσμος πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό, μήν ξεχνᾶτε ποτέ ὅτι πρίν ἀπό σᾶς ἐμένα πρῶ­τα ἔχει μισήσει. 19 Ἄν ἤσασταν ἀπό τόν κόσμο καί εἴχατε καί σεῖς τά ἁμαρτωλά φρονήματα τοῦ κόσμου, ὁ κόσμος θά σᾶς ἀγαποῦσε ὡς δικούς του. Ἐπειδή ὅμως δέν εἶστε ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά ἐγώ σᾶς διάλεξα μέσα ἀπό τόν κόσμο καί σᾶς ξεχώρισα ἀπ’ αὐτόν, γι’ αὐτό σᾶς μισεῖ ὁ κό­σμος. 20 Μήν παραξενεύεστε ἀπό τό ὅτι θά συναντᾶτε ἕνα τέ­τοιο μίσος στόν κόσμο. Ἀλλά νά θυμάστε τό λόγο πού σᾶς εἶπα: Δέν ὑπάρχει δοῦλος ἀνώτερος ἀπό τόν κύ­ρι­ό του. Ἐάν ἐμένα, τόν Κύριό σας, καταδίωξαν, θά κα­ταδι­ώ­ξουν κι ἐσᾶς πού εἶστε δοῦλοι μου. Ἐάν ἐφάρ­μο­σαν τό λόγο μου, θά ἐφαρμόσουν καί τό δικό σας λό­γο. 21 Ἀλλά ὅλα αὐτά θά σᾶς τά κάνουν ὄχι ἐπειδή θά τούς φταῖτε σέ κάτι, ἀλλά ἐξαιτίας μου, γιά τήν πίστη πού ἔχε­­­­τε καί θά ὁμολογεῖτε στό πρόσωπό μου. Διότι αὐτοί δέν ἔχουν τή σωστή καί ἀληθινή γνώση γιά τόν Θεό, ὁ ὁποῖ­ος μέ ἀπέ­στει­λε στόν κόσμο. Ἡ ἄγνοιά τους ὅμως αὐ­τή εἶναι ἀδι­και­­ο­λόγητη. 22 Ἐάν δέν εἶχα ἔλθει καί δέν τούς εἶχα μιλήσει ἀ­­πο­δει­κνύ­οντάς τους μέ τή διδασκαλία μου καί μέ τά θαύματά μου ὅτι εἶμαι ὁ Μεσσίας, δέν θά εἶχαν ἁμαρτία γιά τήν ἀπι­­στία πού ἔδειξαν σέ μένα. Τώρα ὅμως δέν ἔχουν κα­μία πρόφαση πού νά δικαιολογεῖ τήν ἁμαρτία τους. Καί εἶ­ναι βαριά καί ἀσυγχώρητη ἡ ἁμαρτία τους αὐτή. 23 Διότι ἐκεῖνος πού μισεῖ ἐμένα, μισεῖ συγχρόνως καί τόν Πατέρα μου, πού μέ ἀπέστειλε. 24 Ἄν δέν εἶχα κάνει ἀνάμεσά τους τά καταπληκτικά καί ὑπερφυσικά ἔργα, τά ὁποῖα κανείς ἄλλος ἀπό τούς προ­φῆτες καί ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Δια­­θήκη δέν ἔχει κάνει, δέν θά εἶχαν ἁμαρτία. Τώρα ὅμως ἡ ἐνοχή γιά τήν ἀπιστία τους εἶναι μεγάλη· διότι καί τά θαύματά μου αὐτά ἔχουν δεῖ, καί ἔχουν μισήσει καί μένα, καί στό δικό μου πρόσωπο καί τόν Πατέρα μου. 25 Ἀλλά μ’ αὐτό πού ἔγινε ἐκπληρώθηκε ὁ προφητικός λό­γος πού ἔχει γραφεῖ στό Νόμο πού τούς δόθηκε καί γιά τόν ὁποῖο καυχῶνται. Δηλαδή μέ τό μίσος τους αὐ­­τό ἐπαληθεύεται ἐκεῖνο πού λένε οἱ Ψαλμοί, πού περι­­­­λαμ­βάνονται στό Νόμο, ὅτι μέ μίσησαν χωρίς κανένα λόγο καί χωρίς καμιά αἰτία. 26 Σέ ἀντίθεση ὅμως μέ τό ἀδικαιολόγητο καί ἀσυγ­χώ­ρη­το αὐτό μίσος τῶν Ἰουδαίων, στούς κα­λο­προαίρετους ἀνθρώπους ὁ Θεός θά φανερώσει ποιός εἶμαι. Ὅταν δη­­λαδή ἔλθει ὁ Παράκλητος, πού ἐγώ θά σᾶς στείλω ἀπό τόν Πατέρα ὡς ὁδηγό καί βοηθό σας, τό Ἅγιον Πνεῦ­μα δηλαδή, ἐκεῖνος θά μαρτυρήσει γιά μένα. Διότι τό Ἅγι­­ον Πνεῦ­­­­­μα ὡς πηγή τῆς ἀλήθειας φανερώνει στούς ἀν­θρώ­­­­πους τήν ἀλήθεια. Αὐτό ἐκπορεύεται ἀπό τούς κόλπους τοῦ Πα­τρός ὅπως ἀναπηδᾶ ὁ ποταμός ἀπό τή φυ­­σική πηγή του. 27 Ἀλλά καί σεῖς θά δίνετε μαρτυρία γιά μένα, διότι ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσεώς μου εἶστε μαζί μου ἄμεσοι μάρτυρες τῆς διδασκαλίας μου καί τῶν ἔργων μου. Καθώς μάλιστα θά φωτισθεῖτε τώρα καί ἀπό τόν Παράκλητο, θά δίνετε γιά μένα μαρτυρία σύμφωνη μέ τή μαρτυρία τοῦ Παρακλήτου.

ις΄ 1 Σᾶς τά εἶπα αὐτά γιά νά μή σκανδαλισθεῖτε καί κλο­νισθεῖτε στήν πίστη πού ἔχετε πρός ἐμένα ἐξαι­­τίας τοῦ μίσους πού ἐκδηλώνει ἐναντίον μου ὁ κόσμος. 2 Θά σᾶς ἀφορίσουν οἱ Ἰουδαῖοι καί θά σᾶς ἀποκλεί-σουν ἀπό τίς συναγωγές τους ὡς αἱρετικούς. Ἀλλά σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό, ἔρχεται ὥρα κατά τήν ὁποία κάθε διώκτης σας πού θά σᾶς σκοτώνει, θά νομίζει ὅτι ὄχι μόνο δέν κάνει ἔγκλημα, ἀλλά ὅτι μέ τό φόνο αὐτό προσφέρει λατρεία στόν Θεό.