ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (25/10)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ς΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λουκᾶ ια΄ 9-13)

9 κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· 10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιχθήσεται. 11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 12 ἢ καὶ ἐὰν αἰτήσῃ ᾠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 13 εἰ οὖν ὑμεῖς, ὑπάρχοντες πονηροί, οἴδατε δόματα ἀ­γαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πα­­τὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἀγαθὸν τοῖς αἰτοῦ­σιν αὐτόν;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Ἀφοῦ λοιπόν ὅταν ζητᾶτε κάτι μέ ἐπιμονή ἀπ’ τούς συν­αν­θρώπους σας αὐτό δέν μένει χωρίς ἀ­ποτέλεσμα, γι’ αὐτό κι ἐγώ σᾶς λέω νά ζητᾶτε ἀπό τόν Θεό, καί θά σᾶς δοθεῖ αὐτό πού ζητᾶτε, ἀρκεῖ νά μήν εἶναι παρά­λο­γο ἤ βλαβερό γιά σᾶς. Νά ψάχνετε νά βρεῖτε αὐ­τό πού θέλετε, καί θά τό βρεῖτε, ἄν σᾶς εἶναι ὠφέ­λι­μο. Νά χτυπᾶτε τή θύρα τῆς θείας προστασίας, καί θά σᾶς ἀνοιχθεῖ. 10 Διότι ὅποιος ζητᾶ ἀπό τόν Θεό παίρνει, κι ὅποιος ψάχνει βρίσκει, καί σ’ ὅποιον χτυπᾶ τή θύρα τῆς θείας προστασίας θά τοῦ ἀνοιχθεῖ αὐτή. 11 Ἄλλωστε, ποιός πατέρας ἀπό σᾶς, ὅταν τοῦ ζητήσει ὁ γιός του ψωμί, θά τοῦ δώσει πέτρα; Ἤ ὅταν τοῦ ζητήσει ψάρι, μήπως ἀντί γιά ψάρι θά τοῦ δώσει φίδι; 12 Ἤ κι ἄν τοῦ ζητήσει αὐγό, μήπως θά τοῦ δώσει σκορπιό ἀντί γιά αὐγό; 13 Ἄν λοιπόν ἐσεῖς, ἐνῶ εἶστε ἀτελεῖς καί διεφθαρμένοι ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα, γνωρίζετε νά δίνετε στά παιδιά σας ὠφέλιμα πράγματα, πόσο περισσότε­ρο ὁ οὐράνιος Πατέρας θά δώσει ἀπό τόν οὐρανό τό Ἅγιον Πνεῦμα σ’ ὅσους τοῦ τό ζητοῦν; Κι ἀφοῦ θά δώ­σει τό Ἅγιον Πνεῦμα, πολύ περισσότερο θά δώσει τά ἄλ­λα ἀγαθά, πού εἶναι ἀσυγκρίτως μικρότερης ἀξίας.