ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (27/7)

Εὐαγγέλιον: 23 Ἀπριλίου (Ἰω. ιε΄ 17-ις΄ 2)

17 ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με. 22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχου­σι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐ­τῶν. 23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. 24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. 25 ἀλλ’ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν. 26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑ­μῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ πα­ρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπο­ρεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐ­μοῦ· 27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε.

ις΄ 1  Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. 2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσ­φέρειν τῷ Θεῷ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

17 Σᾶς δίνω τίς ἐντολές αὐτές, γιά νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἔτσι ἑνωμένοι μέ τήν ἀγάπη θά παρου­σια­σθεῖτε ἰσχυροί καί ἀκατανίκητοι σ’ ὅσους σᾶς μισοῦν. 18 Ἄν σᾶς μισεῖ ὁ κόσμος πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό, μήν ξεχνᾶτε ποτέ ὅτι πρίν ἀπό σᾶς ἐμένα πρῶ­τα ἔχει μισήσει. 19 Ἄν ἤσασταν ἀπό τόν κόσμο καί εἴχατε καί σεῖς τά ἁμαρτωλά φρονήματα τοῦ κόσμου, ὁ κόσμος θά σᾶς ἀγαποῦσε ὡς δικούς του. Ἐπειδή ὅμως δέν εἶστε ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά ἐγώ σᾶς διάλεξα μέσα ἀπό τόν κόσμο καί σᾶς ξεχώρισα ἀπ’ αὐτόν, γι’ αὐτό σᾶς μισεῖ ὁ κό­σμος. 20 Μήν παραξενεύεστε ἀπό τό ὅτι θά συναντᾶτε ἕνα τέ­τοιο μίσος στόν κόσμο. Ἀλλά νά θυμάστε τό λόγο πού σᾶς εἶπα: Δέν ὑπάρχει δοῦλος ἀνώτερος ἀπό τόν κύ­ρι­ό του. Ἐάν ἐμένα, τόν Κύριό σας, καταδίωξαν, θά κα­ταδι­ώ­ξουν κι ἐσᾶς πού εἶστε δοῦλοι μου. Ἐάν ἐφάρ­μο­σαν τό λόγο μου, θά ἐφαρμόσουν καί τό δικό σας λό­γο. 21 Ἀλλά ὅλα αὐτά θά σᾶς τά κάνουν ὄχι ἐπειδή θά τούς φταῖτε σέ κάτι, ἀλλά ἐξαιτίας μου, γιά τήν πίστη πού ἔχε­­­­τε καί θά ὁμολογεῖτε στό πρόσωπό μου. Διότι αὐτοί δέν ἔχουν τή σωστή καί ἀληθινή γνώση γιά τόν Θεό, ὁ ὁποῖ­ος μέ ἀπέ­στει­λε στόν κόσμο. Ἡ ἄγνοιά τους ὅμως αὐ­τή εἶναι ἀδι­και­­ο­λόγητη. 22 Ἐάν δέν εἶχα ἔλθει καί δέν τούς εἶχα μιλήσει ἀ­­πο­δει­κνύ­οντάς τους μέ τή διδασκαλία μου καί μέ τά θαύματά μου ὅτι εἶμαι ὁ Μεσσίας, δέν θά εἶχαν ἁμαρτία γιά τήν ἀπι­­στία πού ἔδειξαν σέ μένα. Τώρα ὅμως δέν ἔχουν κα­μία πρόφαση πού νά δικαιολογεῖ τήν ἁμαρτία τους. Καί εἶ­ναι βαριά καί ἀσυγχώρητη ἡ ἁμαρτία τους αὐτή. 23 Διότι ἐκεῖνος πού μισεῖ ἐμένα, μισεῖ συγχρόνως καί τόν Πατέρα μου, πού μέ ἀπέστειλε. 24 Ἄν δέν εἶχα κάνει ἀνάμεσά τους τά καταπληκτικά καί ὑπερφυσικά ἔργα, τά ὁποῖα κανείς ἄλλος ἀπό τούς προ­φῆτες καί ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Δια­­θήκη δέν ἔχει κάνει, δέν θά εἶχαν ἁμαρτία. Τώρα ὅμως ἡ ἐνοχή γιά τήν ἀπιστία τους εἶναι μεγάλη· διότι καί τά θαύματά μου αὐτά ἔχουν δεῖ, καί ἔχουν μισήσει καί μένα, καί στό δικό μου πρόσωπο καί τόν Πατέρα μου. 25 Ἀλλά μ’ αὐτό πού ἔγινε ἐκπληρώθηκε ὁ προφητικός λό­γος πού ἔχει γραφεῖ στό Νόμο πού τούς δόθηκε καί γιά τόν ὁποῖο καυχῶνται. Δηλαδή μέ τό μίσος τους αὐ­­τό ἐπαληθεύεται ἐκεῖνο πού λένε οἱ Ψαλμοί, πού περι­­­­λαμ­βάνονται στό Νόμο, ὅτι μέ μίσησαν χωρίς κανένα λόγο καί χωρίς καμιά αἰτία. 26 Σέ ἀντίθεση ὅμως μέ τό ἀδικαιολόγητο καί ἀσυγ­χώ­ρη­το αὐτό μίσος τῶν Ἰουδαίων, στούς κα­λο­προαίρετους ἀνθρώπους ὁ Θεός θά φανερώσει ποιός εἶμαι. Ὅταν δη­­λαδή ἔλθει ὁ Παράκλητος, πού ἐγώ θά σᾶς στείλω ἀπό τόν Πατέρα ὡς ὁδηγό καί βοηθό σας, τό Ἅγιον Πνεῦ­μα δηλαδή, ἐκεῖνος θά μαρτυρήσει γιά μένα. Διότι τό Ἅγι­­ον Πνεῦ­­­­­μα ὡς πηγή τῆς ἀλήθειας φανερώνει στούς ἀν­θρώ­­­­πους τήν ἀλήθεια. Αὐτό ἐκπορεύεται ἀπό τούς κόλπους τοῦ Πα­τρός ὅπως ἀναπηδᾶ ὁ ποταμός ἀπό τή φυ­­σική πηγή του. 27 Ἀλλά καί σεῖς θά δίνετε μαρτυρία γιά μένα, διότι ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσεώς μου εἶστε μαζί μου ἄμεσοι μάρτυρες τῆς διδασκαλίας μου καί τῶν ἔργων μου. Καθώς μάλιστα θά φωτισθεῖτε τώρα καί ἀπό τόν Παράκλητο, θά δίνετε γιά μένα μαρτυρία σύμφωνη μέ τή μαρτυρία τοῦ Παρακλήτου.

ις΄ 1 Σᾶς τά εἶπα αὐτά γιά νά μή σκανδαλισθεῖτε καί κλο­νισθεῖτε στήν πίστη πού ἔχετε πρός ἐμένα ἐξαι­­τίας τοῦ μίσους πού ἐκδηλώνει ἐναντίον μου ὁ κόσμος. 2 Θά σᾶς ἀφορίσουν οἱ Ἰουδαῖοι καί θά σᾶς ἀποκλεί-σουν ἀπό τίς συναγωγές τους ὡς αἱρετικούς. Ἀλλά σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό, ἔρχεται ὥρα κατά τήν ὁποία κάθε διώκτης σας πού θά σᾶς σκοτώνει, θά νομίζει ὅτι ὄχι μόνο δέν κάνει ἔγκλημα, ἀλλά ὅτι μέ τό φόνο αὐτό προσφέρει λατρεία στόν Θεό.