ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (24/7)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. η΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ις΄ 1-6)

Καὶ προσελθόντες οἱ Φα­­ρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖ­­οι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρα­νοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐ­τοῖς· ὀψίας γενομένης λέγετε· εὐδία· πυρράζει γὰρ ὁ οὐ­ρανός· 3 καὶ πρωΐ· σήμερον χειμών· πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γι­­νώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ ση­­μεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι; 4 γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχα­λὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. καὶ καταλιπὼν αὐ­­τοὺς ἀπῆλθε. 5 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν ἐπελά­­θοντο ἄρτους λαβεῖν. 6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Κι ἀφοῦ τόν πλησίασαν οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ Σαδ­δουκαῖοι γιά νά τόν φέρουν σέ δύσκολη θέση καί νά τόν δοκιμάσουν ἐάν ἔχει πραγματικά θαυματουργική δύναμη, τόν παρακάλεσαν νά τούς δείξει ἕνα ἐξαιρετικό σημάδι καί θαῦμα ἀπό τόν οὐρανό, ὅπως τό μάννα πού δόθηκε στήν ἔρημο μέ τή μεσιτεία τοῦ Μωυσῆ, ἤ ὅπως τό πῦρ πού κατέβασε ὁ Ἠλίας ἀπό τόν οὐρανό. Τό σημεῖο αὐτό θά μαρτυροῦσε καί θά βεβαίωνε τήν ἀποστολή του. 2 Κι αὐτός τούς ἀποκρίθηκε: Ὅταν βραδιάσει κι ὁ ἥλιος ἔλθει στή δύση του, λέτε: Θά ’χουμε αὔριο καλό καιρό, διότι ὁ οὐρανός κοκκινίζει. 3 Καί τό πρωί παρατηρεῖτε στήν ἀνατολή καί λέτε: Σήμερα θά ’χουμε κακοκαιρία. Διότι ὁ οὐρανός κοκκινίζει σκεπασμένος μέ σύννεφα. Ὑποκριτές, πού κάνετε τόν σοφό ἐνῶ πράγματι εἶστε τυφλωμένοι! Ξέρετε νά διακρίνετε τήν ἐξωτερική ὄψη τοῦ οὐρανοῦ, τά σημεῖα ὅμως πού φανερώνουν ὅτι ἔφθασαν οἱ ἡμέρες τοῦ Μεσσία δέν μπορεῖτε νά τά διακρίνετε; 4 Γενιά κακή, πού δέν ἔμεινε πιστή στόν οὐράνιο νυμφίο ἀλλά ἐξαχρειώθηκε μακριά του, ζητᾶ ἐπίμονα σημαδιακό θαῦμα. Ἀλλά θαῦμα δέν θά τῆς δοθεῖ, ἐκτός ἀπ’ τό σημεῖο πού προεικονιζόταν καί συμβολιζόταν ἀπ’ τό θαῦμα τοῦ προφήτη Ἰωνᾶ. Τότε τούς ἄφησε κι ἔφυγε ἀπό ἐκεῖ. 5 Κι ὅταν ἔφθασαν οἱ μαθητές του στήν ἀπέναντι παραλία τῆς λίμνης, εἶδαν ὅτι εἶχαν ξεχάσει νά πάρουν μαζί τους ἄρτους. 6 Ὁ Ἰησοῦς τότε τούς εἶπε: Ἀνοῖξτε τά μάτια σας καί προσέχετε ἀπό τήν κακή ἐπίδραση τῆς ὑποκριτικῆς διδα­σκαλίας τῶν Φαρισαίων καί Σαδδουκαίων, πού μοιάζει μέ κακό προζύμι.