ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (5/7)

πόστολος σιακός, Σαβ. κζ΄ βδ. πιστ. (Γαλ. ε΄ 22-ς΄ 2)

22 καρπς το Πνεύματός στιν γάπη, χαρά, ερήνη, μακροθυμία, χρηστότης, γαθωσύνη, πίστις, 23 πρότης, γκράτεια· κατ τν τοιούτων οκ στι νόμος. 24 ο δ το Χριστο τν σάρκα σταύρωσαν σν τος παθήμασι κα τας πι­θυμίαις. 25 Ε ζμεν Πνεύματι, πνεύ­ματι κα στοιχμεν. 26 μ γινώμεθα κενόδοξοι, λλήλους προκαλούμενοι, λλήλοις φθονοντες.

ς΄ 1 Αδελφοί, ἐὰν κα προ­ληφθνθρωπος ν τινι παραπτώματι, μες ο πνευματικο καταρτίζετε τν τοιοτον ν πνεύματι πρ­ότητος, σκοπν σεαυτόν, μ κα σ πειρασθς. 2 λλήλων τ βάρη βαστάζετε, κα οτως ναπλη­ρώσατε τν νόμον το Χρι­στο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

22 καρπός μως πού παράγει τό γιον Πνεμα μέ τό φωτισμό καί τή χάρη πού χορηγε στίς ψυχές μας, ε­­ναι γάπη, χαρά πού προέρχεται πό τήν γαθή συν­­είδηση, ερήνη πού εναι χώριστη π’ ατήν, νοχή καί πλατιά καρδιά στίς δικίες πού μς κάνουν ολλοι, γαθή διάθεση καί καλοσύνη, εεργετική διά­θεση καί συμπεριφορά, πίστη καί ξιοπιστία στά λόγια καί τίς ποσχέσεις μας, 23 πραότητα, γκράτεια σέ τιδήποτε πονηρό. ­­­πέ­ναντι στούς νθρώπους πού χουν τίς ρε­τές ατές δέν σχύει νόμος. 24 Κι σοι νήκουν πραγματικά στό Χριστό, χουν νε­­­κρώσει τό σαρκικό νθρωπο μέ τά πάθη καί τίς πι­θυ­μίες του. 25 άν ζομε σύμφωνα μέ τίς μπνεύσεις τογίου Πνεύματος, ς συμπεριφερόμαστε καί σύμφωνα μέ τίς προσταγές τογίου Πνεύματος καί χι κινούμενοι πό λατήρια διοτέλειας καί ματαιοδοξίας. 26 ς μή γινόμαστε ματαιόδοξοι, προκαλώντας ­­νας τόν λλο σέ φιλονικίες καί φθονώντας νας τόν λλο.

ς΄ 1 Σς κάνω προσεκτικούς στή ματαιοδοξία καί τό φθό­­νο, διότι οδυναμίες τν δελφν γίνονται φορ­­­μή νά κδηλώνει νας κι λλος τή φιλαρχία του. χι, δελφοί· κι άν πό δυναμία πέσει νας ν­­­­­­­­­­θρωπος σέ κάποιο μάρτημα, σες πού εστε πνευ­μα­­­­­τικά σχυροί, νά τόν διορθώνετε καί νά τόν παι­δα­γω­­­­­­­­­­­­γετε μέ πνεμα πραότητος. σύ μάλιστα πού δι­ορ­θώ­­­­­­νεις τόν λλο πρόσεχε τόν αυτό σου μήν πέσεις κι σύ σέ πειρασμό· καί θά συμβε ατό ετε μέ τό νά πα­ρα­­­­­­­­­­­­­­­συρθες στό διο μάρτημα, ετε μέ τό νά κυ­ρι­ευθες πό νυπομονησία ματαιοδοξία καί φιλαρ­χία, καί γε­νι­κότερα πό γωισμό. 2 Γιά νά προστατεύεστε λοιπόν πό τόν κίνδυνο νά πέ­σετε κι σες, νά πομένετε νας τίς νοχλήσεις τολ­λου, πού φείλονται στά λαττώματα καί τίς λλεί­­ψεις του· κι τσι, μέ τήν πομονετική ατή νοχή, κ­πλη­­­ρστε τελείως τό νόμο το Χριστο, δηλαδή τήν ντο­­­λή τς γάπης. νθρωπος πού δέν πομένει μέ γά­πη τήν δυναμία τολλου, δέν συναισθάνεται τι χει κι ατός λαττώματα, λλά χει μεγάλη δέα γιά τόν αυ­τό του. δέα του μως ατή εναι ψεύτικη.