ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (20/6)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. γ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ι΄ 9-15)

9 μὴ κτήσησθε χρυσὸν μη­δὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μη­δὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑπο­δήματα μηδὲ ράβδον· ἄξιος γάρ ἐστιν ὁ ἐργάτης τῆς τρο­φῆς αὐτοῦ. 11 εἰς ἣν δ᾿ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστι, κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. 12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτὴν λέγοντες· εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 13 καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀ­­­ξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐ­­­­πιστραφήτω. 14 καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑ­­­­μᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λό­­γους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως­ ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονι­ορτὸν τῶν ποδῶν ὑ­­­μῶν. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτό­τερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Μήν ἀποκτήσετε καί μή φυλάγετε στίς ζῶνες σας χρυσά νομίσματα, οὔτε ἀργυρά, οὔτε χάλκινα. 10 Οὔτε νά ἔχετε μαζί σας σάκο γιά νά βάζετε σ’ αὐτόν ψωμί γιά τό δρόμο πού θά κάνετε. Οὔτε δύο πουκάμισα νά ἔχετε, οὔτε ὑποδήματα ἐκτός ἀπό τά πέδιλα πού θά φορᾶτε, ἀλλά οὔτε καί ραβδί. Αὐτά σᾶς εἶναι περιττά. Διότι εἶστε ἐργάτες πού ἐργάζεσθε γιά τήν πνευματική ὠφέλεια τῶν ἀνθρώπων, καί κάθε ἐργάτης δικαιοῦται νά δέχεται τήν τροφή του ἀπό ἐκείνους γιά τούς ὁποίους μοχθεῖ. 11 Σέ ὅποια λοιπόν πόλη ἤ χωριό πᾶτε, ἐξετάστε ποιός ἀπό τούς κατοίκους της ἔχει καλή ὑπόληψη καί εἶναι ἄξιος νά σᾶς φιλοξενήσει. Καί μείνετε μόνο στό δικό του τό σπίτι, μέχρι νά ἀναχωρήσετε ἀπ’ τήν πόλη ἐκεί­νη. 12 Κι ὅταν μπαίνετε στό σπίτι τοῦ ἀνθρώπου πού σᾶς τόν σύστησαν ὡς ἄξιο, δῶστε του χαιρετισμό καί εὐχή λέγοντας: Ἄς ἔλθει εἰρήνη στό σπίτι αὐτό. 13 Κι ἄν οἱ κάτοικοι τοῦ σπιτιοῦ αὐτοῦ ἀποδειχθοῦν ἄξιοι τοῦ εὐαγγελίου, ἐφόσον τό δεχθοῦν μέ πίστη, ἄς ἔλθει στό σπίτι τους ἡ εἰρήνη πού τούς εὐχηθήκατε. Ἐάν ὅμως δέν εἶναι ἄξιοι, ἡ εἰρήνη σας ἄς ἐπιστρέψει σέ σᾶς, κι ἄς αὐξηθεῖ ἔτσι ἡ εἰρήνη πού ἔχετε. 14 Κι ὅποιος δέν σᾶς δεχθεῖ καί δέν ἀκούσει τούς λόγους σας, καθώς θά βγαίνετε ἔξω ἀπό τό σπίτι του ἤ ἀπό τήν πόλη ἐκείνη πού δέν σᾶς δέχθηκε, τινάξτε καλά τή σκόνη πού πῆραν τά πόδια σας ἀπό τόν τόπο ἐκεῖνο, ὥστε τίποτε ἀπ’ αὐτούς νά μή μείνει πάνω σας· ἀλλά καί γιά νά δείξετε μέ τόν τρόπο αὐτό ὅτι δέν ἔχετε πλέον καμία σχέση μαζί τους. 15 Ἀληθινά σᾶς λέω, τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως θά εἶναι περισσότερο ἐπιεικής ἡ τιμωρία γιά ἐκείνους πού ἔζη­σαν στή χώρα τῶν Σοδόμων καί τῶν Γομμόρρων, πα­ρά γιά τήν πόλη ἐκείνη πού δέν δέχθηκε τούς ἀπε­σταλ­μένους μου.