Ἁγία Ἑλένη, ἡ πρώτη χριστιανὴ αὐτο­κράτειρα

Ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες καὶ πλέον ὅσοι πίστευαν στὸν Χριστὸ καὶ ὁμολογοῦσαν τὴν πίστη τους ἀτρόμητοι, πλήρωναν τὴν ὁμολογία τους αὐ­τὴ μὲ τὴ ζωή τους. Ἑκατομμύρια οἱ γενναῖοι Μάρτυρες τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὅμως ἀνέδειξε τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο ἄρχοντα στὴ Δύση καὶ μαζὶ μὲ τὸν Λικίνιο στὴν Ἀνατολὴ ἐξέδωσαν τὸ περίφημο διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (τοῦ Μιλάνου) τὸ ἔτος 313 μ.Χ. περὶ ἀνεξιθρησκίας. Οἱ Χριστιανοὶ ἦσαν πλέον ἐλεύθεροι νὰ πιστεύουν καὶ νὰ λατρεύουν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ παν­τοῦ καὶ ὄχι μόνο στὶς Κατακόμβες.

Τὸ ἑπόμενο ἔτος ὁ Κωνσταντῖνος καὶ ὁ Λικίνιος ἦρθαν σὲ ρήξη καὶ ὁ Κωνσταντῖνος κατενίκησε τὸν Λικίνιο καὶ ἔμεινε μονοκράτορας σ’ ὅλη τὴν αὐτοκρατορία. Ἀμέσως ἐπέβαλε μέτρα ὑπὲρ τῶν Χριστιανῶν. Ἐπέστρεψε τὶς δημευθεῖσες περιουσίες τῶν Χριστιανῶν. Ὅρισε τὴν Κυριακὴ ὡς ἑορτάσιμη ἡμέρα τοῦ κράτους. Ἀπαγόρευσε στὸ ἑξῆς τὸν διὰ σταυρώσεως τῶν καταδίκων θάνατο κλπ. κλπ.

Δίπλα του εἶχε σύμβουλό του τὴν εὐσεβέστατη μητέρα του ἁγία Ἑλένη, ἡ ὁποία εἶχε πόθο βαθύτατο νὰ ἀνεύρει τὸν Τίμιο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου στὸν Γολγοθᾶ καὶ νὰ ἀνεγείρει τὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως. Ὅ,τι χρειάσθηκε γιὰ τὸν ἱερὸ αὐτὸ σκοπό, τῆς τὰ χορήγησε ὁ βασιλιὰς υἱός της μὲ ἀφθονία.

Αὐτὰ ποὺ ἀποτελοῦν μέσα στοὺς αἰῶνες τὰ ἱερότατα μνημεῖα καὶ προσκυνήματα τῆς Ὀρθοδοξίας στοὺς Ἁγίους Τόπους ἀναδείχθηκαν καὶ ὑψώθηκαν χάρη στὶς φροντίδες τῆς ἁγίας Ἑλένης.

Τὸ ἱερὸ λείψανό της τὸ πῆραν καὶ τὸ μετέφεραν οἱ σταυροφόροι ἀπὸ τὴν Κωνσταν­τινούπολη στὴ Βενετία τὸ 1212 γιὰ νὰ τὸ προστατέψουν δῆθεν ἀπὸ τοὺς Ἀγαρηνούς. Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ὡς ἔνδειξη καλῆς θελήσεως, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ ἱερὸ λείψανο τῆς ἁγίας Βαρβάρας, μᾶς ἐπιστρέφουν οἱ Παπικοὶ γιὰ λίγο χρονικὸ διάστημα τὰ δικά μας γιὰ νὰ συγ­κινηθοῦμε, νὰ τὰ ἀσπασθοῦμε, νὰ εὐλογηθοῦμε, νὰ κλάψουμε βλέποντας τί εἴχαμε καὶ τί χάσαμε.

Ἡ ὑποδοχὴ πάντως τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς ἁγίας Ἑλένης καὶ τμήματος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἦταν ἐντυπωσιακή. Ὑποδοχὴ ἀρχηγοῦ κράτους. Βασίλισσα ὑποδεχθήκαμε. Βασιλομήτορα ποὺ ἐπηρέασε τὸν βασιλιὰ υἱό της νὰ διατάξει τὸ τέλος τοῦ διωγμοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν ἔφθασε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας τοῦ Δήμου Ἁγίας Βαρβάρας, οἱ πρῶτοι ποὺ προσκύνησαν εὐλαβικὰ τὸ ἱερό της Λείψανο μέσα στὴν κοσμοπλημμύρα ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

Τὸ ἱερὸ λείψανο σύμφωνα μὲ τὸ Πρόγραμμα προβλέπεται νὰ μείνει μαζί μας ἕνα μήνα· γιὰ νὰ μᾶς ἁγιάζει, νὰ μᾶς παρηγορεῖ, νὰ μᾶς γλυκαίνει. Ἂς ἔχουμε τὴν εὐχή της καὶ τὶς πρεσβεῖες της.