ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (10/6)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σάβ. α΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. α΄ 7-13)

7 πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 8 Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χρι­στοῦ ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν κα­ταγ­γέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 9 μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγ­γελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑ­­μῶν ποιοῦμαι, 10 πάντοτε ἐπὶ τῶν προσ­ευχῶν μου δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 11 ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στη­ριχθῆναι ὑμᾶς, 12 τοῦτο δέ ἐστι συμπα­ρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. 13 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

7 Ἐγώ λοιπόν ὁ Παῦλος γράφω τήν ἐπιστολή αὐτή σ’ ὅλους τούς πιστούς πού βρίσκεστε στή Ρώμη καί εἶστε ἰδιαιτέρως ἀγαπητοί στό Θεό καί καλεσμένοι γιά νά γίνετε ἅγιοι. Σᾶς εὔχομαι λοιπόν νά εἶναι μαζί σας ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα μας καί ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 8 Πρῶτα βέβαια εὐχαριστῶ τόν Θεό μου μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά ὅλους σας, ἐπειδή ἡ πίστη σας δια­λα­λεῖται καί εἶναι ξακουστή σ’ ὅλο τόν κόσμο. 9 Μάρτυράς μου εἶναι ὁ Θεός, τόν ὁποῖο λατρεύω ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου μέ τίς ἀνώτερες πνευματικές μου δυνάμεις κηρύττοντας τό Εὐαγγέλιο τοῦ Υἱοῦ του, ὅτι σᾶς θυμᾶμαι διαρκῶς καί χωρίς νά τό παραλείπω αὐτό ποτέ, 10 παρακαλώντας πάντοτε τόν Θεό στίς προσευχές μου, ἐάν εἶναι δυνατόν, ἔστω καί τόσο ἀργά τώρα νά κα­­­­­­­ταξιωθῶ μέ τό θέλημά του νά ταξιδέψω μέ τό καλό καί νά ἔλθω κοντά σας. 11 Διότι ἔχω μεγάλο πόθο νά σᾶς δῶ, γιά νά σᾶς με­­τα­­δώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό, ὥστε νά στη­ρι­χθεῖτε καί νά στερεωθεῖτε πνευματικά. 12 Καί μ’ αὐτό ἐννοῶ, νά παρηγορηθῶ κι ἐγώ καθώς θά βρίσκομαι ἀνάμεσά σας καί βλέποντας τήν πίστη σας, ὅπως κι ἐσεῖς νά παρηγορηθεῖτε ἀπό τή δική μου πίστη. 13 Δέν θέλω μάλιστα νά ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, ὅτι πολλές φορές ἔβαλα στό νοῦ μου νά ἔλθω σέ σᾶς καί ἐμπο­δί­σθη­­κα μέχρι τώρα. Ἐπιθυμοῦσα νά ἔλθω γιά νά ἐπι­τύ­χω καί ἀνάμεσά σας κάποιο καρπό, ὅπως πέτυχα καί στά ἄλλα ἔθνη.