ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (7/6)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. α΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. α΄ 18-27)

18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατε­χόντων, 19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐ­τοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφα­νέρωσε. 20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀ­πὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθο­ρᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐ­τοὺς ἀναπολογή­τους, 21 διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ ἐμα­ται­ώθησαν ἐν τοῖς διαλο­γι­σμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτί­σθη ἡ ἀσύ­νετος αὐτῶν καρδία· 22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, 23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁ­-μοι­ώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 24 Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐ­τοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπι­­θυ­μίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμά­ζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, 25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει πα­ρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλο­γητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 26 Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 27 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλ­λήλους, ἄρσενες ἐν ἄρ­σε­σι τὴν ἀσχημοσύνην κα­­­τερ­­­­γαζόμενοι καὶ τὴν ἀντι­­μι­­σ­θίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐ­τῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπο­λαμ­βάνοντες.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Καί ἦταν ἀναγκαία ἡ δικαίωση καί ἡ σωτηρία μέσῳ τῆς πίστεως, διότι ἔρχεται ὀργή Θεοῦ ἀπό τόν οὐρανό γιά κάθε ἀσεβή ἐνέργεια ἐναντίον τοῦ θείου μεγαλείου καί γιά κάθε παράβαση τοῦ ἠθικοῦ νόμου του πού διαπράττουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι καταπατοῦν καί ἀδικοῦν τήν ἀλήθεια μέ τήν εἰδωλολατρία καί τήν αἰσχρή ζωή τους. 19 Καί ἀδικοῦν καί καταπατοῦν τήν ἀλήθεια, διότι ἡ ἀληθινή γνώση γιά τόν Θεό, ὅση μπορεῖ νά ἀποκτήσει ὁ πεπερασμένος νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι φανερή στή διάνοιά τους, ἐπειδή ὁ Θεός τήν ἔχει φανερώσει σ’ αὐτούς μέ σαφήνεια. 20 Διότι οἱ ἄπειρες τελειότητες τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες δέν φαίνονται μέ τά αἰσθητά μάτια, ἀπό τότε πού κτίσθηκε ὁ κόσμος φαί­νονται καθαρά μέσα ἀπό τά δημιουργήματα μέ τά μά­τια τῆς διανοίας: τόσο ἡ δύναμή του, πού δέν ἔχει ἀρχή καί τέλος ἀλλά εἶναι αἰώνια, ὅσο καί κάθε τελειό­τη­τα· ὥστε νά εἶναι ἀναπολόγητοι αὐτοί καί νά μήν μπο­­­ροῦν νά προβάλουν καμία δικαιολογία. 21 Καί εἶναι ἀδικαιολόγητοι, διότι, ἐνῶ μέσα ἀπό τά θαυ­μάσια ἔργα τῆς δημιουργίας γνώρισαν τόν Θεό, ὁ ὁποῖος τά δημιούργησε μέ κάθε σοφία καί δύναμη, δέν τόν δόξασαν γιά τίς ἄπειρες τελειότητές του, οὔτε τόν εὐχαρίστησαν γιά τίς τόσες εὐεργεσίες του, ὅπως τοῦ ἁρμόζει, ἀλλά μέ τούς ψεύτικους καί πλανεμένους συλ­λο­­γισμούς τους ἀποδείχθηκαν μωροί, καί σκοτίσθηκε ἡ ἀσύ­νετη διάνοιά τους, πού ἦταν καί ἀνίκανη νά καταλάβει τά ἀληθινά καί πρέποντα. 22 Κι ἐνῶ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι σοφοί, ἔγιναν μωροί καί ἀνόητοι. 23 Καί ἀντάλλαξαν τό ἔνδοξο μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖ­­­­­­ος δέν ἔχει καμία σχέση μέ τή φθορά, μέ ὑλικά ἀγάλ­ματα πού ἔχουν τήν εἰκόνα φθαρτοῦ ἀνθρώπου καί πουλιῶν καί τετράποδων ζώων καί ἑρπετῶν. 24 Κι ἐπειδή ἔκαναν τήν ἀσεβή αὐτή ἀνταλλαγή, γι’ αὐτό ὁ Θεός πῆρε ἀπ’ αὐτούς τή χάρη του καί τούς ἄφη­­σε νά παραδοθοῦν μέ τίς αἰσχρές ἐπιθυμίες τῶν καρδιῶν τους σέ ἀκαθαρσία, ὥστε νά ἀτιμάζονται τά σώ­­­­ματά τους ἀπό αὐτούς τούς ἴδιους. 25 Αὐτοί ἀντικατέστησαν τόν ἀληθινό Θεό μέ τούς ψεύτικους θεούς τῶν εἰδώλων καί ἀπέδωσαν τό σεβασμό τῆς καρδιᾶς τους καί τήν ἐξωτερική λατρεία τους στήν κτίση, ἀντί νά σέβονται καί νά λατρεύουν ἐκεῖνον πού τήν δημιούργησε, ὁ ὁποῖος εἶναι σωστό καί δίκαιο νά εὐλογεῖται καί νά δοξάζεται στούς αἰῶνες. Ἀμήν. 26 Κι ἐπειδή λάτρευσαν τήν κτίση ἀντί γιά τόν Κτίστη, γι’ αὐτό ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά παραδοθοῦν σέ ἀτιμωτικά πάθη. Διότι καί οἱ γυναῖκες τους ἄλλαξαν τή φυσική σχέ­ση καί χρήση μέ τήν ἀφύσικη καί ἐξευτελίσθηκαν μέ ἀκα­τονόμαστες ἀσέλγειες. 27 Μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο καί οἱ ἄνδρες ἄφησαν τή φυσική σχέση καί χρήση τῆς γυναίκας καί φλογίστηκαν ἀπό φωτιά ἀκράτητης ἐπιθυμίας μεταξύ τους, κάνοντας ἄσχημες καί ἄτιμες πράξεις ἀρσενικοί μέ ἀρσενικούς καί παίρνοντας τό τίμημα πού τούς ἄξιζε γιά τήν πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας τους ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό τους.