ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (9/5)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. δ΄ ἑβδ.  Ἰωάννου (Ἰω. ζ΄ 1-13)

Καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γα­λι­λαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰου­δαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζή­τουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀπο­κτεῖναι. 2 ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία. 3 εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ· μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσωσι τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς· 4 οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. 5 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐ­τοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 6 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πά­ρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑ­μέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕ­τοιμος. 7 οὐ δύναται ὁ κόσμος μι­σεῖν ὑμᾶς· ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύ­την, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται. 9 ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 10 Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελ­φοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ φα­νε­ρῶς, ἀλλ’ ὡς ἐν κρυ­πτῷ. 11 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλε­γον· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; 12 καὶ γογγυσμὸς πολὺς περὶ αὐτοῦ ἦν ἐν τοῖς ὄ­χ­λοις. οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ἀ­γα­θός ἐστιν· ἄλλοι ἔλεγον, οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. 13 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Γιά ἀρκετό χρόνο ὕστερα ἀπ’ αὐτά ὁ Ἰησοῦς περιό­δευε στή Γαλιλαία. Δέν ἤθελε νά κάνει τίς πε­ρι­­ο­­­­δεῖες τοῦ κηρύγματός του στήν Ἰουδαία, ἐπειδή οἱ Ἰου­­­­­­­δαῖοι ζητοῦσαν νά τόν σκοτώσουν. 2 Πλησίαζε μάλιστα ἡ ἑορτή τῶν Ἰουδαίων πού ὀνο­μαζόταν σκηνοπηγία. Σ’ αὐτήν τήν ἑορτή οἱ Ἰουδαῖοι ἔμε­­­ναν ἐπί ἑπτά ἡμέ­ρες μέσα σέ σκηνές, γιά νά θυ­­­μοῦ­­­­­­­­­ν­ται τή ζωή πού πέρασαν οἱ πρόγο­νοί τους ὡς σκηνίτες στήν ἔρημο. 3 Μέ ἀφορμή λοιπόν τήν ἑορτή αὐτή τοῦ εἶπαν οἱ θεω­ρού­μενοι ἀδελφοί του, τά παιδιά δηλαδή τοῦ Ἰωσήφ ἀπό τή γυναίκα πού εἶχε προτοῦ ἀρραβωνιασθεῖ τή Θε­­­­ο­­τόκο: Φύγε ἀπό τόν τόπο αὐτό καί πήγαινε στήν Ἰουδαία, γιά νά δοῦν τά θαυμαστά ἔργα πού κάνεις ἐδῶ καί οἱ μαθητές σου πού βρίσκονται ἐκεῖ, ἀλλά κι ὅσοι θά ἀνεβοῦν στά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή. 4 Πήγαινε ἐκεῖ, διότι κανένας δέν κάνει τίποτε κρυφά, ὅταν θέλει νά γίνει δημοσίως γνωστός, ὥστε νά τόν ἀνα­γνω­ρίσουν ὅλοι. Ἐφόσον ἐπιτελεῖς τά θαυμαστά αὐτά ἔρ­γα, φανέρωσε τόν ἑαυτό σου στό πολύ πλῆθος πού θά συγκεντρωθεῖ κατά τήν ἑορτή στά Ἱερο­σό­λυμα. 5 Τοῦ μίλησαν μάλιστα μέ τόν τρόπο αὐτό, διότι ἀκόμη καί τ’ ἀδέλφια του δέν πίστευαν σ’ αὐτόν ὅτι εἶναι ὁ Μεσ­­­σίας. 6 Τούς λέει λοιπόν ὁ Ἰησοῦς: Δέν ἦλθε ἀκόμη ἡ δική μου ἡ ὥρα, αὐτή πού προκαθόρισε ὁ Πατέρας μου ὡς κα­τάλληλη γιά νά φανερώσω τόν ἑαυτό μου ὡς Μεσσία στά Ἱεροσόλυμα καί νά σταυρωθῶ. Ἐνῶ γιά σᾶς κάθε ὥρα εἶναι κατάλληλη προκειμένου νά ἀνεβεῖτε ὡς προ­σκυ­νητές Ἰουδαῖοι στά Ἱεροσόλυμα. 7 Δέν ὑπάρχει λόγος νά μισεῖ ἐσᾶς ὁ κόσμος, καί γι’ αὐτό κανείς δέν σᾶς ἐμποδίζει νά πᾶτε ὅποτε θέλετε στά Ἱερο­σόλυμα. Ἐμένα ὅμως ὁ κόσμος μέ μισεῖ, διότι ἐγώ ἀποκαλύπτω καί καταγγέλλω ὅτι τά ἔργα του εἶναι πονηρά καί τόν ἐλέγχω γι’ αὐτά. Ὅταν λοιπόν πάω στά Ἱεροσό­λυ­μα, θά μέ σκοτώσουν. 8 Ἐσεῖς νά ἀνεβεῖτε στά Ἱεροσόλυμα καί νά συμμετάσχε­τε στήν ἑορτή αὐτή τῆς σκηνοπηγίας. Γιά μένα ὅμως δέν ἦλ­θε ἀκόμη ἡ ὥρα νά ἀνεβῶ ἐπίσημα καί φανερά στήν ἑορ­τή αὐτή. Διότι ἐγώ δέν ἔχω ὁλοκληρώσει ἀκόμη τό ἔργο μου καί δέν ἔχει ἀκόμη συμπληρωθεῖ ἡ δική μου ὥρα γιά νά σταυ­ρωθῶ. 9 Αὐτά τούς εἶπε, κι ἔμεινε στή Γαλιλαία. 10 Ὅταν ὅμως ἀνέβηκαν οἱ ἀδελφοί του στά Ἱερο­σό­λυ­­μα, τότε ἀνέβηκε κι αὐτός στήν ἑορτή, ὄχι ὅμως φανερά καί μέ συνοδεία πολλῶν, ἀλλά ἰδιωτικά καί κάπως κρυ­φά. 11 Ἀφοῦ λοιπόν ἀνέβηκε χωρίς νά γίνει δημοσίως ἀν­τιληπτός, οἱ Ἰουδαῖοι τόν ἀναζητοῦσαν κατά τή διάρκεια τῆς ἑορτῆς καί ἔλεγαν: Ποῦ εἶναι ἐκεῖνος; 12 Καί οἱ διάφορες ὁμάδες τοῦ λαοῦ διαρκῶς κρυ­φο­μι­­­­­­λοῦ­σαν κι ἔκαναν διάφορα παράπονα καί σχόλια γι’ αὐτόν, ἄλλοτε ἀρνητικά κι ἄλλοτε εὐνοϊκά. Ἄλλοι ἔλε­­­­­γαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι καλός καί εἰλικρινής, ἐνῶ ἄλλοι ἔλε­­­­γαν: Ὄχι, δέν εἶναι καλός· εἶναι λαοπλάνος κι ἐξα­πα­­τᾶ τόν εὔπιστο λαό. 13 Κανένας ὅμως δέν μιλοῦσε γι’ αὐτόν ἐλεύθερα καί φανερά, ἐπειδή φοβοῦνταν τούς Ἰουδαίους ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι μισοῦσαν τόν Ἰησοῦ καί καταδίωκαν τούς μαθητές του.