ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (13/5)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. δ΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. η΄ 31-42)

31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλή­θειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευ­θερώσει ὑμᾶς. 33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώ­ποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰη­σοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑ­ῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁ­μαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁ­μαρτίας. 35 ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθε­ροι ἔσεσθε. 37 οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀπο­κτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38 ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί μου λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε. 39 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβρα­άμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰη­σοῦς· εἰ τέκνα τοῦ Ἀβρα­ὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀπο­κτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θε­οῦ· τοῦ­το Ἀβραὰμ οὐκ ἐποί­ησεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπον οὖν αὐτῷ· ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν. 42 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλ­θον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐ­κεῖ­νός με ἀπέστειλε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

31 Γιά νά καταστήσει λοιπόν βαθύτερη καί στερεότε­ρη τήν πίστη τους ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε στούς Ἰουδαίους αὐ­τούς πού εἶχαν πιστέψει σ’ αὐτόν: Ἐάν ἐσεῖς μείνετε στε­­ρεοί στή διδασκαλία μου καί διαμορφώσετε τή συ­μπε­ριφορά καί τή ζωή σας σύμφωνα μ’ αὐτήν, εἶστε πραγ­­μα­τικοί καί ἀληθινοί μαθητές μου. 32 Κι ἐφόσον θά ζεῖτε αὐτά πού σᾶς διδάσκω, θά μάθετε ἐμπειρικά τήν ἀλήθεια, καί ἡ ἀλήθεια θά σᾶς ἐλευ­θερώσει ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας. 33 Τοῦ ἀποκρίθηκαν οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ ὁποῖοι μέσα στήν ἔξαψη καί τήν παραφορά τους λησμόνησαν τή δουλεία τῆς Αἰγύπτου καί τῆς Βαβυλώνας καί τό ρωμαϊκό ζυγό: Ἐμεῖς εἴμαστε ἀπόγονοι καί κληρονόμοι τοῦ ­Ἀβραάμ, προορισμένοι νά κατακτήσουμε ὁλόκληρο τόν ­κόσμο, καί δέν γίναμε ποτέ ἕως τώρα δοῦλοι σέ κανέναν. Μό­νο κυβερνήτη καί Κύριό μας ἔχουμε τόν Θεό. Πῶς ἐσύ λές ὅτι «θά ἐλευθερωθεῖτε»; 34 Τούς ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς: Σᾶς διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ὅτι καθένας πού συστηματικά ἐπιμένει νά ἁμαρ­τάνει καί δέν μετανοεῖ γιά νά ἐγ­κολ­πω­θεῖ τήν ἀλή­θεια, εἶναι δοῦλος καί αἰχμάλωτος τῆς ἁμαρτίας. 35 Ὁ δοῦλος ὅμως δέν παραμένει γιά πάντα στήν οἰκία τοῦ Κυρίου του ὡς κληρονόμος καί παντοτινός κάτοχος· διότι δέν ἔχει δικαιώματα σ’ αὐτήν καί ἐκδιώκεται ἀπ’ αὐτήν ὅταν καταστεῖ ἀνεπιθύμητος. Ἀντίθετα ὁ γιός μένει γιά πάντα στήν οἰκία τοῦ πατέρα του, ἐπειδή κλη­ρο­νομεῖ ὅλα τά δικαιώματα τοῦ πατέρα του. 36 Ἐάν λοιπόν ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ σᾶς χαρίσει τήν ἐλευθερία, τότε θά εἶστε πράγματι ἐλεύθεροι καί θά ἀποκτήσετε τήν ἀληθινή ἐλευθερία τῆς ψυχῆς. 37 Γνωρίζω ὅτι ὡς πρός τή σαρκική καταγωγή σας εἶ­στε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ. Παρόλα αὐτά, ἐπειδή δέν μοι­άζετε στήν ἀρετή μέ τόν Ἀβραάμ, δέν εἶστε ἐλεύθερα παιδιά του, ἀλλά εἶστε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας. Καί ἀ­πό­δει­­­­ξη γι’ αὐτό εἶναι ὅτι ζητᾶτε νά μέ σκοτώσετε, μόνο καί μόνο ἐπειδή ὁ λόγος μου καί ἡ διδασκαλία μου δέν εἰσ­­χω­­­­­ρεῖ καί δέν βρίσκει τόπο μέσα σας. 38 Ἐγώ ἐκεῖνο πού ἔχω δεῖ καί ἔμαθα μέ πλήρη βεβαιότητα κοντά στόν ἐπουράνιο Πατέρα μου, αὐτό καί μόνο λέω. Κι ἐσεῖς πάλι ἐκεῖνο πού μάθατε ἀπό τόν πατέρα σας διάβολο, αὐτό κάνετε. Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατόν ὁ λόγος τοῦ Πατρός μου νά εἰσχωρήσει καί νά βρεῖ θέση μέσα σας; 39 Τοῦ ἀποκρίθηκαν τότε ἐκεῖνοι: Ὁ δικός μας πατέρας εἶναι ὁ Ἀβραάμ καί κανένας ἄλλος. Τούς λέει ὁ Ἰησοῦς: Ἐάν ἤσασταν παιδιά τοῦ Ἀβραάμ, θά τοῦ μοιάζατε καί στήν ἀρετή καί θά κάνατε τά ἔργα τοῦ Ἀβραάμ. 40 Τώρα ὅμως ἐσεῖς θέλετε νά μέ σκοτώσετε, ἕναν ἄν­θρω­πο πού σᾶς εἶπα τήν ἀλήθεια. Καί ποιά ἀλήθεια; Αὐ­τήν πού ἄκουσα ἀπό τόν Θεό. Τό ἔγκλημα αὐτό δέν τό ἔκανε ὁ Ἀβραάμ. 41 Ἐσεῖς κάνετε τά ἔργα τοῦ πατέρα σας, τόν ὁποῖο ἀπο­φεύγω νά κατονομάσω. Μετά λοιπόν ἀπό τήν κατη­γο­ρία αὐτή τοῦ Κυρίου τοῦ εἶπαν οἱ Ἰουδαῖοι: Ἐμεῖς δέν ἔχουμε γεννηθεῖ ἀπό ἀθέμιτη καί πορνική ἐπιμειξία μέ εἰδωλολάτρες, ὥστε νά ἔχει νοθευθεῖ ἡ καταγωγή μας ἀπό τόν Ἀβραάμ. Δέν ἀνήκουμε στήν οἰκογένεια τοῦ σα­­­τανᾶ, τούς εἰδωλολάτρες, ἀλλά ἀνήκουμε στό λαό τοῦ Θεοῦ πού κατάγεται ἀπό τόν Ἀβραάμ. Ἕναν πα­­­­­­­­­­τέ­ρα ἔχουμε, τόν Θεό. 42 Ἀπαντώντας λοιπόν ὁ Ἰησοῦς στήν καυχησιολογία τους αὐτή τούς εἶπε: Ἐάν ὁ Θεός ἦταν πατέρας σας, θά εἴχατε ἀγάπη καί σέ μένα, διότι ἐγώ ἀπό τόν Θεό ἔχω βγεῖ μέ τήν ἐνανθρώπησή μου καί ἔχω ἔλθει ἀνά­μεσά σας. Εἶμαι ἀνάμεσά σας ὡς πρεσβευτής τοῦ Θεοῦ. Διότι καί στόν κόσμο πού ἦλθα, δέν ἔχω ἔλθει ἀπό μόνος μου, ἀλλά ἐκεῖνος μέ ἀπέ­στειλε.