ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (27/4)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. β΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ε΄ 24-30)

24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 25 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται. 26 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ· 27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐ­τῷ καὶ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστί. 28 μὴ θαυμάζετε τοῦτο· ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσον­ται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, 29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνά­στασιν κρίσεως. 30 οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν· ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμ­ψαντός με πατρός.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

24 Ὁ Πατήρ λοιπόν παραχώρησε στόν Υἱό του τήν ἐξου­σία νά δίνει ζωή. Ἀληθινά, ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ἐκεῖνος πού ἀκούει καί ἐγκολπώνεται τή διδασκαλία μου καί πιστεύει στόν Πατέρα μου, πού μέ ἔστειλε στόν κόσμο, ἔχει ἀπ’ αὐτή τή στιγμή πού πίστεψε ζωή αἰώνια. Καί δέν θά ὑποβληθεῖ σέ δίκη καί σέ κρίση, ἀλλά ἔχει ἤδη περάσει ἀπό τόν πνευματικό θάνατο τῆς ἁμαρτίας στήν ἀθάνατη καί αἰώνια ζωή. 25 Ἀληθινά, ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ἔρχεται ὥρα, καί ἡ ὥρα αὐτή ἦλθε τώρα, ὁπότε οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι νεκροί πνευματικῶς ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας θά ­ἀκούσουν τή φωνή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ νά τούς προσκαλεῖ ν’ ἀκού­σουν τή διδασκαλία του. Κι ὅσοι ἀκού­σουν τή φωνή του αὐτή μέ προθυμία, ἔχοντας ἀνοιχτά τά πνευμα­τικά τους αἰσθητήρια, καί ἐγκολπωθοῦν ὅσα διδάσκει καί ζητᾶ, θά ζήσουν τήν αἰώνια ζωή. 26 Θά ζήσουν ὑπακούοντας στή φωνή καί τή διδασκαλία τοῦ Υἱοῦ, διότι ὁ Υἱός εἶναι πηγή ζωῆς. Πράγματι. Ὅ­πως ὁ Πατήρ ἔχει μέσα του ζωή καί εἶναι ὁ ἴδιος ζωή ἀπό μό­­νος του, ἔτσι ἔδωσε καί στόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό του νά ἔ­χει μέσα του ζωή καί νά τή μεταδίδει καί στούς ἄλ­λους. 27 Τοῦ ἔδωσε ἀκόμη τήν ἐξουσία νά δικάζει καί νά ἐν­­ερ­γεῖ ὡς Κριτής, διότι εἶναι ὁ Μεσσίας πού ἔγινε ἄν­θρω­πος καί ἐξομοιώθηκε μ’ ἐκείνους πού θά κρίνει. 28 Μήν ἀπορεῖτε γι’ αὐτό πού σᾶς εἶπα. Θά συμ­βοῦν πολύ πιό θαυμαστά ἀπ’ αὐτό. Διότι ἔρχεται ὥ­ρα πού ὅλοι οἱ νεκροί, ὅσοι θά βρίσκονται ἕως τότε στά μνήματα, θά ἀκούσουν τή φωνή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού θά τούς διατάζει νά ἀναστηθοῦν. 29 Θά βγοῦν ὅλοι ἀπό τά μνήματα, καί ὅσοι στήν ἐπί­γεια ζωή τους ἔπραξαν τά ἀγαθά, θά ἀναστηθοῦν γιά νά ἀπολαύσουν ζωή αἰώνια καί εὐτυχισμένη· ἐκεῖ­­νοι ὅμως πού ἔκαναν τά κακά, θά ἀναστηθοῦν γιά νά δι­καστοῦν καί νά κατακριθοῦν. 30 Αὐτοί θά δικαστοῦν ἀπό ἐμένα μέ κάθε δικαιοσύ­­νη. Διότι ἐγώ καί τώρα καί πάντοτε δέν μπορῶ νά κά­νω τίποτε ἀπό μόνος μου, πού νά μήν τό θέλει καί ὁ Πα­­­τέρας μου. Κρίνω σύμφωνα μέ ὅσα ἀκούω ἀπό τόν Πα­­­­­­­τέ­­­ρα μου νά λέει σέ μένα, τόν Υἱό του, πού ἔγινα καί ἄν­­­­θρω­­­­­­­­πος. Καί ἡ κρίση μου αὐτή εἶναι δίκαιη. Διότι δέν ζη­­τῶ νά στή­σω τό θέλημά μου, ἀλλά τό θέλημα τοῦ Πα­τρός μου πού μέ ἔστειλε στόν κόσμο καί πού εἶ­ναι σ’ ὅλα δίκαιος.