ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (25/4)

Εὐαγγέλιον: τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Τετ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. στ΄ 7-13)

7 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώ­­δεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐ­­­δίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων, 8 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ράβδον μόνον, μὴ πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, 9 ἀλλ᾿ ὑποδεδεμένους σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδεδύσθαι δύο χιτῶνας. 10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν· 11 καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται­ ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑ­­­μῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 12 Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα μετανοήσωσι, 13 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

7 Καί προσκαλεῖ τούς δώδεκα μαθητές του κι ἄρχισε νά τούς ἀπο­στέλλει σέ περιοδεία δύο-δύο. Καί τούς ἔδινε ἐξουσία καί δύναμη νά βγάζουν ἀπό τούς δαιμονισμένους τά ἀκά­θαρ­τα πνεύματα. 8 Τούς ἔδωσε μάλιστα τήν ἐντολή νά μήν παίρνουν τίποτε στό δρόμο τους παρά μόνο, τό πολύ-πολύ, ἕνα ραβδί· οὔτε σακίδιο, οὔτε ψωμί οὔτε κἄν χάλκινα νομίσματα στή ζώνη τους, 9 ἀλλά νά φοροῦν ἁπλά πέδιλα. Καί νά μήν εἶναι ντυμένοι μέ δύο πουκάμισα, ὅπως φοροῦσαν τά ἐπίσημα πρόσωπα. 10 Τούς ἔλεγε ἀκόμη: Ὁπουδήποτε μπεῖτε σέ κάποιο σπί­τι, ἐκεῖ νά μένετε μέχρι νά φύγετε ἀπ’ τό μέρος ἐκεῖ­νο· γιά νά μή σχηματίζουν οἱ ἄνθρωποι γιά σᾶς τήν ­ἐν­τύ­πωση ὅτι εἶστε ἄστατοι καί ἐπιπόλαιοι ἤ ὅτι ἐπι­ζητεῖ­τε τήν κα­λο­­πέ­ραση. 11 Κι ὅσοι τυχόν δέν σᾶς δεχθοῦν οὔτε σᾶς ἀκούσουν, ὅταν φεύγετε ἀπό ἐκεῖ, τινάξτε καλά ὡς ἀκάθαρτο καί μολυσματικό τό χῶμα πού κόλλησε ἀπ’ τό μέρος ἐκεῖνο κάτω ἀπό τά πόδια σας στά σανδάλια σας· γιά νά δηλώσετε μέ τόν τρόπο αὐτό ὅτι δέν πήρατε τίποτε μαζί σας ἀπ’ αὐτούς, οὔτε ἔχετε καμία σχέση μαζί τους. Τι­νάξ­τε το, γιά νά σᾶς χρησιμεύσει ὡς διαμαρτυρία καί ἔλεγχος γιά τούς ἀνθρώπους αὐτούς. Ἀληθινά σᾶς λέ­ω ὅτι τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως θά εἶναι περισσότερο ἐπι­εικής ἡ τιμωρία στά Σόδομα καί στά Γόμορρα παρά στήν πόλη ἐκείνη. 12 Κι ἀφοῦ βγῆκαν γιά περιοδεία, κήρυτταν στούς κατοίκους τῶν διαφόρων χωριῶν νά μετανοήσουν. 13 Κι ἔβγαζαν πολλά δαιμόνια. Ἐπίσης ἄλειφαν πολλούς ἀρ­ρώ­στους μέ λάδι, πού συμβόλιζε τήν ἰατρική χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί τούς θεράπευαν.