ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (25/4)

Ἀπόστολος: τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Ἀπρ. 25 (Α΄ Πετρ. ε΄ 6-14)

6 Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ. 7 πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν, 8 νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περι­πατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ. 9 ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτε­λεῖσθαι. 10 Ὁ δὲ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὀλίγον πα­θό­ν­τας, αὐτὸς καταρτίσει ὑ­μᾶς, στηρίξει, σθενώσει, θεμε­­­λιώσει· 11 αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 12 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογί­ζο­­μαι, δι’ ὀλίγων ἔγρα­­­­­ψα, πα­ρα­καλῶν καὶ ἐπι­μαρτυρῶν ταύ­την εἶναι ἀλη­­θῆ χάριν τοῦ Θεοῦ, εἰς ἣν ἑστήκατε. 13 Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός μου. 14 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσι τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

6 Ταπεινωθεῖτε λοιπόν κάτω ἀπό τό δυνατό χέρι τοῦ Θεοῦ, γιά νά σᾶς ὑψώσει στόν κατάλληλο καιρό, ὅταν θά ἀποκαλυφθεῖ ὁ Κύριος τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας του παρουσίας. 7 Ὅλες τίς ἀνήσυχες φροντίδες πού σᾶς προκαλοῦν οἱ διωγμοί ἀφῆστε τις μέ ἐμπιστοσύνη πάνω στόν Κύριο, διότι αὐτός νοιάζεται καί ἐνδιαφέρεται γιά σᾶς. 8 Ἐγκρατευθεῖτε, γίνετε ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί. Ὁ ἀντί­­­παλος καί κατήγορός σας διάβολος σάν λιοντάρι πού βρυχᾶται περπατᾶ μέ μανία καί ζητᾶ ποιόν νά ἀπο­μα­κρύνει ἀπό τήν πίστη, γιά νά τόν καταβροχθίσει. 9 Ἀντισταθεῖτε στόν ἀντίπαλό σας αὐτόν στηριγμένοι ἀκλό­νητα στήν πίστη. Καί παρηγορηθεῖτε γνωρίζοντας ὅτι τά ἴδια ἀκριβῶς παθήματα ἀντιμετωπίζουν ὅλοι οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί σας πού εἶναι διασκορπισμένοι στόν κόσμο πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό. 10 Καί ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πηγή κάθε δωρεᾶς καί σᾶς κάλεσε διαμέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν αἰώ­­­νια δό­ξα τοῦ οὐρανοῦ, ἀφοῦ γιά λίγο χρόνο ὑπο­­στεῖ­τε πρό­­­σκαιρα παθήματα καί θλίψεις, αὐτός θά σᾶς καταρ­τί­σει, θά σᾶς στηρίξει, θά σᾶς ἐνδυναμώσει, θά σᾶς θε­­με­λιώσει. 11 Σ’ αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ δύναμη στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 12 Μέ τή βοήθεια τοῦ Σιλουανοῦ, τοῦ ἔμπιστου ἀδελ­φοῦ, σᾶς ἔγραψα τήν ἐπιστολή αὐτή, ὅπως νομίζω, μέ λίγα λόγια· καί σᾶς προτρέπω καί σᾶς δίνω τή μαρτυρία ὅτι αὐτά πού σᾶς ἔγραψα εἶναι ἡ ἀληθινή πίστη καί ἡ χάρις πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Θεός, στήν ὁποία μένετε στα­θεροί μέ τήν πίστη καί τήν ὑπακοή σας. 13 Σᾶς στέλνει χαιρετισμούς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, πού μοιάζει μέ τή Βαβυλώνα ἐξαιτίας τῆς διαφθορᾶς τῶν κατοίκων της. Ἡ Ἐκκλησία της ὅμως εἶναι ἐκλεκτή, διότι τήν διάλεξε ὁ Θεός, ὅπως κι ἐσᾶς. Μαζί μ’ αὐτήν σᾶς ἀσπάζεται καί ὁ Μᾶρκος, τό πνευματικό μου παιδί. 14 Χαιρετῆστε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ φίλημα ἁγνῆς καί ἁγίας ἀγάπης. Σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ὅλοι ἐσεῖς πού ἀποτελεῖτε ἕνα σῶμα, καθώς εἶστε ἑνωμένοι μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀμήν.