Πλήρης ἐκφυλισμὸς ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης

Δυστυχῶς ἡ γάγγραινα τοῦ ἠθικοῦ ἐκφυλισμοῦ ἔχει ἐπικίνδυνα προχωρήσει μέσα στὸ σῶμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Αὐτὸ ἀπέδειξε καὶ ἡ θλιβερὴ ἡμερίδα ποὺ διοργανώθηκε στὴν Ἀθήνα στὶς 31 Μαρτίου 2017 ἀπὸ τὸ «Σωματεῖο Ὑποστήριξης Δι­εμφυλικῶν» (δηλαδὴ ἀνθρώπων ποὺ ἔ­χουν ἀλλάξει τὸ φύλο τους) μὲ ἀφορμὴ τὴν παγκόσμια ἡμέρα τῶν ἀτόμων αὐτῶν.

Ἀκόμα θλιβερότερο ὅμως στάθηκε τὸ γεγονὸς τῆς εἰσηγήσεως στὴν ἡμερίδα αὐτὴ τῆς Γενικῆς Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρίας Γιαννακάκη. Ἡ κ. Γιαννακάκη στὴν εἰσήγησή της, ἀφοῦ ἐξῆρε τὸ ἔργο τοῦ ἐν λόγῳ Σωματείου, ἔδειξε μὲ τοὺς λόγους της τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως στὸ ἔργο αὐτὸ καὶ παρουσίασε τὴ σειρὰ βημάτων ποὺ κατεβλήθησαν ἀπὸ αὐτήν, καθὼς καὶ ὅσων πρόκειται στὸ ἄμεσο μέλλον νὰ γίνουν, προκειμένου – ὅπως εἶπε – νὰ φθάσουμε «στὴ χειραφέτηση τῆς κοινωνίας».

Συγκεκριμένα μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν σύμπηξη «Ἐθνικοῦ Συμβουλίου κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς μισαλλοδοξίας». Προκειμένου μάλιστα νὰ ὑποστηριχθεῖ τὸ ἔργο τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου, ἡ Κυβέρνηση προέβη σὲ ἐνίσχυση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου, ἀ­νέφερε σχετικά. Καὶ τώρα αὐτὸ ποὺ ἀπομένει εἶναι νὰ ψηφισθεῖ τὸ «Νομοσχέδιο Ἀναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου», τὸ ὁποῖο ἡ ἁρμόδια νομοπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ ἔ­χει ἑτοιμάσει καὶ καταθέσει στὸ Γραφεῖο τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ ἤδη ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2016. Τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ προ­βλέπει, σύμφωνα μὲ τὴ Γ. Γραμματέα, τὴν ἄμεση καὶ εὔκολη μεταβολὴ φύλου χω­ρὶς καμία ἀπολύτως προηγούμενη ἰατρικὴ ἐξέταση. Ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης, ἀνέφερε ἡ κ. Γιαννακάκη, θὰ μπορεῖ νὰ αὐτοπροσδιορίζεται ὡς πρὸς τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου του, καὶ μὲ τὴ διαδικασία τῆς «ἑκούσιας δικαιοδοσίας» νὰ προσέρχεται στὸν Εἰρηνοδίκη καὶ νὰ δηλώνει τὴν ἐπιθυμία του γιὰ ἀναγνώριση διαφορετικῆς ταυτότητας φύλου ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀναγράφεται στὰ μέχρι τώρα ἐπίσημα ἔγγραφά του. Ἐκεῖνος, «χωρὶς νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ θέσει κανένα κριτήριο, θὰ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ διατάξει τὴν ἀλλαγὴ ὅλων τῶν χαρτιῶν», ἀνέφερε χαρακτηριστικά.

Ἕτοιμο λοιπὸν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου ἤδη ἀπὸ τὸν περασμένο Δεκέμβριο· ὅταν δηλαδὴ ἐξαπολύθηκε ἡ «ἐξαιρετικὰ ἐπείγουσα» Ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴ «Θεματικὴ Ἑβδομάδα». Πλήρης ἐνορχήστρωση λοιπόν. Καὶ ἄλλη μία πανηγυρικὴ ἐπιβεβαίωση τῶν ἀληθι­νῶν προθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, καθὼς καὶ τῆς κατάφωρης ψευδολογίας του πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ δῆθεν σεμινάρια περὶ ἰσότητος τῶν δύο φύλων καὶ ἀποφυγῆς τῶν ἀνεπιθύμητων ἐφηβικῶν ἐγκυμοσυνῶν. «Χειραφέτηση τῆς κοινωνίας», τουτέστι τέλεια ἀ­ποχαλίνωση, αὐτὸ εἶναι δυστυχῶς τὸ πρόγραμμα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀλλὰ μέχρι πότε εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνεχόμαστε τέτοιο γενικὸ ξεθεμελίωμα; Καὶ μέχρι πότε οἱ πνευματικοὶ ταγοὶ αὐτοῦ τοῦ τόπου θὰ τηροῦν ἔνοχη σιωπή;