ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (16/4)

Ἀπόστολος Κυριακῆς τοῦ Πάσχα (Πραξ. α΄ 1-8)

Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάν­των, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρ­ξα­το ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ δι­δάσκειν 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντει­λάμενος τοῖς ἀποστό­λοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· 3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυ­τὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαρά­κοντα ὀ­πτα­­­νόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βα­σιλείας τοῦ Θεοῦ. 4 καὶ συναλιζόμενος πα­ρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱε­ρο­σο­λύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 5 ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτι­σεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁ­γίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέ­ρας. 6 οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τού­τῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔ­θε­το ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 8 ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Τό πρῶτο βιβλίο, πού ὀνομάζεται Εὐαγγέλιο, τό ἔγρα­­ψα, Θεόφιλε, γιά νά ἐξιστορήσω σ’ αὐτό περιλη­­­­πτι­κά ὅλα ὅσα ἔκανε καί δίδαξε ὁ Ἰησοῦς ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσεώς του 2 μέχρι τήν ἡμέρα πού ἀναλήφθηκε στούς οὐρα­νούς, ἀφοῦ προηγουμένως μέ συνεργό καί τό Ἅγι­ον Πνεῦμα ἔδωσε ἐντολές στούς ἀποστόλους πού εἶχε δια­λέ­ξει ὁ ἴδιος. 3 Μετά τό πάθος του καί τό θάνατό του παρουσιάστηκε σ’ αὐτούς τούς ἴδιους ζωντανός. Καί μέ πολλές ἀπο­­δεί­ξεις ὁ ἀναστημένος Κύριος τούς βεβαίωσε ὅτι πραγματικά ἦταν ζωντα­νός. Καί ἐπί σαράντα ἡμέ­ρες ἐμφανιζόταν σ’ αὐτούς κατά διαστήμα­τα καί τούς μι­λοῦ­σε γιά τίς ἀλήθειες καί τά μυστήρια πού ἀνα­φέ­ρο­νταν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 4 Κι ἐνῶ ἔτρωγε μαζί τους τήν ἴδια τροφή πού ἔτρω­γαν κι ἐκεῖνοι, τούς ἔδωσε τήν ἑξῆς ἐντολή: Μήν ἀπο­μα­κρυν­θεῖτε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, ἀλλά νά περιμένετε τήν πραγματοποίηση τῆς ὑποσχέσεως πού ἀκού­­­­­­σα­τε ἀπό τό στόμα μου, ὅτι δηλαδή ὁ Πατήρ θά σᾶς στείλει τό Ἅγιον Πνεῦ­­­­­μα. 5 Εἶναι ἀνάγκη νά περιμένετε νά λάβετε τό Ἅγι­ον Πνεῦ­­­μα, διότι ὁ Ἰωάννης βάπτισε μέ ἁπλό νερό, καί τό βά­πτισμά του συνεπῶς δέν εἶχε τή δύναμη νά ἀναγεν­­­νή­σει ἐκείνους πού βαπτίζονταν μ’ αὐτό. Ἐσεῖς ὅμως θά βα­πτι­­σθεῖτε μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα ὄχι πολλές μέρες μετά ἀπό αὐτές πού διερχόμαστε. 6 Ὕστερα λοιπόν ἀπό τίς ἐλπίδες αὐτές πού ἔδωσε ὁ Χριστός στούς μαθητές του, συγκεντρώθηκαν ὅλοι μα­ζί καί τόν ρω­­­­τοῦσαν: Κύριε, πές μας· στό χρονικό διά­­­­στημα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν πρόκειται νά ἀπο­κατα­στή­σεις στήν παλαιά της δύναμη καί δόξα τή βασιλεία γιά τόν Ἰσραήλ; 7 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τούς εἶπε: Δέν ἀνήκει σέ σᾶς καί δέν εἶναι δικό σας δικαίωμα νά γνωρίσετε τά χρόνια ἤ τούς ὁρισμένους μῆνες καί τίς ἡμέρες, τά ὁποῖα ὁ Πα­­τήρ κρά­­­­τησε στήν ἀποκλειστική ἐξουσία του. Αὐτός μόνον τά γνωρίζει καί μόνον αὐτός θά ὁλο­κλη­ρώ­σει ὅσα θά συν­τε­λεσθοῦν κατά τή διάρκεια αὐτῶν τῶν χρό­νων. 8 Θά λάβετε ὅμως ἐνίσχυση καί δύναμη, ὅταν θά ἔλθει πά­­­­­­νω σας τό Ἅγιον Πνεῦμα. Καί θά γίνετε μάρτυρες τῆς ζωῆς μου καί τῆς διδασκαλίας μου καί στήν Ἱε­­­­­ρου­σα­­λήμ καί σ’ ὅλη τήν Ἰουδαία καί στή Σαμάρεια καί μέχρι τό τελευταῖο καί πιό ἀπομακρυσμένο ση­μεῖ­ο τῆς γῆς.