ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (25/3)

Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς, 25ης Μαρτίου (Λουκᾶ  α΄ 24-38)

24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέ­ρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, 25 λέγουσα ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, 27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κε­χαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογη­μένη σὺ ἐν γυναιξίν. 29 ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 31 καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γα­στρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰη­­σοῦν. 32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται,­ καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος­ ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶ­νας, καὶ τῆς βασιλείας αὐ­τοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34 εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγε­λος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. 36 καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγ­γενής σου καὶ αὐτὴ συνει­ληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει πα­ρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα. 38 εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. καὶ ἀ­­­­­πῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγε­λος.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

24 Ὕστερα λοιπόν ἀπό τίς ἡμέρες αὐτές ἔμεινε ἔγκυος ἡ σύζυγός του ἡ Ἐλισάβετ, καί ἐπί πέντε μῆνες ἀπό συ­στο­λή ἔκρυβε μέ ἐπιμέλεια τήν ἐγκυμοσύνη της. 25 Ὅταν ὅμως πλέον δέν μποροῦσε νά κρυφτεῖ, ἔλεγε σ’ αὐτούς πού ἤθελαν νά τήν συγχαροῦν: μοῦ ἔκανε αὐ­­τό τό κα­λό ὁ Θεός ἔτσι, σέ περασμένη ἡλικία, τίς ἡμέ­ρες αὐ­τές πού ἐπέβλεψε μέ εὐμένεια σέ μένα γιά νά μοῦ ἀφαι­ρέσει τή ντροπή πού ἔνιωθα ἀνάμεσα στούς ἀν­­­θρώπους ἐξαι­τί­ας τῆς στειρότητας καί τῆς ἀτεκνίας μου. 26 Τόν ἕκτο μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης τῆς Ἐλισάβετ ἔστει­­­λε ὁ Θεός τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ σέ μία πόλη τῆς Γα­­λιλαίας πού λεγόταν Ναζαρέτ, 27 σέ μία παρθένα κόρη πού ἦταν ἀρραβωνιασμένη μ’ ἕναν ἄνδρα πού λεγόταν Ἰωσήφ. Ἡ παρθένος αὐτή κόρη κα­ταγόταν ἀπό τή γενιά τοῦ Δαβίδ, καί τό ὄνομά της ἦταν Μαριάμ. 28 Μόλις μπῆκε ὁ ἄγγελος στό δω­μά­τιό της, τῆς εἶπε: Χαῖρε σύ, πού εἶσαι προικισμένη ἀπό τόν Θεό μέ πολ­λές καί ἐξαιρετικές χάριτες. Ὁ Κύριος εἶναι μα­ζί σου, κι αὐτός σέ γέμισε μέ τίς χάριτές του. Ἔχεις εὐ­λο­γη­θεῖ ἐσύ ὅσο καμία ἄλλη γυναίκα. 29 Αὐτή ὅμως, ὅταν εἶδε τόν ἄγγελο, ταράχθηκε πολύ ἀπ’ τό λόγο πού τῆς εἶπε καί σκεπτόταν μέσα της ποιά σημασία καί ποιό σκοπό νά εἶχε ἄραγε ὁ χαιρετισμός αὐ­τός. 30 Κι ὁ ἄγγελος τῆς εἶπε: Μή φοβᾶσαι, Μαριάμ, ἀλλά νά χαίρεσαι, διότι ὁ Θεός σέ ἔκρινε ἄξια νά δεχθεῖς τήν ἐξαιρετική εὔ­νοι­α καί χάρη του. 31 Καί νά ποιά εἶναι ἡ ἐξαιρετική χάρη πού δέν τήν ἔλα­­­­­βε ποτέ καμία ἄλλη γυναίκα ἀλλά ἐσύ μόνο ἀξιώ­θη­­­κες νά λάβεις: Θά συλλάβεις στήν κοιλιά σου καί θά γεν­­νήσεις υἱό καί θά τοῦ δώσεις τό ὄνομα «Ἰησοῦς». 32 Αὐτός θά εἶναι μεγάλος καί λόγῳ τῆς ἁγιότητος καί λό­γῳ τοῦ ἀξιώματός του. Κι ἐνῶ μέ τήν ἐναν­θρώ­­­πησή του θά γίνει τέλειος ἄνθρωπος, θά ἀνα­γνω­ρι­σθεῖ ὅτι εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὑψηλότερος καί ἀ­νώ­­­τε­ρος ἀπ’ ὅλα καί ἐξουσιάζει τά πάντα. Καί θά τόν ἀνυ­ψώ­σει ὁ Κύριος ὁ Θεός καί ὡς ἄνθρωπο. Θά τοῦ δώσει τό θρόνο τοῦ προπάτορά του Δαβίδ. 33 Καί θά βασιλεύσει αἰώνια ὡς ἀθάνατος καί πα­ν­τοτινός ἀρχιερέας καί βασιλιάς στούς πιστούς ὅλων τῶν γενεῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἀποτελοῦν τήν πνευματική καί ἀληθινή οἰ­κο­γέ­νεια τοῦ Ἰακώβ· καί ἡ βασιλεία του δέν θά ἔχει τέλος, ὅπως ἡ βασιλεία τῶν ἐπίγειων βασιλέων, ἀλλά θά εἶναι ἀτελείωτη καί παντοτινή, ἐπειδή θά εἶναι θεϊκή. 34 Εἶπε τότε ἡ Μαριάμ στόν ἄγγελο: Πῶς θά γίνει τό πρωτ­οφανές καί πρωτάκουστο αὐτό μυστήριο καί πῶς θά συλλάβω καί θά γεννήσω, ἀφοῦ δέν ἔχω συζυγική σχέση μέ ἄνδρα; 35 Καί ὁ ἄγγελος τῆς ἀποκρίθηκε: Θά ἔλθει σέ σένα τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Αὐτό θά σέ καθαρίσει ἀπό τό προ­πατορικό ἁμάρτημα καί θά σέ ἐξαγιάσει. Καί ἡ ­δύ­­να­μη τοῦ Ὑψί­στου θά ρίξει τή δημιουργική καί προ­στα­τευ­τική σκέ­πη της πάνω σου. Γι’ αὐτό καί τό ἀπολύτως ἀνα­μάρτητο καί ἅγιο βρέφος πού θά γεν­νηθεῖ μέ τόν ὑπερ­φυσικό αὐτό τρόπο, θά ἀνα­γνω­ρι­σθεῖ ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. 36 Καί γιά νά βεβαιωθεῖς ὅτι θά γίνει πραγματικά τό με­­­­γάλο αὐτό θαῦμα σέ σένα, σοῦ γνωστοποιῶ κι ἕνα ἄλλο, μικρότερο βέβαια θαῦμα, τό ὁποῖο ὅμως δέν θά τό περίμενες. Ἰδού, ἡ συγγενής σου Ἐλισάβετ ἔχει συλ­λά­­βει κι αὐτή ἕνα ἀγόρι στή γεροντική της ἡλικία. Καί βρί­σκε­ται στόν ἕκτο μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης της αὐτή, πού τήν ἀποκαλοῦσαν ὅλοι ἕως τώρα στείρα. 37 Κι ὅμως τώρα εἶναι ἔγκυος, διότι κανένα πράγμα δέν εἶναι ἀδύνατο στόν Θεό, κάθε τι θαυμαστό καί κατα­πλη­­κτικό πού ὁ ἀσθενής ἄνθρωπος θά ἰσχυ­­­ριζόταν ὅτι εἶναι ἀνώ­τε­ρο ἀπό τίς δυνάμεις του. 38 Τότε εἶπε ἡ Μαριάμ: Ἰδού εἶμαι ἡ δούλη τοῦ Κυρίου, πρόθυμη νά ὑπηρετήσω τίς βουλές του. Μακάρι νά γίνει σέ μένα ὅπως τό εἶπες. Καί μόλις εἶπε αὐτά τά λόγια, μέ τά ὁποῖα ἐκδήλωσε ταπεινά τήν ὑποταγή της στό θέ­λη­μα τοῦ Θεοῦ καί ἐμπιστεύθηκε τόν ἑαυτό της στήν πρόνοιά του, ἔφυγε ἀπ’ αὐτήν ὁ ἄγγελος.