ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (13/2)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτέρας ἀπόκρεω (Μρ. ια΄ 1-11)

Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱε­­­ρουσαλὴμ εἰς Βηθσφα­γῆ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄ­­­ρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποστέλ­λει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 καὶ λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναν­τι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εἰσ­πο­ρευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρή­σετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾿ ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων κε­­κάθικε· λύσαντες αὐτὸν ἀ­γάγετε. 3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· τί ποι­εῖτε τοῦτο; εἴπατε ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει, καὶ εὐθέως αὐτὸν ἀποστέλ­λει πάλιν ὧδε. 4 ἀπῆλθον δὲ καὶ εὗρον τὸν πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. 5 καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς· τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; 6 οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς καθὼς ἐνετείλατο ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀ­­­φῆκαν αὐτούς. 7 καὶ ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπέ­βα­λον αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐ­τῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτῷ. 8 πολλοὶ δὲ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλ­λοι δὲ στοιβάδας ἔκοπτον ἐκ τῶν δένδρων καὶ ἐστρών­νυον εἰς τὴν ὁδόν. 9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 10 εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυΐδ· ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 11 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσό­λυμα ὁ Ἰησοῦς καὶ εἰς τὸ ἱε­­ρόν· καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Οταν πλησίασαν στήν Ἱερουσαλήμ, ἐκεῖ ὅπου ἦταν ἡ Βηθσφαγῆ κι ἀπέναντι ἀπ’ αὐτήν ἡ Βηθανία, κοντά στό ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἔστειλε δύο ἀπ’ τούς μαθητές του 2 καί τούς εἶπε: Πηγαίνετε στό ἀπέναντί σας χωριό, καί ἀμέσως μόλις θά μπαίνετε σ’ αὐτό, θά βρεῖτε ἕνα πουλάρι δεμένο, πάνω στό ὁποῖο δέν ἔχει καθίσει κανένας ἄνθρωπος μέχρι τώρα. Λύστε το καί φέρτε το ἐδῶ. 3 Κι ἄν σᾶς πεῖ κανείς «γιατί τό κάνετε αὐτό;», πέστε ὅτι ὁ Κύριος τό χρειάζεται, καί γρήγορα θά σᾶς τό ἐπι­στρέ­ψει καί θά σᾶς τό στείλει πάλι ἐδῶ. 4 Ἐκεῖνοι λοιπόν πῆγαν καί βρῆκαν τό πουλάρι δεμένο κοντά στήν πόρτα ἔξω, στό μέρος πού ὁ δρόμος τοῦ χω­ριοῦ διασταυρωνόταν μέ τήν εἴσοδο τοῦ σπι­τιοῦ. Καί τό ἔλυσαν. 5 Καί μερικοί ἀπό ἐκείνους πού στέκονταν ἐκεῖ ἄρχισαν νά τούς λένε: Τί κάνετε ἐσεῖς ἐκεῖ πού λύνετε τό πουλάρι; 6 Κι αὐτοί τούς ἀπάντησαν ὅπως τούς εἶχε πεῖ ὁ Ἰη­σοῦς. Καί τούς ἄφησαν νά τό πάρουν. 7 Ἔφεραν τότε τό πουλάρι στόν Ἰησοῦ κι ἔβαλαν πά­νω σ’ αὐτό τά ἐξωτερικά τους ἐνδύματα, κι ἐκεῖνος κάθισε πά­νω του. 8 Πολλοί μάλιστα ἔστρωσαν τά ροῦχα τους στό δρόμο, γιά νά περάσει πάνω ἀπ’ αὐτά ὁ Ἰησοῦς· κι ἄλλοι πάλι ἔκοβαν ἀπ’ τά δέντρα κλαδιά μέ παχύ φύλλωμα καί τά ἔστρωναν στό δρόμο. 9 Κι ὅσοι πήγαιναν μπροστά, κι ὅσοι ἀκολουθοῦσαν, κραύγαζαν δυνατά κι ἔλεγαν: Ἄς εἶναι δοξασμένος καί ὑμνολογούμενος ὁ ἀπόγονος τοῦ Δαβίδ· εὐλογημένος ἀπ’ τόν Θεό εἶναι αὐτός πού ἔρχεται σταλμένος ἀπό τόν Κύριο. 10 Εὐλογημένη καί δοξασμένη νά εἶναι τοῦ προπάτορά μας Δαβίδ ἡ βασιλεία πού ἔρχεται καί πρόκειται μετά ἀπό λίγο νά ἀναστηλωθεῖ σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, γιά νά δοξασθεῖ καί ὁ Κύριος πού μᾶς τή στέλνει. «Δόξα στό Θεό» ἄς κράζουν καί οἱ ἄγγελοι πού βρίσκονται στά ὑψηλότερα μέρη τοῦ οὐρανοῦ. 11 Κι ἔτσι ὁ Ἰησοῦς μπῆκε στά Ἱεροσόλυμα καί στόν ἱε­ρό περίβολο τοῦ ναοῦ. Κι ἀφοῦ κοίταξε τριγύρω μέ ἀγα­νάκτηση ὅλους ὅσους βεβήλωναν τό ἱερό μέ τίς ἀγο­­­ραπωλησίες τους, ἐπειδή ἦταν πλέον ἡ ὥρα προ­χω­­ρημένη, βγῆκε καί πῆγε στή Βηθανία μαζί μέ τούς δώδεκα.