ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (13/2)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. λε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Ἰω. β΄ 18-γ΄ 8)

18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 19 ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾿ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾿ ἡμῶν· ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡμῶν. 20 καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντα. 21 οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾿ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστι. 22 τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 23 πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει. 24 Ὑμεῖς οὖν ὃ ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε. 25 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. 26 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς. 27 καὶ ὑμεῖς, τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ᾿ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν αὐτῷ. 28 Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ὅταν φανερωθῇ ἔχωμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστι, γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 

γ΄ 1 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 2 Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώ­­θη τί ἐσόμεθα· οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστι. 3 καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾿ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστι. 4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία. 5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστι. 6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. 7 Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστι, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν· 8 ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅ-τι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφα­νερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ δια­βόλου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Παιδιά μου, ἔρχομαι τώρα νά σᾶς ὑποδείξω ἕνα νέο κίνδυνο. Εἶναι ὥρα κρίσιμη καί γεμάτη ἀπό κινδύνους ἡ σημερινή ἐποχή. Κι ὅπως ἀκούσατε ἀπό τό εὐαγγελικό κήρυγμα ὅτι πρόκειται νά ἔλθει ὁ ἀντίχριστος, καί τώρα ἔχουν παρουσιαστεῖ πολλοί αἱρετι­κοί, πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου. Ἀπ’ αὐτό λοιπόν μαθαίνουμε ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι κρίσιμη. 19 Αὐτοί βγῆκαν ἀπό ἐμᾶς τούς Χριστιανούς καί ἀπο­­­­μακρύνθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἀλλά δέν ἦταν πράγ­­μα­τι ἀπό ἐμᾶς· δέν ἦταν ποτέ μέλη γνήσια τῆς Ἐκ­κλη­­σίας. Διότι, ἄν τότε πού φαίνονταν μαζί μας ἦταν πράγ­­­ματι ἀπό ἐμᾶς καί γνήσια μέλη τῆς Ἐκκλησίας, θά εἶ­­­χαν μείνει μαζί μας. Ἀλλά αὐτοί βγῆκαν κι ἔφυγαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιά νά μή μείνουν κρυμμένοι, ἀλλά γιά νά φανερωθοῦν ὅλοι τους ὅτι δέν ἀνῆκαν ποτέ σέ μᾶς, δέν ἦταν καί δέν εἶναι γνήσιοι Χριστιανοί. 20 Γιατί ὅμως ἐγώ νά σᾶς μιλῶ γι’ αὐτούς; Ἐσεῖς ἔχετε χρίσμα πνευματικό, τό Ἅγιον Πνεῦμα, πού τό λάβατε ἀπό τόν Ἅγιο, τόν Ἰησοῦ Χριστό, μέ τό μυστήριο τοῦ Βα­πτί­σματος καί τοῦ Χρίσματος. Καί μέ τό φωτισμό πού σᾶς δίνει τό χρίσμα αὐτό γνωρίζετε ὅλες τίς σωτηρι­ώ­δεις ἀλήθειες, ὥστε νά μπορεῖτε νά διακρίνετε τίς ψευ­δο­διδασκαλίες. 21 Γι’ αὐτό κι ἐγώ σᾶς τά ἔγραψα αὐτά, ὄχι ἐπειδή δέν γνω­ρίζετε τήν ἀλήθεια, ἀλλά ἐπειδή τή γνωρίζετε καί ἐπει­δή κάθε ψέμα δέν ἔχει τήν πηγή του στήν ἀλήθεια. 22 Ποιός εἶναι ὁ πραγματικός ψεύτης, παρά ἐκεῖνος πού ἀρνεῖται ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μεσσίας Χριστός, ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ; Κι αὐτός εἶναι πού ἐνσαρκώνει τό πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου, αὐτός πού ἀρνεῖται τόν Πατέρα καί τόν Υἱό, ἀφοῦ δέν δέχεται τήν ἀποκάλυψη πού μᾶς ἔκανε ὁ Υἱός γιά τόν Πατέρα. 23 Καθένας πού ἀρνεῖται τόν Υἱό, οὔτε τόν Πατέρα ἔχει. 24 Αὐτό λοιπόν πού ἀκούσατε ἐσεῖς μέ τό κήρυγμα ἀπό τήν ἀρχή τῆς χριστιανικῆς σας ζωῆς γιά τόν Πατέρα καί τόν Υἱό ἄς μένει μέσα σας ἀμετάβλητο καί μόνιμο. Ἐάν μείνει μέσα σας αὐτό πού ἀπό τήν ἀρχή ἀκούσατε, κι ἐσεῖς θά μείνετε σέ στενή σχέση καί κοινωνία μέ τόν Υἱό καί τόν Πατέρα. 25 Καί αὐτή εἶναι ἡ ὑπόσχεση πού μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός, ἡ αἰώνια ζωή. Καί αἰώνια ζωή οὐσιαστικά εἶναι ἡ κοι­νωνία καί ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Υἱό καί μέ τόν Πατέ­ρα. 26 Σᾶς τά ἔγραψα αὐτά γιά κείνους πού προσπαθοῦν νά σᾶς ἐξαπατήσουν μέ τίς αἱρετικές τους διδασκαλίες. 27 Κι ἐσεῖς ἔχετε τό πνευματικό χρίσμα, δηλαδή τό Ἅγι­ον Πνεῦμα πού πήρατε ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό, καί αὐ­τό μένει μέσα σας, ὁπότε δέν ἔχετε ἀνάγκη νά σᾶς διδάσκει κανένας ἄνθρωπος. Ἀλλά ὅπως τό χρί­σμα, τό ὁποῖο μένει πάντοτε τό ἴδιο καί δέν ἀλλάζει πο­τέ, σᾶς διδάσκει γιά ὅλα, καί ἡ διδασκαλία του εἶναι ἀλη­­θινή καί ὄχι ψεύτικη, καί ὅπως ἀπό τήν ἀρχή σᾶς δί­­δαξε, ἔτσι πρέπει νά μείνετε στό Χριστό καί νά κρατήσετε στερεά τή διδασκαλία πού σᾶς δίδαξε τό Ἅγι­­ον Πνεῦμα. 28 Καί τώρα λοιπόν, παιδάκια μου, νά μένετε ἔτσι στα­θε­ρά ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό, ἔχοντας στενή σχέση καί κοι­νωνία μαζί του· ὥστε ὅταν φανερωθεῖ ἔνδοξα, νά ἔχουμε θάρρος καί πεποίθηση σ’ αὐτόν καί νά μή ντρο­πι­α­­σθοῦμε ἀποφεύγοντάς τον ὡς ἔνοχοι στή δευτέρα του παρουσία. 29 Καί δέν θά ντροπιασθοῦμε, ἐάν τοῦ μοιάζουμε. Ἐφό­σον λοιπόν ξέρετε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι δίκαιος, γνω­ρίζετε ἀπό τήν πείρα σας καί ὅτι καθένας πού ἐφαρμόζει στήν πράξη τή δικαιοσύνη ἔχει γεννηθεῖ ἀπό αὐτόν καί τοῦ μοιάζει, ὅπως κάθε παιδί μοιάζει στόν πατέρα του. 

γ΄ 1 Κοιτάξτε πόσο μεγάλη καί θαυμαστή ἀγάπη μᾶς ἔχει δώσει ὁ Πατήρ, ὥστε νά ὀνομασθοῦμε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό ὁ κόσμος τῶν ἀνθρώπων πού ζεῖ μακριά ἀπό τόν Θεό δέν μᾶς καταλαβαίνει καί δέν μᾶς γνωρίζει, διότι δέν γνώρισε τόν Θεό, μέ τόν ὁποῖο μοιάζουμε πνευματικά. 2 Ἀγαπητοί μου, τώρα εἴμαστε παιδιά Θεοῦ, ἀλλά δέν μᾶς ἔχει φανερωθεῖ ἀκόμη τί πρόκειται νά γίνουμε στό μέλλον. Γνωρίζουμε ὅμως ὅτι ὅταν φανερωθεῖ ὁ Χριστός στή δευτέρα του παρουσία, θά γίνουμε ὅμοιοι μ’ αὐτόν στή δόξα, διότι θά τόν δοῦμε ὅπως εἶναι, στήν κατάσταση τῆς θείας του δόξας, ἡ ὁποία θά καθρεπτισθεῖ καί θά λάμψει καί σέ μᾶς σάν νά εἴμαστε πνευματικοί καθρέπτες. 3 Καί κάθε ἄνθρωπος πού ἔχει καί κρατᾶ στέρεη αὐτήν τήν ἐλπίδα στό Χριστό, καθαρίζει τόν ἑαυτό του ἀπό κάθε ἁμαρτία, ὅπως κι ἐκεῖνος εἶναι καθαρός καί ἅγιος. Μόνο οἱ ἁγνοί καί καθαροί θά ἀξιωθοῦν νά δοῦν τόν καθαρό καί ἅγιο. 4 Κάθε ἄνθρωπος πού κάνει τήν ἁμαρτία, κάνει καί τήν ἀνομία. Παραβιάζει δηλαδή, ἀθετεῖ καί περιφρονεῖ τό νόμο τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ νόμου καί τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἀποτελεῖ καί ἀνατροπή τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. 5 Καί ξέρετε ὅτι ὁ Χριστός φανερώθηκε ὡς ἄνθρωπος στή γῆ γιά νά ἐξαλείψει τίς ἁμαρτίες μας, ἐνῶ μέσα σ’ αὐτόν δέν ὑπάρχει καμία ἁμαρτία, διότι παρέμεινε σ’ ὅλη του τή ζωή ἀπολύτως ἀναμάρτητος. 6 Κάθε ἄνθρωπος λοιπόν πού μένει μέσα σ’ αὐτόν καί εἶναι πάντοτε ἑνωμένος μαζί του δέν ἁμαρτάνει· καί κά­θε ἄνθρωπος πού ἁμαρτάνει δέν τόν ἔχει αἰσθανθεῖ ἐσω­τερικά μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του καί δέν τόν ἔχει γνωρίσει μέ τήν πείρα του. 7 Παιδάκια μου, κανείς νά μή σᾶς πλανᾶ, ὁσοδήποτε πειστικά κι ἄν φαίνονται τά ἐπιχειρήματά του. Ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτή: Ἐκεῖνος πού ἐξασκεῖ στή ζωή του τή δικαιοσύνη καί τήν ἀρετή εἶναι δίκαιος, ὅπως καί ὁ Ἰησοῦς εἶναι δίκαιος· καί μόνον αὐτός ἔχει γνωρίσει τόν δίκαιο Ἰησοῦ καί εἶναι ἑνωμένος μαζί του. 8 Ἐκεῖνος πού ἐπιμένει στήν ἁμαρτία κατάγεται ἀπό τόν διάβολο καί ἔχει στενή σχέση καί γνωριμία μαζί του. Καί κατάγεται ἀπό τόν διάβολο, διότι ἀπό τήν ἀρχή ὁ διά­­βολος μέ πολύ πεῖσμα ἁμαρτάνει. Γι’ αὐτόν τό σκοπό φανερώθηκε πάνω στή γῆ ὡς ἄνθρωπος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, γιά νά καταργήσει τά ἔργα τοῦ διαβόλου.