ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (8/2)

Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας, Τετ. λδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Πέτρ. γ΄ 1-17)

Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, 2 μνησθῆναι τῶν προειρημέ­νων ρημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντο­λῆς τοῦ Κυρίου καὶ σωτῆ­ρος, 3 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμπαῖ­κται, κατὰ τὰς ἰδίας ἐπι­θυμίας αὐτῶν πορευόμενοι 4 καὶ λέγοντες· ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾿ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτω διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως. 5 λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾿ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ, 6 δι᾿ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο· 7 οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτοῦ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶ πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 8 Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη, καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία. 9 οὐ βραδύνει ὁ Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπο­λέ-σθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 10 Ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾗ οὐρανοὶ ροιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται. 11 Τούτων οὖν πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγί­αις ἀνα­στροφαῖς καὶ εὐσεβεί­αις, 12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι᾿ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται! 13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδο­κῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. 14 Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσα­τε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ, 15 καὶ τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν αὐτῷ δο­θεῖ­σαν σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, 16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν οἷς ἐστι δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώ­λειαν. 17 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσ­σε­­­­­σθε, ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέ­σμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέ­σητε τοῦ ἰδίου στη­ριγ­μοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Αγαπητοί μου, αὐτή ἡ ἐπιστολή εἶναι ἡ δεύτερη πού σᾶς γράφω, λίγο μετά τήν πρώτη. Καί στίς δύο αὐ­τές ἐπιστολές μ’ αὐτά πού σᾶς γράφω σᾶς ὑπενθυμίζω καί καθιστῶ προσεκτική τή διάνοιά σας, τήν εἰλικρινή καί ἐλεύθερη ἀπό τήν πλάνη καί τά πάθη, 2 ὥστε νά θυμηθεῖτε τούς λόγους πού εἶπαν στό παρελθόν οἱ ἅγιοι προφῆτες, ὅπως καί τή διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων σας, ἡ ὁποία εἶναι καί διδασκαλία τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας. 3 Πρέπει νά θυμηθεῖτε καί νά κρατᾶτε ζωντανές στή μνήμη σας τίς διδασκαλίες αὐτές, γιά νά μήν παρασυρθεῖτε σέ πλάνες. Διότι πρῶτα ἀπ’ ὅλα πρέπει νά ξέρετε αὐτό: ὅτι δηλαδή στά χρόνια πρίν ἀπό τή δευτέρα παρουσία θά ἔλθουν ἄνθρωποι ἀσεβεῖς πού θά ἐμπαίζουν τίς ἱερότατες ἀλήθειες τῆς πίστεως καί θά πορεύονται σύμφωνα μέ τίς σαρκικές τους ἐπιθυμίες. 4 Καί θά λένε: Ποῦ εἶναι καί πῶς δέν πραγματοποιήθηκε ἡ ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου γιά τή δευτέρα παρουσία του; Διότι ἀπό τήν ἐποχή πού πέθαναν οἱ πατέρες μας καί οἱ παλαιότεροι πρόγονοί μας, ὅλα μένουν ἔτσι, ὅπως τά βλέπουμε ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας. 5 Τά λένε ὅμως αὐτά, διότι ἐξαιτίας τῆς θεληματικῆς τους τυφλώσεως τούς διαφεύγει αὐτό: ὅτι δηλαδή οἱ οὐ­­­ρα­­νοί ὑπῆρχαν ἀπό παλιά, ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουρ­­­γίας, ὅπως καί ἡ γῆ, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε καί ὑπάρ­­­χει μέ τόν παντοδύναμο λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ βγῆ­­­κε ἀπό τό νερό καί στηρίχθηκε μέσα στό νερό. 6 Μέ τό νερό ὅμως πάλι καί μέ τόν προστακτικό λόγο τοῦ Θεοῦ ἔγινε ὁ κατακλυσμός καί καταστράφηκε ἡ γῆ μέ τούς κατοίκους της, ἀφοῦ πλημμύρισε ἀπό τά νε­ρά. 7 Καί οἱ σημερινοί οὐρανοί καί ἡ γῆ μέ τόν ἴδιο προστα­κτι­κό λόγο τοῦ Θεοῦ διατηροῦνται καί φυλάσσονται γιά νά παραδοθοῦν στή φωτιά. Διατηροῦνται γιά τήν ἡμέ­ρα τῆς Κρίσεως, ἡ ὁποία θά εἶναι καί ἡμέρα τῆς κατα­στρο­φῆς τῶν ἀσεβῶν. 8 Ἀλλά, ἀγαπητοί μου, ἕνα πράγμα δέν πρέπει νά ξε­χνᾶτε: ὅτι γιά τόν Κύριο μία μέρα εἶναι ὅσο χίλια ἔτη δι­κά μας, καί χίλια ἔτη ἀνθρώπινα εἶναι σάν μία μέρα. Σέ μᾶς τούς περιορισμένους ἀνθρώπους οἱ αἰῶνες φαί­νο­νται μεγάλοι. Γιά τόν Θεό ὅμως εἶναι ὅσο μιά στιγμή δική μας. 9 Δέν καθυστερεῖ λοιπόν ὁ Κύριος νά ἐκπληρώσει τήν ὑπόσχεσή του, ὅπως νομίζουν μερικοί ὅτι ἡ ἀναβολή αὐτή προέρχεται ἀπό ἀμέλεια· ἀλλά δείχνει τή μακροθυμία του σέ μᾶς, διότι δέν θέλει νά χαθοῦν οὔτε λίγοι, ἀλλά θέλει ὅλοι νά ὁδηγηθοῦν στή μετάνοια. 10 Θά ἔλθει ὅμως ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία θά κρίνει τόν κόσμο. Καί θά ἔλθει ξαφνικά, σάν τόν κλέφτη μέσα στή νύχτα. Τήν ἡμέρα αὐτή οἱ οὐρανοί μέ βοή καί τρομερό πάταγο θά ἐξαφανισθοῦν, ἐνῶ τά οὐράνια σώματα θά διαλυθοῦν στή φωτιά· καί ἡ γῆ καί ὅλα τά ἔργα πού ἔγιναν πάνω σ’ αὐτή θά κατακαοῦν. 11 Ἀφοῦ λοιπόν ὅλα αὐτά θά διαλυθοῦν, πόσο τέλειοι Χριστιανοί πρέπει νά εἶστε ἐσεῖς σ’ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις σας, ἔχοντας ἁγία διαγωγή καί εὐσέβεια! 12 Κι ἔτσι νά προσμένετε μέ εἰρήνη καί ἐλπίδα καί νά σπεύδετε μέ λαχτάρα καί ζῆλο πρός τόν ἐρχομό τῆς ἡμέρας τοῦ Θεοῦ. Ἐξαιτίας τῆς ἡμέρας αὐτῆς οἱ οὐρανοί θά κοκκινίσουν καί θά διαλυθοῦν ἀπό τή φωτιά, καί τά οὐράνια σώματα θά κατακαοῦν καί θά λιώσουν. 13 Ἐμεῖς ὅμως, σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ, περιμένουμε καινούργιους οὐρανούς καί καινούργια γῆ, στούς ὁποίους θά κατοικεῖ ἡ ἀρετή καί ἡ ἁγιότητα. 14 Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου, περιμένοντας μέ λαχτάρα τό ξανακαινούργωμα αὐτό τοῦ σύμπαντος, προσπαθῆστε μέ ζῆλο καί σπουδή νά βρεθεῖτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὅταν ἔλθει, ἐλεύθεροι ἀπό κάθε μολυσμό καί ἀπό κάθε ἠθική κηλίδα· ἔτσι θά εἶστε καί σέ εἰρηνική κατάσταση, χωρίς κανένα τρόμο ἤ φόβο. 15 Καί τή μακροθυμία τοῦ Κυρίου μας, γιά τήν ὁποία ἀνα­βάλλει νά ἔλθει, νά τή θεωρεῖτε εὐκαιρία πού ὁδη­­­­­­γεῖ στή μετάνοια καί τή σωτηρία, ὅπως καί ὁ ἀγα­πη­τός μας ἀδελφός Παῦλος σᾶς ἔγραψε μέ τή σοφία πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. 16 Τό ἴδιο γράφει καί σ’ ὅλες τίς ἐπιστολές του, ὅταν ἀναφέρεται σ’ αὐτά τά θέματα. Ἀνάμεσα σ’ αὐτά ὑπάρ­χουν καί μερικά σημεῖα δυσνόητα, τά ὁποῖα οἱ ἀμαθεῖς καί ἀστήρικτοι διαστρεβλώνουν καί παρερμηνεύουν. Τό ἴδιο κάνουν καί μέ τίς ὑπόλοιπες Γραφές, μέ ἀπο­τέ­λεσμα νά προκαλοῦν τήν καταστροφή καί τήν καταδίκη τους. 17 Ἐσεῖς ὅμως, ἀγαπητοί μου, γνωρίζοντας ἀπό πρίν τόν κίνδυνο, νά προφυλάγεστε, γιά νά μή συμπαρα­­συρ­­θεῖτε ἀπό τήν πλάνη τῶν ἀσεβῶν καί ἀνό­μων ψευ­­­­­­δοδιδασκάλων καί πέσετε ἔξω χάνοντας τήν ἀμετα­κί­­νη­τη θεμελίωσή σας στή χριστιανική πίστη καί διδα­σκα­­­λία.