ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (21/1)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. λα΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Κλσ. α΄ 1-6)

Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 2 τοῖς ἐν Κολασσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, 4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρα-νοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου 6 τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, καὶ ἔστι καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Εγώ ὁ Παῦλος, πού εἶμαι Ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπειδή ὁ Θεός τό θέλησε, καί ὁ Τιμόθεος ὁ πνευματικός ἀδελφός 2 γράφουμε τήν ἐπιστολή αὐτή πρός τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς Χριστιανούς πού κατοικοῦν στίς Κολασσές καί εἶναι στερεωμένοι στήν πίστη. Εὐχόμαστε νά σᾶς δοθεῖ χάρις καί εἰρήνη ἀπό τόν Θεό καί Πατέρα μας καί ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 3 Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό καί Πατέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε ὅταν προσευχόμαστε γιά σᾶς, 4 διότι πληροφορηθήκαμε τήν πίστη σας πού σᾶς ἑνώ­νει μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, καθώς καί τήν εὐεργετική ἀγά­πη πού ἔχετε πρός ὅλους τούς πιστούς. 5 Τόν εὐχαριστοῦμε γιά τά ἐλπιζόμενα ἀγαθά πού εἶναι ἀποθησαυρισμένα γιά σᾶς στούς οὐρανούς. Γιά τά ἀγα­θά αὐτά ἀκούσατε στό παρελθόν μέ τόν ἀψευδή καί ἀλάνθαστο λόγο τοῦ Εὐαγγελίου πού σᾶς κηρύχθηκε. 6 Καί ἀπό τότε τό Εὐαγγέλιο αὐτό δέν σταμάτησε νά βρί­σκεται ἀνάμεσά σας, ὅπως καί σ’ ὅλο τόν κόσμο. Καί ἐξακολουθεῖ νά καρποφορεῖ καί νά διαδίδεται, ὅ­πως καρποφορεῖ κι ἀνάμεσά σας ἀπό τήν ἡμέρα πού ἀκού­­­­σατε καί γνωρίσατε πλήρως τήν εὐαγγελική δι­δα­σκα­­­­λία πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός, καί ἡ ὁποία εἶναι ἐξο­λο­κλή­­ρου ἀληθινή.