ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (2/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. κδ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. ε΄ 9 – 13, 24 – 28):

9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ’ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 11 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλή­λους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 12 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κο­πιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς, 13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπε­ρεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρη­νεύετε ἐν ἑαυτοῖς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Ποτέ δέν πρέπει νά σβήσει ἀπό μέσα μας ἡ ἐλπί­δα ὅτι θά σωθοῦμε. Διότι ὁ Θεός δέν μᾶς προόρισε νά ὑπο­στοῦμε ὀργή καί καταδίκη, ἀλλά νά ἀπο­κτήσουμε ὡς κτῆμα ἀσφαλές τή σωτηρία μας διαμέ­σου τοῦ Κυ-ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 10 Αὐτός πέθανε γιά μᾶς, γιά νά ζήσουμε ὅλοι μαζί του, εἴτε μᾶς βρεῖ ζωντανούς καί ἄγρυπνους κατά τή δευτέρα του παρουσία, εἴτε μᾶς βρεῖ πεθαμένους. 11 Ἀφοῦ λοιπόν ἔχουμε τέτοιον ὑψηλό προορισμό, γι’ αὐτό νά προτρέπετε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί νά οἰκοδομεῖτε στήν ἀρετή ὁ καθένας σας τόν κάθε ἕναν ξεχωριστά, ὅπως ἄλλωστε καί ἤδη τό κάνετε. 12 Σᾶς παρακαλοῦμε ἀκόμη, ἀδελφοί, νά ἀνα­γνωρίζετε καί νά σέβεστε ἐκείνους πού κοπιάζουν ἀνάμεσά σας καί εἶναι προϊστάμενοί σας ἐν Χριστῷ καί σᾶς συμ­βουλεύουν. 13 Καί νά τούς περιβάλλετε μέ περισσή τιμή κι ἀγάπη γιά τό ὑψηλό τους ἔργο. Νά εἰρηνεύετε μεταξύ σας.