ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (24/11)

Ἀπόστολος: ἱερομαρτύρων (Φιλιπ. γ΄ 20 – δ΄ 3):

20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 21 ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα. Ωστε, ἀδελφοί μοι ἀγα­πη­τοὶ καὶ ἐπιπό­θητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγα­πη­τοί. 2 Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ· 3 ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, Σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγε-λίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοι­πῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

20 Ἡ συμπεριφορά τους καί τά φρονήματά τους εἶναι τελείως ἀντίθετα μέ τά δικά μας. Διότι ἡ δική μας πατρίδα καί πολιτεία καί τά δικά μας πολιτικά δικαιώματα εἶναι στούς οὐρανούς, ἀπ’ ὅπου μέ πολύ πόθο περιμένουμε καί τόν Σωτήρα μας, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 21 Αὐτός ὁ Κύριος καί Σωτήρας μας θά δώσει νέα ἔν­δο­ξη μορφή στό σῶμα τῆς μικρότητος καί ταπεινότητός μας, πού εἶναι τώρα φθαρτό καί ὑπόκειται σέ πόνους καί ἀσθένειες. Θά τό μεταμορφώσει, γιά νά γίνει ὅμοιο μέ τό δοξασμένο σῶμα του καί νά ἀποκτήσει τήν ἴδια ἔν­­δοξη καί ἄφθαρτη μορφή μ’ ἐκεῖνο. Καί αὐτή τή μετα­μόρ­φωση θά τήν κάνει μέ τήν πανίσχυρη ἐνέργειά του, μέ τήν ὁποία μπορεῖ καί νά ὑποτάξει τά πάντα στόν ἑαυ­­τό του. Συνεπῶς, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί πολυπόθητοι, ἐσεῖς πού εἶστε γιά μένα τόν ἀπόστολο καί διδάσκαλό σας χαρά καί στεφάνι δόξας λόγῳ τῶν ἀρετῶν σας, σᾶς προτρέπω, ἀγαπητοί μου, ἔτσι νά μένετε σταθεροί στήν ἐν Κυρίῳ ζωή· ὅπως δηλαδή σᾶς εἶπα προηγουμένως κι ὅπως ταιριάζει σέ ἀνθρώπους πού περιμένουν Σωτήρα ἀπό τούς οὐρανούς. 2 Παρακαλῶ τήν Εὐοδία, παρακαλῶ καί τή Συντύχη νά ἔχουν τήν ὁμοφροσύνη πού προέρχεται ἀπό τήν ἕνωσή μας μέ τόν Κύριο. 3 Ναί, παρακαλῶ κι ἐσένα πού βαστάζεις μαζί μου μέ γνησιότητα καί εἰλικρίνεια τό ζυγό καί τήν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας, νά βοηθᾶς καί νά ἐνισχύεις αὐτές πού ἀγωνίστηκαν καί κακοπάθησαν μαζί μου στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, μαζί καί μέ τόν Κλήμεντα καί τούς ἄλλους συνεργάτες μου, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα εἶναι γραμμένα ἀπ’ τόν Θεό στό βιβλίο τῆς ζωῆς ὡς ὀνόματα πολιτῶν καί κληρονόμων τῆς ἐπουράνιας βασιλείας.