ΤΟ ΠΙΟ ΓΕΡΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Θ΄ Ματθαίου: Α΄ Κορ. γ΄ 9-17

Ἀδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός. εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.

ΤΟ ΠΙΟ ΓΕΡΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

«Θεμέλιον ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστὸς»

   «Θεοῦ οἰκοδομὴ» ὀνομάζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὴν Ἐκκλησία. Ποῦ ­στηρίζεται ὅμως αὐτὴ ἡ οἰκοδομή; Ποιὸ εἶναι τὸ ἀδιάσειστο θεμέλιό της ποὺ τὴν κρατᾶ ὄρθια κι ἀμετακίνητη παρὰ τὶς ­λυσσαλέες ἐπιθέσεις ποὺ δέχεται ἐδῶ καὶ εἴκοσι αἰῶνες; Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴ δίνει τὸ ­σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα: «Θεμέλιον ἄλ­λον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός». Δηλαδή, τὸ ἀσάλευτο θεμέλιο τῆς οἰκοδομῆς αὐτῆς εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ κανεὶς ἀπολύτως δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ μετακινήσει τὸ αἰώνιο αὐτὸ θεμέλιο καὶ νὰ τὸ ἀντικαταστήσει μὲ ἄλλο.
   Ἂς δοῦμε λοιπὸν τί σημαίνει ὅτι ὁ Χρι­στὸς εἶναι τὸ μοναδικὸ θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τί κίνδυνο διατρέχουμε ἂν Τὸν ἀ­­­πορρίψουμε ἀπὸ τὴ ζωή μας.

1. Θεμέλιο ὁ Χριστὸς

   Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι τὸ θεμέλιο πάνω στὸ ὁποῖο στηρίζεται ὅλο τὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν‧ «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι». Δὲν εἶναι μό­νο ὁ τέλειος καὶ ἀπαράμιλλος Διδάσκαλος ἀλλὰ καὶ ὁ μοναδικὸς Σωτὴρ καὶ Λυτρωτής μας. Εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος καὶ θυσιάστηκε γιὰ χάρη τῆς δικῆς μας σωτηρίας. Εἶναι ὁ ἔνδοξος Νικητὴς τοῦ θανάτου ποὺ ἀναστήθηκε καὶ μᾶς χάρισε τὴν αἰώνια ζωή. Εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς εὐτυχίας μας. Τὸ Α καὶ τὸ Ω. Ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος‧ τὸ πᾶν στὴ ζωή μας!
   Ἂν εἴμαστε λοιπὸν Χριστιανοὶ ὄχι μόνο στὸ ὄνομα ἀλλὰ καὶ στὴν πράξη, τότε ὀ­­φείλουμε νὰ οἰκοδομοῦμε τὴ ζωή μας πά­νω στὸ μοναδικὸ θεμέλιο: τὸν Κύριο Ἰη­­­σοῦ Χριστό. Αὐτὸς εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας κι ἐμεῖς ὡς μέλη τοῦ Σώματός του καλούμαστε νὰ μένουμε ἑνωμένοι μαζί του διὰ τῶν ἁγίων Μυστηρίων.
   Ἐπιπλέον ἐὰν ἔχουμε θεμέλιο τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ στὴ ζωή μας ὀφείλουμε νὰ τηροῦμε τὶς ἅγιες ἐντολές του. Πολὺ ἐκφραστικὸς εἶναι ὁ ὕμνος ποὺ ψάλλουμε στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία: ­«Στερέωσον, Κύριε, ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν ἐντολῶν σου σαλευθεῖσαν τὴν καρδίαν μου…» (Κυρια­κὴ τῆς Ἀπόκρεω, Εἱρμὸς γ΄ ὠδῆς). Τὴν καρ­διά μου ποὺ ταλαντεύεται, ­στερέωσέ την, Κύριε, πάνω στὴν ἀσάλευτη ­πέτρα τῶν ἐντολῶν σου. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ­ἀγωνίζεται νὰ ἐ­­φαρμόζει τὸ Νόμο τοῦ Θε­οῦ καὶ ζεῖ μὲ ἁ­­γνότητα, τιμιότητα καὶ δικαι­οσύνη, ἔχει θέσει στὴ ζωή του γερὸ θεμέλιο καὶ κανεὶς πειρασμὸς ἢ δοκιμασία δὲν θὰ μπορέσει νὰ τὸν νικήσει.
   Ἂν θέλουμε λοιπὸν νὰ ζήσουμε μὲ ἀ­­σφάλεια καὶ ἀληθινὴ εὐτυχία στὸν πρόσ­καιρο αὐτὸ κόσμο ἀλλὰ καὶ νὰ κερδίσουμε τὴν αἰωνιότητα, τότε ἡ καλύτερη ἐπιλογή μας εἶναι νὰ θέσουμε ὡς θεμέλιο τῆς ζωῆς μας τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Σὲ κά­θε ἄλλη ­περίπτωση διατρέχουμε ­μεγάλο κίνδυνο. Ποιὸς εἶναι ὅμως αὐτὸς ὁ κίνδυνος;

2. Κτίσματα πάνω στὴν ἄμμο

   Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος παρομοίασε αὐτὸν ποὺ ἀκούει τοὺς λόγους του καὶ δὲν ἀγωνίζεται νὰ τοὺς ἐφαρμόσει, μὲ ἄνθρωπο ἀνόητο ποὺ κτίζει πάνω στὴν ἄμμο. Εἶναι δυνα­τὸν ὅμως νὰ θεμελιωθεῖ σπίτι πάνω στὴν ἄμμο; Μὲ τὴν πρώτη βροχὴ καὶ μ’ ἕνα φύσημα τοῦ ἀνέμου τὸ σπίτι αὐτὸ θὰ γκρεμιστεῖ (Ματθ. ζ΄ 24-27).
   Ὅμως αὐτὸ ἀκριβῶς ­ἔκανε ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος θέλησε νὰ ­κτίσει τὴ ζωή του ὄχι πάνω στὸ ἀσφαλέστατο θεμέλιο, στὴν πίστη στὸν ­Χριστό, ἀλλὰ πάνω σὲ ἄλλα σαθρὰ ­θεμέλια: τὴν ὑπερφίαλη γνώση, τὸν παράνομο πλοῦ­το, τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ἀδυνάτων. Καὶ ἐφαρμόστη­κε ὁ προφητικὸς λόγος τοῦ Ψαλμωδοῦ: Εἶδα, λέγει, τὸν ἀσεβὴ νὰ ἀ­­­κμάζει, νὰ ὑ­­­περυψώνεται πανίσχυρος καὶ νὰ ἐξαπλώνει τὴν ἐπιρροή του. «Καὶ πα­ρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν, καὶ ἐζήτησα αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ». Δὲν πέρασε πα­ρὰ ἐλάχιστος χρόνος, ὥστε μόλις πρόφθασα νὰ περάσω ἀπ’ ἐκεῖ ὅπου βρισκόταν καὶ αὐτὸς ἤδη εἶχε ἐξαφανιστεῖ (Ψαλ. λς΄ 35-36).
   Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα. Ἂς ρίξουμε μιὰ ματιὰ γύρω μας κι ἂς ἀναρωτηθοῦμε: Γιατί ναυαγοῦν τόσες καὶ τόσες οἰκογένειες καὶ καταλήγουν στὸ διαζύγιο;… Γιατί οἱ νέοι καταφεύγουν στὴ βία καὶ τὰ ναρκωτικά;… Γιατί ἡ πατρίδα μας ὑποφέρει ἀπὸ τὴν κρίση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα;… Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ βροῦμε τὴν ἀπάντηση. Ὅταν λείπει ὁ Χριστός, τὰ πάντα γκρεμί­ζον­ται. Ἀλίμονο στὸν ἄνθρωπο ποὺ ­ἀπορρίπτει τὸν Κύριο ὡς ἄχρηστο τάχα θεμέλιο καὶ νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ κτίσει χωρὶς Αὐτὸν τὴ ζωή του. Εἶναι σὰν νὰ κτίζει στὴν
ἄμ­­μο!
   «Θεμέλιον ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χρι­στός». Ἂς ἀκούσουμε τὸν θεόπνευστο λό­γο τοῦ ἀποστόλου Παύλου κι ἂς συνειδητοποιήσουμε βαθιὰ ὅτι ὁ Κύριος ­Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι τὸ μοναδικὸ καὶ ἀκατάλυτο θεμέλιο. Σ’ Αὐτὸν ἂς ἐμπιστευθοῦμε τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον μας. Αὐτὸν ἂς βάλου­­με θεμέλιο στὴν οἰκογένεια, στὸ ­σχολεῖο, στὴν κοινωνία, στὸ Ἔθνος μας. Σ’ Αὐτὸν ἂς στηρίξουμε τὴ ζωή μας καὶ τότε θὰ εἴμαστε πραγματικὰ καὶ αἰώνια ἀσφαλεῖς.