ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Τῶν Ἁγίων Πάντων: Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπρο­­­­σ­­θεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνή­­­σομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν πατέ­ρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολου­θεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ­­μεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑ­­μεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώ­νι­­­­­ον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΑΜΟΙΒΗ

«Ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει»

   Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων ­σήμερα, καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴ μνήμη ὅλων τῶν Ἁγίων ποὺ ἔζησαν σὲ κάθε τόπο καὶ ἐποχὴ καὶ ἀκολούθησαν μὲ πιστότητα καὶ αὐταπάρνηση τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου.
   Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τῆς αὐτοθυσίας τους, ἰσχύει ἡ ἀδιάψευστη ὑπόσχεση τοῦ θεί­ου Διδασκάλου: «Πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰ­­κίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει» (Ματθ. ιθ΄ 29). Δηλαδὴ ὅποιος ἀναλαμβάνει θυσίες γιὰ τὸν Κύριο, θὰ ἀπολαύσει ἑκατονταπλάσια καὶ θὰ κληρονομήσει αἰώνια ζωή.
   Ἂς δοῦμε ὅμως πιὸ συγκεκριμένα ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀμοιβὴ ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος σὲ ὅσους φανοῦν ἀντάξιοι μαθητές του.
   Ἡ ἀμοιβὴ ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος Ἰησοῦς σὲ ὅποιον Τὸν ἀκολουθήσει θυ­σιά­ζοντας ἐπίγεια ἀγαθά, συγγενικοὺς δεσμούς, ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια του τὴ ζωή, εἶναι δι­πλὴ καὶ ἀναφέρεται ὄχι μόνο στὴ μέλλουσα ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα ζωή!
   Πράγματι! Ὅποιος ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ λαμβάνει πλούσιες τὶς θεῖες δωρεὲς ἤδη ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή, ἐδῶ καὶ τώρα! Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου σημειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος: Κάθε πιστὸς ἀκόλουθός μου, λέει ὁ Κύριος, θὰ λάβει «ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ» (Μάρκ. ι΄ 30).
   Καὶ ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ δωρεές; Εἶναι ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη ποὺ αἰσθάνεται ὁ πιστὸς στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ χριστιανὸς ζεῖ χωρὶς τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀβεβαιότητα ποὺ προκαλεῖ ὁ πλοῦτος, ἐνῶ παράλληλα ἔχει τὴν ἀπόλυ­τη βεβαιότητα ὅτι ὁ πανάγαθος Θεὸς φροντίζει, ὥστε ποτὲ νὰ μὴ στερηθεῖ τὰ ἀπαραίτητα. Εἶναι ἀκόμη ἡ κοινωνία τῶν ἀδελφῶν. Διότι μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὁ κάθε πιστὸς αἰσθάνεται τὸν ἄλλον περισσότερο ἀπὸ ἀδελφὸ καὶ εἶναι πρόθυμος νὰ τοῦ συμπαρασταθεῖ στὴν τυχὸν δυσκολία του μὲ ἀνιδιοτελὴ ἀγάπη καὶ ὑποδειγματικὴ αὐτοθυσία. Δῶρο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐπίσης ἡ παρηγορία καὶ ἡ ἐνίσχυση ποὺ λαμβάνει ὁ πιστὸς μέσα στὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Καὶ ἡ μεγαλύτερη δωρεά: τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πιστὸς χριστιανὸς μὲ τὴ συμμετοχή του στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ζεῖ ἑνωμένος μὲ τὸν Κύριο Ἰησοῦ καὶ δέχεται πλούσια τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
   Μαζὶ ὅμως μὲ τὶς δωρεὲς σ’ αὐτὴν ἐ­­­­δῶ τὴ ζωὴ ὁ Κύριος ὑποσχέθηκε ὅτι ὅ­­­ποιος Τὸν ἀκολουθήσει μὲ πιστότητα καὶ ἀφοσίωση θὰ κληρονομήσει καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Κι ἂν σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ ζωὴ ὁ πιστὸς χριστιανὸς ἀπολαμβάνει τόσο πλούσια τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, ποιὰ λόγια, ἀλήθεια, θὰ μποροῦσαν νὰ περιγράψουν τὴν ἀτελείωτη χαρὰ καὶ τὴν ἀπέραν­τη μακαριότητα τοῦ Παραδείσου; Τότε «οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος», δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ ἔζησαν ἐνάρετο βίο θὰ δοξασθοῦν μὲ ἄπειρη δόξα καὶ θὰ ἀπολαμβάνουν αἰώνια τὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεό, τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους του!
   Πόσο μεγάλος εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν θείων δωρεῶν ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος σὲ ὅποιον Τὸν ἀκολουθήσει! Ἀντὶ γιὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ καὶ πρόσκαιρες ἀπολαύσεις Ἐκεῖνος χαρίζει πλῆθος εὐλογιῶν τόσο στὴ γῆ ὅσο καὶ στὸν οὐρανό. Ἂς Τὸν ἀκολουθήσουμε λοιπόν, ὅ,τι κι ἂν αὐτὸ μᾶς κοστίσει. Γιὰ τὸν Κύριο Ἰησοῦ ἀξίζει κάθε θυσία! Ὄχι μόνο διότι μᾶς ὑπόσχεται πολλαπλάσια ἀνταμοιβή, ἀλλὰ διότι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι στὴν ἀγάπη του. Ἐκεῖνος ταπεινώθηκε, ἔγινε ἄνθρωπος καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὴ δική μας σωτηρία. Ἂς θυσιάσουμε κι ἐμεῖς κάτι γιὰ τὴν πολλή του ἀγάπη! Καὶ νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ ὅποια θυσία μας θὰ φέρει πολλοὺς καρπούς, ὅπως Ἐκεῖνος μᾶς τὸ ὑποσχέθηκε!