ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. α΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ε΄ 20 – 26):

20 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 21 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ φονεύσεις· ὃς δ᾿ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 22 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ρακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 23 Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 25 Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾿ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ· 26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως οὗ ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

20 Διότι σᾶς λέω ὅτι ἐάν ἡ ἀρετή σας δέν ὑπερτερήσει καί δέν ξεπεράσει κατά πολύ τήν ἐξωτερική ἀρετή τῶν γραμματέων καί Φαρισαίων, δέν θά εἰσέλθετε στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 21 Ἔχετε ἀκούσει ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ Νόμου στίς συναγωγές ὅτι εἶπε ὁ Θεός στούς προγόνους μας: Δέν θά σκοτώσεις. Κι ὅτι ἐκεῖνος πού θά σκοτώσει θά εἶναι ἔνο­χος σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά παραπεμφθεῖ σέ δίκη στό ­τοπικό ἑπταμελές δικαστήριο πού ὀνομάζεται «κρίση». 22 Ἐγώ ὅμως σᾶς λέω ὅτι καθένας πού ὀργίζεται ἐ­να­ντίον τοῦ ἀδελφοῦ του χωρίς σοβαρό πνευματικό λό­­γο, διαπράττει ἔγκλημα ἀνάλογο μ’ ἐκεῖνο τό ὁποῖο δι­­­καζόταν ἄλλοτε ἀπό τό τοπικό ἑπταμελές δικαστήριο, τήν «κρίση». Κι ἐκεῖνος πού θά πεῖ περιφρονητικά στόν ἀδελφό του «ἀνόητε», εἶναι ἔνοχος βαρύτερου ἐγκλήματος, σάν ἐκεῖνα πού δικάζονται ἀπό τό ἀνώ­τατο δικαστήριο τῶν Ἰουδαίων, τό Συνέδριο. Κι ἐκεῖ­νος πού μέ μίσος καί κακία θά πεῖ στόν ἀδελφό του «ἠ­λίθιε», θά εἶναι ἔνοχος ἐγκλήματος πού πρέπει νά τιμωρηθεῖ μέ τή γέεννα τοῦ πυρός πού βρίσκεται στόν Ἅδη. 23 Κάθε προσβολή λοιπόν ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν μας εἶναι ἀξιόποινη. Γι’ αὐτό, ἐάν προσφέρεις τό δῶρο σου στό θυσιαστήριο κι ἐκεῖ θυμηθεῖς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει κάτι ἐναντίον σου γιά κάποια ἀδικία πού τοῦ ἔκανες, 24 ἄφησε ἐκεῖ τό δῶρο σου μπροστά στό θυσιαστήριο καί πήγαινε πρῶτα καί συμφιλιώσου μέ τόν ἀδελφό σου, καί τότε, ἀφοῦ συνδιαλλαγεῖς μαζί του, ἔλα καί πρόσφερε τό δῶρο σου, διότι μόνο τότε αὐτό θά γίνει δεκτό ἀπό τόν Θεό. 25 Νά εἶσαι συμβιβαστικός καί νά ἔχεις συμφιλιωτικές διαθέσεις ἀπέναντι στό δανειστή μέ τόν ὁποῖο βρίσκεσαι σέ δίκη. Καί δεῖξε τίς διαθέσεις σου αὐτές γρήγορα, γιά ὅσο διάστημα βρίσκεσαι μαζί του στό δρόμο πού ὁδηγεῖ στό δικαστήριο. Πρόλαβε, μήν τυχόν σέ παραδώσει ὁ ἀντίδικος στό δικαστή, κι ὁ δικαστής σέ καταδικάσει καί σέ παραδώσει στόν ἐκτελεστή τῶν ποινῶν καί σέ ρίξει στή φυλακή. 26 Ἀληθινά σοῦ λέω ὅτι δέν θά βγεῖς ἀπ’ τή φυλακή μέχρι νά ἐξοφλήσεις καί τό τελευταῖο δίλεπτο. Πόσο φοβερό λοιπόν εἶναι νά ἐμφανισθεῖς μπροστά στόν ὑπέρτατο Κριτή ἀσυμφιλίωτος μέ τούς ἀδελφούς σου πού ἀδίκησες!